Sökväg


Om oss
Om representationen

Den europeiska planeringsterminen och de landsspecifika rekommendationerna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/05/2013

Europeiska kommissionen har lagt fram de landsspecifika rekommendationerna åt EU-länderna och rekommendationer för hela euroområdet.

  Foto: Rodeo

  Kommissionen rekommenderar att Finland vidtar följande åtgärder under 2013-2014:

  1. Fortsätter en tillväxtfrämjande finanspolitik och upprätthåller en sund finanspolitisk position som planerat, och garanterar efterlevnad av det medelfristiga målet under hela programtiden. Fortsatt årlig utvärdering av omfattningen på det åldersrelaterade hållbarhetsgapet och justering av offentliga intäkter och utgifter i enlighet med de långsiktiga målen och behoven. Garanterar långvårdens kostnadseffektivitet och hållbarhet och i större utsträckning beaktar förebyggande, rehabilitering och självständigt boende.

  2. Ser till att de pågående administrativa reformerna kring kommunernas struktur genomförs i praktiken, i syfte att uppnå produktivitetsvinster och kostnadsbesparingar i de offentliga tjänsterna, bland annat social- och hälsovårdstjänster.

  3. Vidtar ytterligare åtgärder för att öka anställningen av äldre, bland annat genom att öka deras anställbarhet och minska möjligheterna till tidig pensionering, samt anpassa den lagstadgade minsta pensionsåldern till den ökande medellivslängden. Genomföra och noga övervaka effekterna av pågående åtgärder för att förbättra ungas och långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på yrkesrelevant kompetensutveckling.

  4. Fortsatta insatser för att öka konkurrensen inom produkt- och tjänstemarknaderna, särskilt detaljhandeln, genom att genomföra det nya programmet för att främja sund konkurrens.

  5. Öka Finlands förmåga att ta fram innovativa produkter, tjänster och högtillväxtföretag i en snabbt föränderlig miljö, och fortsätta diversifieringen av industrin, på väg mot mindre energiintensiva sektorer. I den nuvarande situationen med låg tillväxt stödja utvecklingen av reallönerna och produktiviteten, samtidigt som arbetsmarkandens parters roller måste respekteras fullt ut och nationella metoder följas.

  De landsspecifika rekommendationerna för Finland

  Rekommendationerna finns på den här webbplatsen:

  http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

  Webbplatsen innehåller rikligt med bakgrundsinformation också på svenska om planeringsterminen.

  Landsspecifika rekommendationer 2013

  Bryssel den 29 maj 2013 – IP/13/463

  EU-kommissionen har idag antagit rekommendationer för EU:s medlemsstater för att ta Europa ut ur krisen och stärka förutsättningarna för tillväxt. Dessa rekommendationer är baserade på detaljerade analyser av varje lands situation och ger regeringarna vägledning om hur de ska öka sin tillväxtpotential, öka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen 2013-2014. Tillsammans utgör de en ambitiös uppsättning reformer för EU-ekonomin. Som en del av dagens paket, som är slutet på den tredje europeiska terminen för samordning av politiken, har kommissionen även antagit flera beslut i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott.

  – Tiden har nu kommit för att öka takten på de grundläggande ekonomiska reformer som kommer att leverera tillväxt och arbetstillfällen, vilket våra medborgare, särskilt de unga, förväntar sig. Detta är det enda sättet att ta itu med två av de bestående följderna av krisen – den kraftigt minskade konkurrenskraften i många av våra medlemsstater och den envisa arbetslösheten, med alla dess sociala följder. De rekommendationer som utfärdas av kommissionen idag är en del av vår övergripande strategi för att få Europa ut ur krisen. De är konkreta, realistiska och anpassade för situationen i varje medlemsstat, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

  Ett antal nyckelbudskap har kommit från dessa landsspecifika rekommendationer. Kommissionens analys visar att balansen är på väg tillbaka i EU. De flesta medlemsstaterna gör framsteg med konsolideringen av de offentliga finanserna och genomför reformer för att öka konkurrenskraften. Takten på och inverkan av dessa ansträngningar varierar emellertid. En del medlemsstater behöver skynda på reformerna eller genomföra dem snabbare.

