Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso ja maakohtaiset suositukset
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

27/05/2013

Komissio on antanut EU-maille talouskasvua ja työllisyyttä koskevat maakohtaiset suositukset ja koko euroalueen kattavan suosituksen.

  Kuva: Rodeo

  Komissio suosittaa, että Suomi toteuttaisi vuosina 2013–2014 toimia, joilla se

  1. noudattaa kasvua edistävää finanssipolitiikkaa ja säilyttää suunnitellusti julkisen talouden rahoitusaseman vakauden varmistamalla, että keskipitkän aikavälin tavoite saavutetaan ohjelmakauden aikana; arvioi edelleen vuosittain väestön ikääntymiseen liittyvän kestävyysvajeen suuruutta ja sopeuttaa julkisia tuloja ja menoja pitkän aikavälin tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti; huolehtii pitkäaikaishoidon kustannusvaikuttavuudesta ja kestävyydestä ja painottaa enemmän ennaltaehkäisyä, kuntoutusta ja itsenäistä asumista;

  2. huolehtii käynnissä olevien kuntarakennetta koskevien hallinnollisten uudistusten tehokkaasta toteuttamisesta, jotta voidaan parantaa tuottavuutta ja saavuttaa kustannussäästöjä julkisten palvelujen tarjonnassa, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut mukaan lukien;

  3. toteuttaa lisätoimia ikääntyneiden työntekijöiden työllisyysasteen nostamiseksi, myös parantamalla heidän työllistettävyyttään ja kaventamalla varhaisen työmarkkinoilta poistumisen väyliä, ja kytkee lakisääteisen vähimmäiseläkeiän elinajanodotteen nousuun; toteuttaa käynnissä olevat toimenpiteet nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-aseman parantamiseksi keskittyen erityisesti työn kannalta merkityksellisen osaamisen kehittämiseen ja seuraa tiiviisti toimenpiteiden vaikutusta;

  4. jatkaa työtä kilpailun lisäämiseksi tuote- ja palvelumarkkinoilla ja erityisesti vähittäiskaupan alalla toteuttamalla terveen kilpailun uuden edistämisohjelman;

  5. lisää Suomen valmiuksia synnyttää innovatiivisia tuotteita, palveluita ja kasvuyrityksiä nopeasti muuttuvassa ympäristössä ja jatkaa teollisuuden monipuolistamista vähemmän energiaa kuluttaville sektoreille; tämänhetkisessä hitaan kasvun ympäristössä tukee reaalipalkkakehityksen saattamista tuottavuuden kehitystä vastaavaksi täysin kunnioittaen työmarkkinaosapuolten roolia ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

  Suomen maakohtaiset suositukset

  Suositukset löytyvät tältä sivustolta:

  http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm

  Sivuilta on saatavilla runsaasti ohjausjaksoon liittyvää taustatietoa myös suomeksi.

  Talous- ja raha-asioista ja eurosta vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Olli Rehnin puhe Brysselissä 29.5.2013

  Vuoden 2013 maakohtaiset suositukset

  Bryssel 29. toukokuuta 2013 – IP/13/463

  Euroopan komissio on antanut EU:n jäsenvaltioille suositukset, joilla pyritään löytämään ulospääsy kriisistä ja lujittamaan kasvuperusteita. Nämä suositukset perustuvat kunkin maan tilanteesta tehtyihin tarkkoihin analyyseihin. Niissä annetaan ohjeita siitä, kuinka maat voivat vahvistaa kasvupotentiaaliaan, lisätä kilpailukykyään ja luoda uusia työpaikkoja vuonna 2013 ja 2014. Yhdessä ne muodostavat EU:n taloutta koskevan kunnianhimoisen uudistuspaketin. Kolmas talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso kulminoituu tähän pakettiin, johon sisältyy myös useita päätöksiä, jotka komissio antoi liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen.

  Puheenjohtaja Barroson mukaan nyt on aika toteuttaa perusteelliset talousuudistukset kasvun edistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi. EU:n kansalaiset ja erityisesti nuoret henkilöt ovat jo pitkään odottaneet tätä. ”Ei ole muuta keinoa selviytyä tästä pitkään jatkuneesta kriisistä, jonka perintönä ovat kilpailukyvyn vakava heikkeneminen useissa jäsenvaltioissa ja jatkuvasti korkeana pysyttelevä työttömyys ja siitä johtuvat sosiaaliset vaikutukset. Tänään annetut suositukset ovat osa kattavaa strategiaa, jolla pyrimme löytämään ulospääsyn Eurooppaa kohdanneesta kriisistä. Ne ovat konkreettisia ja realistisia ja niissä on otettu huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne", lisäsi Barroso.

