Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Toimiva liikenneyhteys Vaasan ja Uumajan välillä tärkeä Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan asukkaille
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

29/04/2013

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin ja Suomen EU-jäsenyyden alueellisiin vaikutuksiin. Suhtautuminen Suomen EU-jäsenyyteen sekä  EU:n toiminnan kiinnostavuus olivat alueella maan keskitasoa.

  Toimiva liikenneyhteys Vaasan ja Uumajan välillä tärkeä Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan asukkaille

  Toimiva liikenneyhteys Vaasan ja Uumajan välillä nousi erityisen tärkeänä asiana esiin kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Energiateollisuuden kehittäminen sekä alue- ja rakennepolitiikka ovat vastanneiden mielestä tärkeimmät asiat, joihin vaikuttamalla EU:n pitäisi olla mukana kehittämässä Pohjanmaata.

  EU:n toiminta kiinnostaa Pohjanmaalla

  Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan vastaajista 43 % pitää kyselyn mukaan Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 22 % huonona asiana. Loput suhtautuivat asiaan neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa.

  Lähes kolmannes (31 %) kyselyyn vastanneista katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Erittäin tai melko kielteiseksi vaikutuksen koki 18 % kyselyyn vastanneista. Vajaa puolet (45 %) näki, että jäsenyydellä ei ole enempää myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet kantaa ollenkaan.

  Kyselyyn vastanneista lähes puolet (49 %) oli melko tai erittäin kiinnostuneita ja vastaavasti tasan puolet vain vähän tai ei lainkaan kiinnostuneita EU:n toiminnasta. Yli puolet (59 %) oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liian vähän EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä joka viidennen mielestä, kun vain 11 % koki median käsittelevän EU-asioita liikaa.

  – Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan suhtautuminen EU:hun on maan keskitasoa, kun verrataan tuloksia muihin, samoilla kysymyksillä parin viime vuoden aikana tutkittuihin maakuntiin. Alue on kuitenkin maakuntien kärkipäätä, kun mitataan EU-toiminnan kiinnostavuutta, kommentoi Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki kyselyn tuloksia.

  Energiateollisuuden kehittäminen tärkeä asia Pohjanmaalle

  Kolmannes (32 %) kyselyyn vastanneista piti energiateollisuuden kehittämistä tärkeimpänä asiana, johon EU:n pitäisi vaikuttaa Pohjanmaan alueella. Alue- ja rakennepolitiikkaa tärkeimpänä kehityksen kohteena piti 22 % ja koulutukseen ja tutkimukseen panostamista 17 %. Kyselyyn vastanneista peräti neljä viidestä kertoi pitävänsä erittäin tai melko tärkeänä toimivan liikenneyhteyden olemassa oloa Vaasan ja Uumajan välillä Vaasan seudun ja Pohjanmaan alueen kehitykselle, kun vain 16 % ei pitänyt asiaa lainkaan tai piti sitä vain vähän tärkeänä.

  Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan asukkaat kokivat, että EU-jäsenyys ei juurikaan ole vahvistanut alueen kansainvälistymistä ja näkyvyyttä. Yli puolet (56 %) koki, ettei EU-jäsenyys ole vahvistanut alueen kansainvälisyyttä ja näkyvyyttä lainkaan. Vastaavasti neljännes näki EU-jäsenyyden tuoneen erittäin tai melko paljon lisää näkyvyyttä ja kansainvälisyyttä alueelle.

  Lähes puolet (47 %) yli 55-vuotiaista koki EU-jäsenyydestä olevan hyötyä alueen energiateollisuudelle, kun vastaavasti sitä nuoremmat eivät nähneet jäsenyyden hyötyjä yhtä suurena. Enemmistön (41 %) mielestä alueen energiateollisuus on hyötynyt vain vähän tai ei lainkaan EU-jäsenyydestä, kun 38 % koki hyödyn olevan erittäin tai melko suuri.

  –Tutkimuksesta käy hyvin ilmi, että ihmiset ovat kiinnostuneita EU:n toiminnasta ja jäsenyyden tarjoamista positiivisista vaikutuksista alueiden kehittämiseen, mutta EU-jäsenyyden vaikutukset näkyvät Pohjanmaan alueella ja ihmisten arjessa vielä toistaiseksi liian vähän, toteaa edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki.

  Vaasan seudun ja Pohjanmaan maakunnan alueen asukkaiden tuntoja EU:sta mittaava kysely julkistettiin EU-arjessa -kiertueen Vaasan tapahtuman yhteydessä maanantaina 29. huhtikuuta.

  Ohjelma ja esiintyjät osoitteessa: www.euarjessa.fi

  Pohjanmaan maakuntatutkimuksen raportti

  Kooste maakuntatutkimuksista

  Lisätietoja: Kyselyn tulokset: Euroopan komission Suomen-edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki, (09) 6226 5463.

  EU arjessa -tapahtumilla halutaan lisätä vuoropuhelua EU:n vaikutuksista kansalaisten arkeen. Lähtökohtana ovat maakunnille tärkeät EU-aiheet ja alueen asukkaiden ajatukset EU:sta.

  Puheen lyhennelmä pdf - 27 KB [27 KB] svenska (sv) suomeksi: Désirée Oen, liikenteestä vastaavan komission varapuheenjohtaja Siim Kallasin kabinetin jäsen

  Vaasa 29. huhtikuuta 2013

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 02/05/2013  |Sivun alkuun