Sökväg


Om oss
Om representationen

Enligt kommissionens vårprognos 2013 återhämtar sig EU-ekonomin långsamt från en djup recession
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

03/05/2013

Efter den recession som präglade 2012 väntas EU-ekonomin stabiliseras under första halvåret 2013. BNP-tillväxten väntas bli gradvis bli positiv under andra halvåret, för att sedan börja accelerera under 2014. Den inhemska efterfrågan begränsas fortfarande av ett antal hinder som är typiska för efterdyningarna av djupa finansiella kriser, och därför väntas den externa efterfrågan bli den viktigaste tillväxtfaktorn det här året. Det har varit motvind när det gäller privat konsumtion och investeringar, men situationen väntas gradvis bli bättre och ge en blygsam inhemskt driven återhämtning nästa år. Prognoserna bygger på antagandet att ett fortsatt genomförande av politiken kommer att förhindra en ny intensifiering av statsskuldkrisen.

  Bryssel den 3 maj 2013. IP/13/396

  Den årliga BNP-tillväxten det här året förutspås bli –0,1 procent i EU och
  -  0,4 procent i eurozonen. Under 2014 väntas den ekonomiska aktiviteten öka med 1,4 % i EU och 1,2 % i eurozonen.

  - Mot bakgrund av den djupa recessionen måste vi göra allt som krävs för att lösa sysselsättningskrisen i Europa, säger EU-kommissionär Olli Rehn, med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron. EU-politiken är inriktad på hållbar tillväxt och skapande av sysselsättning. Konsolideringen av de offentliga finanserna fortsätter, men i långsammare takt. Samtidigt måste de strukturella reformerna intensifieras för att få i gång tillväxten i Europa.

  Bromsarna för den inhemska efterfrågan lättas långsamt

  I dagsläget hålls de inhemska investeringarna och konsumtionen fortfarande tillbaka av balansräkningsjusteringar och kreditbegränsningar i en del länder, låga förväntningar på framtida vinst och inkomster samt en hög grad av osäkerhet om de ekonomiska utsikterna. Situationen på finansmarknaden har förbättrats avsevärt och för EU som helhet har räntorna gått ner. Detta märks dock fortfarande inte på den reala ekonomin. Det finns hittills bara små tecken på att den finansiella fragmenteringen mellan medlemsstaterna håller på att lätta, och företag i sårbara ekonomier möter fortfarande strikta kreditvillkor.

  Det går framåt med justeringen av externa och interna obalanser, och flera sårbara medlemsstater väntas redovisa bytesbalansöverskott det här året och förbättrad lönsamhet inom exportsektorn. Även om skuldsättningen minskas kommer den dock att hämma tillväxten under prognosperioden. Den svaga arbetsmarknaden väntas också tynga den privata konsumtionen. Sammantaget förväntas den inhemska efterfrågeökningen förbli blygsam under prognosperioden.

  Återhämtningen av den ekonomiska aktiviteten väntas bli för långsam för att minska arbetslösheten. Arbetslöshetssiffrorna väntas stiga till 11 % i EU och 12 % i eurozonen under 2013 och stabiliseras på dessa nivåer under 2014. Skillnaderna mellan olika medlemsstater väntas förbli mycket stora. Sysselsättningen väntas minska ytterligare under 2013 eftersom efterdyningar av recessionen 2012 fortsätter att märkas. Under 2014 väntas dock sysselsättningen börja öka igen tack vare en mer dynamisk BNP-tillväxt.

  Takten på konsumentprisökningen har fortsatt att avta de senaste kvartalen, i takt med att tidigare energiprisökningars effekt på inflationen har klingat av. Den gradvisa minskningen av inflationen förväntas fortsätta detta år och hamna på 1,8 % i EU och 1,6 % i eurozonen 2013, för att sedan stabiliseras på 1,7 % respektive 1,5 % under 2014.

  Den strukturella konsolideringen av de offentliga finanserna går gradvis

  Underskottet i de offentliga finanserna väntas fortsätta minska till 3,4 procent i EU och 2,9 procent i eurozonen under 2013. Konsolideringen av det strukturella saldot i de offentliga finanserna väntas gå långsammare än under 2012. Med tanke på de svaga prognoserna för ekonomisk aktivitet väntas skuldkvoten i förhållande till BNP i år uppgå till 89,8 procent i EU och 95,5 procent i eurozonen.

  Den detaljerade rapporten finns på:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_spring_forecast_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/05/2013  |Till början