  Tällä kierroksella annetuissa maakohtaisissa suosituksissa on tullut esille useita merkittäviä seikkoja. Komission analyysi osoittaa, että taloutta ollaan parhaillaan tasapainottamassa EU:ssa. Useimmat jäsenvaltiot vakauttavat julkista talouttaan ja tekevät uudistuksia kilpailukykynsä kasvattamiseksi, mutta niiden tahti ja vaikutus vaihtelevat eri jäsenvaltioissa. Eräiden jäsenvaltioiden on kiirehdittävä uudistuksia tai toteutettava ne nopeammin.

  Työttömyyden ja erityisesti nuorisotyöttömyyden kasvu on edelleen suuri haaste, johon on vastattava esim. harjoittamalla aktiivisempaa työmarkkinapolitiikkaa tai uudistamalla koulutusjärjestelmiä, jotta työnhakijoilla olisi työmarkkinoilla tarvittavat taidot. On myös syytä parantaa edellytyksiä, joilla yritykset voivat tehdä investointeja ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä voisi tapahtua esim. tehostamalla kilpailua tuote- ja palvelumarkkinoilla ja edistämällä tutkimukseen, innovointiin ja resurssitehokkuuteen tehtäviä investointeja. Lisäksi julkisen talouden vakauttamista olisi jatkettava - joskin eri tahdissa – samalla kun pankkialalla jäljellä oleviin riskialttiisiin osa-alueisiin liittyvät ongelmat olisi ratkaistava.

  Paketti

  Pakettiin sisältyvät seuraavat:

  • Tiedonanto, jossa esitetään tiivistelmä komission tekemän maakohtaisen analyysin merkittävimmistä havainnoista ja siitä, kuinka talouskasvua voitaisiin edistää ja uusia työpaikkoja luoda koko EU:ssa.
  • Irlantia, Kreikkaa, Kyprosta ja Portugalia lukuun ottamatta jokaiselle 24 jäsenvaltiolle annettu oma suositus ja lisäksi yksi erillinen koko euroalueelle annettu suositus. Suosituksissa on budjetti-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä maakohtaisia ohjeita, joissa otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion erityistilanne.
  • Suositusten pohjana oleva tarkka analyysi, joka esitetään 29:ssä komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa (yksi kullekin jäsenvaltiolle, yksi euroalueelle ja yksi Kroatialle).
  • Talouspolitiikan EU-ohjausjakson suositusten ohella komissio antoi useita päätöksiä liiallista alijäämää koskevan menettelyä noudattaen. Niissä käsitellään viimeaikaista kehitystä niissä jäsenvaltioissa, joiden alijäämä on yli asetetun viitearvon (3 prosenttia suhteessa BKT:hen).

  1.    Vuoden 2013 maakohtaiset suositukset (ks. MEMO/13/458)

  Maakohtaisissa suosituksissa annetaan neuvoja jäsenvaltioiden politiikan ohjaamiseksi. Ne perustuvat kunkin jäsenvaltion edellisenä vuonna toteuttamien taloudellisten ja sosiaalisten toimien uudelleentarkasteluun ja komission vuotuisessa kasvuselvityksessä vahvistettuihin EU:n laajuisiin työllisyys- ja kasvutavoitteisiin (MEMO/12/910).

  Jäsenvaltiot sopivat maaliskuussa komission ehdotuksen perusteella vuodelle 2013 viisi prioriteettia, joiden tavoitteena on vakauttaa julkinen talous eriytetyllä ja kasvua edistävällä tavalla, palauttaa talouden tavanomainen luotonanto, edistää kasvua ja kilpailukykyä, puuttua työttömyyteen ja kriisin sosiaalisiin seurauksiin sekä nykyaikaistaa julkishallinto.

  Komission yksiköt laativat suositukset, minkä jälkeen komission jäsenten kollegio hyväksyi ne. Niitä laadittaessa arvioitiin perusteellisesti viime vuoden maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa sekä tehtiin yksityiskohtainen analyysi kansallisista uudistusohjelmista ja jäsenvaltioiden huhtikuussa toimittamista vakaus- tai lähentymisohjelmista. Tämä analyysi esitetään ehdotusten mukana seuraavissa komission yksiköiden valmisteluasiakirjoissa.

