Sökväg


Om oss
Om representationen

Fungerande trafikförbindelser mellan Vasa och Umeå viktiga för invånare i Vasaregionen och landskapet Österbotten
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

29/04/2013

Taloustutkimus Oy har på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland gjort en enkät om hur invånarna i Vasaregionen och landskapet Österbotten förhåller sig till Europeiska unionen och vad Finlands medlemskap i EU har för regionala effekter. Inställningen till medlemskapet i EU och intresset för EU:s verksamhet motsvarade genomsnittsnivån i hela landet i regionen.

  Fungerande trafikförbindelser mellan Vasa och Umeå viktiga för invånare i Vasaregionen och landskapet Österbotten

  Det framgick av enkätsvaren att fungerande trafikförbindelser mellan Vasa och Umeå är en synnerligen viktig fråga. De som svarade på enkäten ansåg att utvecklingen av energiindustrin samt region- och strukturpolitiken är de viktigaste frågorna som EU borde påverka för att bidra till utvecklingen av Österbotten.

  EU:s verksamhet väcker intresse i Österbotten

  Av de som svarade på enkäten i Vasaregionen och i landskapet Österbotten förhöll sig 43 % positivt till Finlands medlemskap i EU, medan 22 % var negativa. Resten höll sig neutrala eller lät bli att ange sin åsikt.

  Nästan en tredjedel (31 %) ansåg att medlemskapet i EU har haft en mycket positiv eller tämligen positiv inverkan på vardagslivet. Enligt 18 % var inverkan mycket negativ eller tämligen negativ. Lite mindre än hälften (45 %) ansåg att medlemskapet hade varken någon positiv eller negativ inverkan. Resten tog inte ställning till frågan alls.

  Nästan hälften (49 %) av de som svarat var tämligen eller mycket intresserade av EU:s verksamhet, medan exakt den andra hälften var enbart lite eller inte alls intresserade av den. Mer än hälften (59 %) ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning i media. Var femte ansåg att EU-frågor behandlas för lite, medan bara 11 % ansåg att de behandlas för mycket i media.

  – I Vasaregionen och landskapet Österbotten motsvarar inställningen till EU genomsnittsnivån i hela landet, när man jämför resultaten med uppgifter från andra landskap där samma enkäter gjorts under de senaste åren. Regionen hör dock till toppnivå bland landskapen, när man mäter intresset för EU:s verksamhet, kommenteras enkätresultaten av Sari Artjoki, tf. chef för Europeiska kommissionens representation i Finland.

  Utvecklingen av energiindustrin viktig fråga för Österbotten

  En tredjedel (32 %) av de som svarade på enkäten ansåg att utvecklingen av energiindustrin är den viktigaste frågan som EU borde påverka i Österbotten. Enligt 22 % är det viktigast att utveckla region- och strukturpolitiken och enligt 17 % att satsa på utbildning och forskning. Till och med fyra av fem av de som svarat ansåg fungerande trafikförbindelser mellan Vasa och Umeå vara mycket viktiga eller tämligen viktiga för utvecklingen av Vasaregionen och landskapet Österbotten, medan bara 16 % ansåg att saken inte alls var viktig eller var det bara i liten utsträckning.

  Invånarna i Vasaregionen och landskapet Österbotten upplevde att medlemskapet i EU knappt hade förstärkt internationaliseringen och synligheten av regionen. Mer än hälften (56 %) upplevde att medlemskapet i EU inte hade förstärkt internationaliseringen och synligheten av regionen alls. Däremot ansåg en fjärdedel att medlemskapet hade bidragit till ökad synlighet och internationalisering av regionen i hög grad eller ganska mycket.

  Så gott som hälften (47 %) av människorna i en ålder av över 55 år upplevde att medlemskapet i EU var nyttig för energiindustrin i regionen, medan människor i yngre åldersgrupper inte ansåg fördelarna med medlemskapet som lika stora. De flesta (41 %) ansåg att energiindustrin i regionen hade fått bara lite nytta eller ingen nytta alls av medlemskapet i EU, medan 38 % upplevde att nyttan var mycket stor eller tämligen stor.

  – Det framgår tydligt av undersökningen att människorna är intresserade av EU:s verksamhet och de positiva verkningar på utvecklingen av regionerna som medlemskapet erbjuder, medan effekten av medlemskapet i EU på regionen Österbotten och på människornas vardag kommer ännu för lite fram, konstaterar tf. chef för representationen Sari Artjoki.

  Enkäten om invånarnas åsikter i Vasaregionen och landskapet Österbotten om EU publicerades på ett evenemang i Vasa i samband med turnén "EU och du" måndagen den 29 april.

  Mer information om programmet och talare på webbplatsen www.euarjessa.fi

  Rapport om opinionsundersökningen i Österbotten (på finska)

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna (på finska)

  Mer upplysningar: Enkätresultat: Tf. chef Sari Artjoki, Europeiska kommissionens representation i Finland (09) 6226 5463.

  Syftet med evenemangen "EU och du" är att öka dialogen om EU:s inverkan på medborgarnas vardag. Utgångspunkten är för landskapen viktiga frågor om EU och regioninvånarnas synpunkter på EU.

  Talepunker pdf - 35 KB [35 KB] suomi (fi) (på svenska) för Désirée Oen, medlem i vice ordförande Siim Kallas kabinett, med ansvar för TEN-T portföljen

  Vasa, Finland 29.4.2013

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 02/05/2013  |Till början