  En viktig utmaning är att ta itu med den ökande arbetslösheten, särskilt ungdomsarbetslösheten, genom att öka användningen av aktiv arbetsmarknadspolitik eller genom att reformera utbildningssystemen så att de arbetssökande får de rätta färdigheterna för de arbeten som finns. Mer kan också göras för att skapa de rätta villkoren så att företagen kan investera och skapa arbeten, bland annat genom att förbättra konkurrenskraften på produkt- och tjänstemarknaderna och främja investeringar i forskning, innovation och resurseffektivitet. Konsolideringen av de offentliga finanserna bör dessutom fortsätta, även om det sker i en annan takt, och återstående svaga punkter i banksektorn måste åtgärdas.

  Paketet

  I paketet ingår följande:

  • Ett meddelande som beskriver de viktigaste resultaten i kommissionens landsspecifika analys och hur  tillväxten och sysselsättningen kan ökas i EU som helhet.
  • 24 rekommendationer, en för varje medlemsstat – utom Grekland, Irland, Portugal och Cypern – och en separat för euroområdet som helhet. Rekommendationerna innehåller landsspecifik vägledning om budgetpolitiken och den ekonomiska och sociala politiken och den tar hänsyn till varje medlemsstats specifika situation.
  • De detaljerade analyserna som ligger till grund för rekommendationerna redovisas i 29 arbetsdokument (ett för varje EU-land, ett för euroområdet som helhet och ett för Kroatien).
  • Parallellt med rekommendationerna om den europeiska terminen har kommissionen även antagit ett antal beslut i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott som speglar den senaste utvecklingen i medlemsstater som förväntas få ner sina offentliga underskott under EU:s gränsvärde för underskott på 3 % av BNP. 

  1.   2013 års landsspecifika rekommendationer (se MEMO/13/458)

  De landsspecifika rekommendationerna erbjuder skräddarsydda råd som ger årlig vägledning för den nationella politiken. Detta görs på grundval av en granskning av varje medlemsstats ekonomiska och sociala resultat under det föregående året och de EU-omfattande prioriteringar för sysselsättning och tillväxt som fastställs i kommissionens årliga tillväxtöversikt (MEMO/12/910). I mars kom medlemsstaterna överens om de fem prioriteringar som kommissionen föreslagit för 2013: fortsätta konsolideringen av de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt, återupprätta normal utlåning till näringslivet, främja tillväxt och konkurrenskraft, tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen och modernisera de offentliga förvaltningarna.

  Rekommendationerna utformas av kommissionen och antas av kommissionskollegiet. De utformas efter en ingående bedömning av genomförandet av förra årets landsspecifika rekommendationer, kombinerat med en noggrann analys av de nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som medlemsländerna lade fram i april. Denna analys återges i arbetsdokument som medföljer förslagen.

  Rekommendationerna täcker ett brett spektrum av frågor, inbegripet offentliga finanser och strukturreformer på sådana områden som beskattning, pensioner, offentlig förvaltning, tjänstesektor och arbetsmarknaden, i synnerhet problemet med ungdomsarbetslöshet. Programländerna (Grekland, Portugal, Irland och Cypern) får inte landsspecifika rekommendationer eftersom deras efterlevnad av deras makroekonomiska anpassningsprogram övervakas i enlighet med ett separat, mer intensivt förfarande.

  Se nedan för en översikt av rekommendationerna per land.

  2.       Förslag som gäller förfarandet vid alltför stora underskott (se MEMO/13/463)

  Kommissionen har idag rekommenderat rådet att upphäva förfarandet vid alltför stora underskott för fem länder: Ungern, Italien, Lettland, Litauen och Rumänien.

  Kommissionen har också rekommenderat att rådet inleder ett förfarande vid alltför stora underskott för Malta.

  Kommissionen har även antagit rekommendationer för rådet i syfte att förlänga tidsfristerna för att korrigera det alltför stora underskottet i sex länder: Spanien, Frankrike, Nederländerna, Polen , Portugal och Slovenien.

  Dessutom har kommissionen rekommenderat att rådet beslutar att Belgien inte har vidtagit effektiva åtgärder för att få det alltför stora underskottet att upphöra och att rådet uppmanar Belgien att vidta åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet.

  Närmare upplysningar:

  Landsspecifika rekommendationer:

  http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm

  Förfarande vid alltför stora underskott:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

  MEMO/13/458 Landsspecifika rekommendationer 2013: Vanliga frågor

  MEMO/13/463 Kommissionen vidtar åtgärder i enlighet med förfarande vid alltför stora underskott

  Den europeiska planeringsterminen – vad är det fråga om?