  Suositukset kattavat monenlaisia kysymyksiä. Niitä ovat mm. julkinen talous ja rakenneuudistukset esimerkiksi verotukseen, eläkkeisiin, julkishallintoon ja palveluihin liittyen sekä työmarkkinakysymykset ja erityisesti nuorisotyöttömyys. Ohjelmamaille (Kreikka, Portugali, Irlanti ja Kypros) ei anneta maakohtaista suositusta, koska niiden makrotalouden sopeutusohjelmien noudattamista seurataan erillisellä prosessilla, joka on intensiivisempi.

  Jäljempänä annetaan linkki maakohtaisiin suosituksiin.

  2.     Liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen annetut päätökset (ks. MEMO/13/463)

  Komissio on tänään suosittanut, että neuvosto päättää liiallista alijäämää koskevan menettelyn Unkarissa, Italiassa, Latviassa, Liettuassa ja Romaniassa.

  Samalla komissio suositti neuvostoa käynnistämään liiallista alijäämää koskevan menettelyn Maltassa.

  Komissio antoi myös neuvostolle suosituksia, joiden tarkoituksena on pidentää liiallisen alijäämän korjaamiselle asetettua määräaikaa Espanjassa, Ranskassa, Alankomaissa, Puolassa, Portugalissa ja Sloveniassa.

  Näiden lisäksi komissio suositti neuvostoa päättämään, ettei Belgia ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi, ja vaatimaan Belgiaa toteuttamaan toimenpiteitä liiallisen alijäämänsä korjaamiseksi.

  Lisätietoja:

  Maakohtaiset suositukset:

  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

  Liiallista alijäämää koskeva menettely:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm

  MEMO/13/458 Vuoden 2013 maakohtaiset suositukset: usein kysyttyä

  MEMO/13/463 Komissio toteuttaa toimia liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen

  Mistä talouspolitiikan EU-ohjausjaksossa on kysymys?

  Viimeaikaisen talous-, finanssi- ja valtionvelkakriisin yhteydessä saadut kokemukset ovat johtaneet Euroopan unionin sääntöjen lukuisiin uudistuksiin. Näitä uudistuksia ovat esimerkiksi uudet talous- ja finanssipolitiikan valvontajärjestelmät ja uusi talousarvioaikataulu.

  Kasvu- ja vakaussopimus laadittiin samaan aikaan yhteisen rahan kanssa terveen julkisen talouden varmistamiseksi. Sitä kuitenkin toteutettiin ennen kriisiä tavalla, joka ei estänyt vakavien julkisen talouden epätasapainotilanteiden syntymistä joissain jäsenvaltioissa.

  Sopimusta on uudistettu niin sanotulla six pack -säädöspaketilla (joka tuli voimaan joulukuussa 2011) ja talouden ohjaus ja hallinta – budjettikuripaketilla (Two pack, voimaantulo 30. toukokuuta 2013), joilla muutettiin merkittävästi sääntöjä ja niiden soveltamista. Sen sääntöjä vahvistetaan sopimuksella talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta (joka tuli voimaan tammikuussa 2013 sopimuksen allekirjoittaneessa 25 jäsenvaltiossa).

  Kriisi on osoittanut, että yhdessä euroalueen jäsenvaltiossa ilmenneet vaikeudet saattavat tarttua naapurivaltioihin. Siksi tarvitaan erityistä valvontaa. Two Pack -budjettikuripaketin avulla valvontaa voidaan asteittain lisätä niissä euroalueen jäsenvaltioissa, joilla on suuri alijäämä, paljon velkaa tai joilla on vaikeuksia julkisen talouden tasapainon säilyttämisessä.

  Talouspolitiikan koordinointi oli ennen kriisiä pääosin vapaaehtoista. Jäsenvaltiot toimittivat vuosittain kansallisen uudistusohjelmansa. Niissä kerrottiin seuraavan vuoden talousuudistuksista, mutta kansallisissa talouksissa ilmenevien epätasapainotilojen valvomiseksi tai korjaamiseksi ei ollut olemassa sitovaa menettelyä.

