Sökväg


Om oss
Om representationen

Lettland redo införa euron 2014
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/06/2013

Kommissionen föreslår att rådet beslutar att Lettland inför euron den 1 januari 2014. Enligt kommissionen har Lettland uppnått en hög grad av hållbar ekonomisk konvergens med euroområdet. Detta framgår av den konvergensrapport för Lettland 2013 som kommissionen offentliggjorde i dag.

  Bryssel den 5 juni 2013 - IP/13/500

  Lettland har visat att ett land framgångsrikt kan övervinna sina makroekonomiska obalanser, hur stora de än är, och komma igen starkare än någonsin, sade Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron. Att Lettland vill införa euron är ett förtroendebevis för vår gemensamma valuta, och ytterligare ett bevis på att de som förutspådde eurons upplösning låg fel.

  Den genomsnittliga inflationen under tolvmånadersperioden till och med april 2013 uppgick till 1,3 %, som klart understiger referensvärdet på 2,7 % och sannolikt kommer att göra det även under den närmaste perioden. Kortsiktiga faktorer (som moms-sänkningen i juli förra året) har visserligen bidragit till att inflationen i dag är särskilt låg, men en analys av de bakomliggande siffrorna och det faktum att referensvärdet uppfyllts med mycket god marginal stöder den positiva bedömningen att prisstabilitetskriteriet är uppfyllt. Lettland kommer att behöva vara vaksamt för att hålla inflationen låg, bl.a. genom en försiktig finanspolitik och genom att hålla den inhemska efterfrågan på en hållbar kurs.

  Det genomsnittliga underskottet i de offentliga finanserna uppnådde 8 % under 2010, men minskade till 1,2 % år 2012 och förväntas ligga kvar på 1,2 % under 2013 enligt kommissionens senaste vårprognos. Den offentliga skulden var 40,7 % av BNP i slutet av 2012. Kommissionen anser att det alltför stora underskottet har korrigerats på ett trovärdigt och varaktigt sätt och rekommenderar att Ekofinrådet avslutar förfarandet vid alltför stora underskott för Lettland (se MEMO/13/463). Om detta sker kommer Lettland att uppfylla kriteriet om de offentliga finansernas ställning.

  Den genomsnittliga långa räntan i Lettland under tolvmånadersperioden fram till och med april 2013 var 3,8 %, vilket är under referensvärdet 5,5 %. Spreaden gentemot räntan på långfristiga referensobligationer i euroområdet har sjunkit markant sedan 2010, vilket tyder på att det finns tilltro till marknaden i Lettland.

  Den lettiska valutan lats har deltagit i växelkursmekanismen ERM II sedan den 2 maj 2005, dvs. betydligt längre än de två år som minst krävs. Vid inträdet i ERM II åtog sig de lettiska myndigheterna att hålla lats inom ett fluktuationsband på ±1 % kring centralkursen. Under de två åren före denna bedömning, avvek växelkursen för lats inte från centralkursen med mer än ±1 % och upplevde inga spänningar.

  Andra faktorer har också undersökts, inbegripet bytesbalansens utveckling och integreringen av arbets-, produkt- och finansmarknader. Lettlands bytesbalans har anpassats kraftigt under krisen, bland annat med stöd av förbättringarna av landets externa konkurrenskraft. Lettlands ekonomi är väl integrerad i EU-ekonomin genom handel och arbetsmarknadskopplingar, och den drar till sig betydande utländska direktinvesteringar. Integreringen av den inhemska finanssektorn i EU:s finansiella system är betydande, huvudsakligen tack vare en hög nivå på det utländska ägandet av banksystemet.

  Lettlands valutalagstiftning bedöms vara förenlig med EU:s lagstiftning.

  Denna analys kompletteras av Europeiska centralbankens (ECB) egna konvergensrapport, som också offentliggörs i dag.

  Kriterierna för införande av euron utgörs av fyra ekonomiska stabilitetsvillkor som avser hållbar finansiell ställning, prisstabilitet, växelkursstabilitet och konvergens i långfristiga räntesatser. Alla dessa villkor ska uppfyllas på ett hållbart sätt. Den nationella valutalagstiftningen måste också vara förenlig med EU-fördraget.

  Enligt fördraget måste dessutom ytterligare aspekter beaktas i bedömningen (betalningsbalans, marknadsintegration), som indikatorer på att landets integration i euroområdet kommer att vara problemlös, och för att få en mer omfattande överblick över konvergensens hållbarhet. 

  I juli kommer Ekofin-rådet att fatta sitt slutgiltiga beslut om införandet av euron i Lettland, efter det att Europaparlamentet har yttrat sig, euroområdets finansministrar har utfärdat en rekommendation och EU:s stats- och regeringschefer har diskuterat frågan i Europeiska rådet den 27-28 juni.

  Förfarandet är fullbordat när ministerrådet, genom enhälligt beslut av euroområdets medlemmar och Lettland oåterkalleligen har fastställt växelkursen för lats gentemot euron.

  Läs mer:

  Bedömningen finns i konvergensrapporten 2013 om Lettland, som kan laddas ned på:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/convergence_reports/index_en.htm

  Den korta sammanfattningen för allmänheten finns här:

  MEMO 13/495

  ECB:s konvergensrapport:

  www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130605.en.html

   

  Kontaktpersoner:

  Audrey Augier  +32 2 297 16 07

  Vandna Kalia  +32 2 299 58 24

  Simon O'Connor  +32 2 296 73 59

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 05/06/2013  |Till början