  Erfarenheterna av den finansiella och ekonomiska krisen och statsskuldskrisen har lett till talrika reformer av EU:s bestämmelser. Sådana reformer är t.ex. nya tillsynssystem för den ekonomiska politiken och finanspolitiken samt en gemensam budgettidsfrist.

  För att säkra sunda offentliga finanser infördes tillväxt- och stabilitetspakten samtidigt som den gemensamma valutan. Men före krisen tillämpades den på ett sätt som inte hindrade allvarliga obalanser i de offentliga finanserna i vissa länder.

  Pakten har förnyats med det s.k. six pack –lagstiftningspaketet (som trädde i kraft i december 2011) och two pack –paketet för ekonomisk styrning (träder i kraft den 30 maj 2013). De nya förordningarna ändrar bestämmelserna och tillämpningen av dem betydligt.

  Krisen har visat att svårigheter i ett euroland sprider sig till grannländerna. Därför behövs särskild tillsyn. Med hjälp av two pack -budgettillsynspaketet kan man gradvis öka tillsynen i de euroländer som har stora underskott, stora skulder eller som har svårigheter med att upprätthålla balans i de offentliga finanserna.

  Samordningen av den ekonomiska politiken före krisen var i huvudsak frivillig. Medlemsländerna presenterade varje år sina nationella reformprogram. I dem redogjorde man för nästa års ekonomiska reforner, men det fanns inte något bindande förfarande för att övervaka eller korrigera obalanser i de offentliga finanserna.

  Med den europeiska planeringsterminen och six pack –reformen infördes ett tillsynssystem. I de nya reglerna finns en övervaknings- och kontrollmekanism, som kallas förfarandet vid makroekonomiska obalanser. 

  Med den europeiska planeringsterminen som togs i bruk 2010 vill man se till att medlemsländerna diskuterar sin ekonomiska politik och finanspolitik med de övriga EU-länderna vid särskilda tidpunkter under hela året. Kommissionen kan ge politisk styrning i god tid innan beslutet fattas på nationell nivå. Det hjälper också medlemsländerna att sträva efter att uppnå målen i Europa 2020 -strategin.

  Den europeiska planeringsterminen inleds med att kommissionen lägger fram sin årliga tillväxtöversikt, vilket normalt sker i slutet av året. Tillväxtöversikten innehåller EU:s prioriteringar för det kommande året för att öka tillväxten och få fram nya jobb.

  I mars drar EU-ländernas stats- och regeringschefer upp riktlinjerna för medlemsländernas politik på grundval av den årliga tillväxtöversikten. Europeiska rådets vårtoppmöte ska med utgångspunkt i den årliga tillväxtöversikten granska det övergripande makroekonomiska läget, framstegen på väg mot de fem EU-överordnade målen och framstegen inom huvudinitiativen.

  Europeiska rådet drar upp de politiska riktlinjerna för finanspolitiken, de makroekonomiska strukturreformerna och de tillväxtfrämjande åtgärderna och ger råd om kopplingarna dem emellan.

  I april presenterar EU-länderna sina strategier för sunda offentliga finanser (stabilitets- eller konvergensprogram) och beskriver reformer och åtgärder för en smart och hållbar tillväxt för alla inom bland annat sysselsättning, forskning, innovation, energi och social delaktighet (nationella reformprogram).

  I maj/juni utvärderar kommissionen programmen och utfärdar landsspecifika råd till EU-länderna. Ministerrådet diskuterar råden och Europeiska rådet godkänner dem. På så sätt får länderna politisk vägledning innan de slutför sina budgetförslag för påföljande år.

  I slutet av juni eller början av juli antar rådet formellt de landsspecifika råden.

  Om länderna inte följer de rekommendationer de fått inom utsatt tid kan varningar utfärdas. Incitament och sanktioner kan också användas om alltför stora makroekonomiska och finanspolitiska obalanser uppstår i länderna.

  Möten i ministerrådet om specifika politiska frågor är viktiga för ländernas ömsesidiga granskning och övervakningen av arbetet med de EU-överordnade målen och Europa 2020:s huvudinitiativ.

  För att få till stånd nödvändiga politiska åtgärder och stärka egenansvaret samarbetar rådet och kommissionen med Europaparlamentet och EU:s rådgivande organ (Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén). De nationella parlamenten, arbetsmarknadens parter, regioner och andra aktörer är också engagerade i strategin.

  Den europeiska planeringsterminen i ett nötskal

  Läs mer på webbplatsen för Europa 2020.

  Läs också ett meddelande med bakgrundsmaterial MEMO/13/318 (EN).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 14/06/2013  |Till början