Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår en uppgradering av 300 viktiga hamnar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/05/2013

I dag inledde Europeiska kommissionen ett nytt initiativ för att förbättra hamnverksamheten och vidaretransporterna vid 319 viktiga hamnar utmed EU:s kuster. De riktlinjer och lagändringar som föreslås kommer att hjälpa hamnoperatörerna att uppdatera sina tjänster och anläggningar och dessutom ge dem större ekonomiskt oberoende.

  Bryssel den 23 maj 2013 - IP/13/451

  74 % av alla varor som kommer till eller från EU går sjövägen, men en femtedel av detta varuflöde passerar i dag någon av de tre hamnarna Rotterdam, Hamburg eller Antwerpen. Denna obalans i hamnarnas utnyttjande leder till trafikstockningar och extra utgifter för rederier, transportföretag och konsumenter. Det nya förslaget skulle kunna medföra besparingar på upp till 10 miljarder euro för EU:s ekonomi fram till 2030, och dessutom bidra till utvecklingen av nya närsjöfartsförbindelser.

  Kommissionen föreslår öppnare och transparentare förfaranden för att utse hamntjänsteleverantörer. Det kommer att finnas bestämmelser som förebygger eventuellt prismissbruk från operatörer med exklusiva rättigheter. För att bättre fokusera på kunderna införs genom förslaget också en rådgivande kommitté för hamnanvändare. Detaljerna kommer att överlåtas åt lokala förhållanden, så att lokala hamnar kan bli bättre samordnade och skapa ett sundare företagsklimat.

  För att ytterligare öka effektiviteten kommer kommissionen till sommaren att föreslå förenklade administrativa förfaranden och formaliteter i hamnarna (de s.k. ”Blue Belt”-förslagen).

  Inom ramen för fonden för ett sammanlänkat Europa kommer EU-finansieringen mer att inriktas på hamnprojekt som identifierats som prioriterade i planerna för transeuropeiska transportkorridorer, men också på sammanlänkningen av hamnar med järnväg, inre vattenvägar och vägar. Hamnars aktiva roll i detta ska uppmuntras, bl.a. genom att information om trafikflöden tillhandahålls.

  Förslaget ökar hamnarnas möjligheter att ta ut infrastrukturavgifter och ger större öppenhet i fråga om hur avgifterna fastställs och hur offentlig finansiering används. Hamnmyndigheterna kan själva bäst identifiera användarnas behov och fastställa avgifter. Samtidigt kommer större öppenhet att möjliggöra offentligt stöd utan att konkurrensen snedvrids, och bidra till att hitta privata investerare. Hamnarna kommer också att kunna minska avgifterna för fartyg med bättre miljöprestanda.

  Med början i juni innevarande år kommer kommissionen att inrätta en europeisk branschanknuten dialogkommitté för arbetsmarknadens parter i hamnsektorn så att arbetsgivare och arbetstagare kan diskutera och komma överens om hamnarbetesrelaterade frågor. Kommissionen kommer att tillhandahålla tekniskt och administrativt stöd till kommittén och utvärdera utvecklingen under 2016.

  Som svar på de särskilda problem som hamnarna står inför i dag tar kommissionen nu för första gången fram sektorsspecifik lagstiftning på detta område. Tidigare omfattades hamnar av allmän EU-lagstiftning om etableringsfrihet och konkurrens.

  Sammanlagt finns det 1 200 kusthamnar i EU. Detta förslag riktar sig till de 319 viktigaste hamnarna som behövs för att bygga upp ett verkligt hamnnätverk i EU, dimensionerat för EU:s inre marknad. Dessa 319 hamnar har redan prioriterats i kommissionens TEN-T-förslag (transeuropeiska transportnät) — 83 hamnar ingår i kärnnätverket och 236 i det större nätet.

  Förslaget ska godkännas av Europaparlamentet och medlemsstaterna innan det kan antas i det normala lagstiftningsförfarandet.

  Läs mer

  MEMO/13/448

  Webbplats: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/ports_en.htm

  Kontaktpersoner:

  Helen Kearns  +32 2 298 76 38

  Dale Kidd  +32 2 295 74 61

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/05/2013  |Till början