  Taloushallinnon EU-ohjausjaksolla ja Six Pack -uudistuksella luotiin talouspolitiikkojen valvontajärjestelmä, joka kuvaa vakaus- ja kasvusopimuksen talousarvion seurantaa. Järjestelmää kutsutaan makrotalouden epätasapainoa koskevaksi menettelyksi.

  Finanssi- ja talouspolitiikan suunnittelu EU:ssa kävi läpi erilaisia menettelyjä. Raportteja annettiin erillisinä ja päätöksiä tehtiin ympäri vuoden. Ei ollut selkeää ja kattavaa kuvaa kansallisen tason toimista, eivätkä jäsenvaltiot saaneet mahdollisuutta keskustella EU:n talouden kollektiivisesta strategiasta.

  Vuonna 2010 käyttöönotetun taloushallinnon EU-ohjausjakson avulla varmistetaan, että jäsenvaltiot keskustelevat talous- ja finanssipolitiikastaan EU-kumppaneidensa kanssa tiettyinä aikoina vuoden ympäri. Sen avulla voidaan vertaisarvioida suunnitelmia ja komissio voi antaa poliittista ohjausta hyvissä ajoin ennen kuin päätökset tehdään kansallisella tasolla. Sen avulla jäsenvaltiot voivat myös tavoitella Eurooppa 2020 -strategiassa asetettuja tavoitteita.

  EU-ohjausjakso alkaa, kun komissio esittelee vuotuisen kasvuselvityksensä yleensä vuoden lopulla. Selvityksessä määritetään EU:n painopisteet tulevalle vuodelle kasvun ja työllisyyden edistämiseksi.

  Maaliskuussa Eurooppa-neuvoston kevätkokouksessa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehet antavat vuotuisen kasvuselvityksen pohjalta yhteiset ohjeet kansallista politiikkaa varten. Kasvuselvityksen perusteella kokouksessa tarkastellaan yleistä makrotaloudellista tilannetta, edistymistä EU:n viiden yleistavoitteen saavuttamisessa ja lippulaivahankkeiden edistymistä.

  Kokouksessa vahvistetaan poliittiset suuntaviivat julkistaloudellisia ja makrotaloudellisia uudistuksia sekä kasvun lisäämistoimia varten. Lisäksi siinä annetaan ohjeita toimien koordinointiin.

  Huhtikuussa jäsenmaat esittävät kansalliset julkisen talouden ohjelmansa (vakaus- tai lähentymisohjelmat) sekä toimet, joilla vauhditetaan älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua eri aloilla, esimerkiksi työllisyyden, tutkimuksen, innovoinnin, koulutuksen, energian ja syrjäytymisen ehkäisyn alalla (kansalliset uudistusohjelmat).

  Touko-kesäkuussa komissio arvioi jäsenmaiden ohjelmat ja antaa niiden perusteella maakohtaiset suositukset. Neuvosto keskustelee suosituksista ja Eurooppa-neuvosto vahvistaa ne. Näin jäsenmaat saavat poliittista ohjeistusta ennen kuin ne alkavat viimeistellä seuraavan vuoden talousarvioitaan.

  Kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa neuvosto hyväksyy maakohtaiset suositukset muodollisesti.

  Jos suosituksia ei noudateta annetun määräajan kuluessa, komissio voi antaa jäsenmaille varoituksia. Mikäli jossakin maassa esiintyy huomattavan suurta julkisen talouden tai makrotalouden epätasapainoa, keinovalikoimassa on lisäksi kannustimia ja seuraamuksia.

  Ohjausjakson aikana järjestetään ministerikokouksia, joissa käsitellään yksittäisiä poliittisia kysymyksiä. Kokouksilla on tärkeä rooli, sillä niissä vertaillaan eri maiden kehitystä, seurataan EU:n yleistavoitteiden saavuttamista ja edistetään Eurooppa 2020 -lippulaivahankkeiden toteuttamista.

  Jotta sovittua politiikkaa noudatettaisiin ja se koettaisiin yhteiseksi, strategiaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoa-antavien elinten (alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea) sekä jäsenmaiden hallitusten, työmarkkinaosapuolten, alueiden ja eri sidosryhmien kanssa.

  Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso pähkinänkuoressa

  Katso lisätietoja Eurooppa 2020 -sivustolta

  Lue myös asiaa koskeva taustatiedote MEMO/13/318 (EN)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 14/06/2013  |Sivun alkuun