Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen går framåt på klimat- och energiområdet inför 2030
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/03/2013

Europeiska kommissionen tar ett första steg mot EU:s klimat- och energipolitiska ramar fram till 2030. En grönbok har antagits, och med denna inleds ett offentligt samråd om ramens innehåll.

  Kommissionen går framåt på klimat- och energiområdet inför 2030

  Kommissionen offentliggjorde också ett samrådsmeddelande om framtiden för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i Europa, vilket syftar till att inleda en debatt om de alternativ som står till buds för att säkerställa att den utvecklas i tid. Kommissionen har också antagit en rapport där medlemsländernas framsteg mot målen för förnybar energi fram till 2020 bedöms, och redogör för hållbarheten för de biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas i EU.

  Grönboken tar bl.a. upp dessa frågor:

  Vilka typer av klimat- och energimål bör fastställas för 2030, och på vilka nivåer?

  Hur kan samstämmighet mellan olika politiska instrument uppnås?

  Hur kan energisystemet bäst bidra till EU:s konkurrenskraft?

  Hur kan skillnaderna i medlemsländernas handlingsförmåga beaktas?

  Samrådet pågår till och med den 2 juli. På grundval av synpunkterna från medlemsländerna, EU:s institutioner och andra berörda parter ska kommissionen i slutet av året presentera EU:s klimat- och energipolitiska ramar fram till 2030.

  Klarhet kring detta kommer att skapa säkerhet för investerarna och stimulera innovation och efterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp, och på så sätt stödja utvecklingen mot en mer konkurrenskraftig och hållbar europeisk ekonomi med ökad energitrygghet. Ramen för 2030 kommer att bygga på erfarenheterna från 2020-ramen och kartlägga var förbättringar kan göras. Samtidigt beaktar vi förändringar sedan 2020, t.ex. avseende energisystem och ekonomi, och den internationella utvecklingen.

  I dagens samrådsmeddelande kartläggs vad som har hindrat utvecklingen av CCS i den takt som var tänkt 2007. Med priser i EU:s utsläppshandelssystem som är betydligt lägre än vad som ursprungligen förväntades finns det ingen anledning för ekonomiska aktörer att investera i CCS.

  I meddelandet diskuteras alternativ för att ytterligare främja demonstration och införande av CCS i ett tidigt skede, och synpunkter på rollen för CCS i Europa välkomnas. Reaktionerna från samrådet kommer att bidra till kommissionens arbete när det gäller den politiska ramen fram till 2030.

  Lägesrapporten om förnybar energi visar att de nuvarande politiska ramarna med rättsligt bindande mål för förnybar energi ledde till stark tillväxt i sektorn fram till 2010, med en andel förnybar energi inom EU på 12,7 %. För fortsatta framsteg och för att 2020-målen ska kunna uppnås kommer mer insatser att behövas. Ansträngningar bör särskilt göras för att skapa säkerhet för investerarna, minska den administrativa bördan och öka tydligheten i planeringen.

  Mer information

  Grönbok och samråd:

  http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

  MEMO/13/275

  CCS-meddelande och samråd: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

  MEMO/13/276

  Rapport om förnybar energi:

  http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

  MEMO/13/277

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/05/2013  |Till början