Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio valmistelee ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita vuoteen 2030
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

27/03/2013

Euroopan komission on antanut vihreän kirjan, joka on ensimmäinen askel prosessissa, jossa tavoitteena on määritellä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030. Vihreällä kirjalla käynnistetään julkinen kuuleminen vuoden 2030 puitteiden sisällöstä. Komissio on julkistanut myös kuulemista koskevan tiedonannon hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CSS) tulevaisuuden näkymistä Euroopassa.

  Komissio valmistelee ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita vuoteen 2030

  Meidän olisi mahdollisimman pian määriteltävä ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030, jotta voimme oikeanlaisin investoinnein varmistaa kestävän kasvun, kohtuulliset ja kilpailukykyiset energianhinnat sekä paremman energiavarmuuden. Uusissa puitteissa on otettava huomioon talouskriisiin seuraukset, mutta ne on laadittava riittävän kunnianhimoisiksi, jotta pitkän aikavälin tavoite eli päästöjen vähentäminen 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä voidaan saavuttaa”, totesi EU:n energiakomissaari Günther Oettinger.

  Ilmastotoimista vastaava EU-komissaari Connie Hedegaardin mukaan ”Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista kasvaa vuosi vuodelta.Eurooppalaisille tämä merkitsee entistä korkeampia energialaskuja, joihin meillä ei ole varaa.Tämä ei ole kovinkaan viisasta politiikkaa.Se ei ole järkevää ilmaston kannalta mutta ei myöskään Euroopan taloutta ja kilpailukykyä ajatellen.Siksi olemme päättäneet, että haluamme Euroopasta vähähiilisen yhteiskunnan vuoteen 2050 mennessä. Olemme asettaneet tavoitteet vuodeksi 2020, mutta sijoittajille vuosi 2020 on kohta jo käsillä.On aika määritellä vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet.  Mitä pikemmin sen teemme, sen enemmän varmuutta voimme tarjota yrityksillemme ja investoijillemme,ja mitä tiukemmiksi nämä tavoitteet asetamme, sen parempi ilmaston kannalta.”

  Vihreä kirja ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030

  Vihreässä kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia näkökohtia:

  • Minkä tyyppisiä ja tasoisia ilmasto- ja energiatavoitteita olisi asetettava vuodeksi 2030?
  • Miten varmistetaan johdonmukaisuus politiikan eri välineiden kesken?
  • Millaisilla energianhallintajärjestelmillä voidaan parhaiten lisätä EU:n kilpailukykyä?
  • Miten voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset toimintavalmiudet?

  Kuulemisprosessi päättyy 2. heinäkuuta. Komissio aikoo jäsenvaltioilta, EU:n toimielimiltä ja sidosryhmiltä saamiensa näkemysten perusteella esittää EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 kuluvan vuoden loppuun mennessä.

  Selkeillä puitteilla lisätään investoijien luottamusta, edistetään innovaatiota ja vähähiilisen teknologian kysyntää ja tuetaan siten kilpailukykyisempää, kestävämpää ja varmemman energiahuollon tarjoavaa Euroopan taloutta. Näitä puitteita laadittaessa otetaan huomioon vuoden 2020 puitteiden toteutuksessa saadut kokemukset ja opetukset sekä kartoitetaan alueet, joilla tuloksia voidaan parantaa. Samalla otetaan huomioon muutokset, joita on odotettavissa vuoden 2020 jälkeen erityisesti energiajärjestelmän ja talouden tilanteessa, samoin kuin alalla tapahtuvat kansainväliset kehityssuuntaukset.

  Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

  Tämänpäiväisessä kuulemista koskevassa tiedonannossa määritellään seikat, jotka ovat olleet esteenä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämiselle vuonna 2007 suunnitellun aikataulun mukaisesti. Esimerkkinä mainittakoon EU:n päästökauppajärjestelmä, jossa hinnat ovat jääneet alun perin odotettua huomattavasti alemmiksi ja joka sen vuoksi ei houkuttele talouden toimijoita hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin investointeihin.

  Tiedonannossa käsitellään vaihtoehtoja CCS-teknologian oikea-aikaisen demonstroinnin ja varhaisen hyödyntämisen edistämiseksi ja pyydetään kannanottoja CCS:n asemasta Euroopassa. Komissio ottaa kuulemisessa saadut näkemykset huomioon laatiessaan vuoteen 2030 ulottuvia puitteita.

  Uusiutuva energia

  Uusiutuvan energian käytön edistymistä koskeva kertomus osoittaa, että nykyinen toimintakehys, joka perustuu uusiutuvan energian oikeudellisesti sitoviin tavoitteisiin, johti vuoteen 2010 mennessä uusiutuvien energialähteiden käytön merkittävään kasvuun, ja vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus oli EU:ssa 12,7 prosenttia. Edistymisen jatkumiseksi ja vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää ponnisteluja. Lisätoimia tarvitaan erityisesti investoijien luottamuksen lisäämiseksi, hallinnollisen rasituksen keventämiseksi sekä selkeyden lisäämiseksi suunnittelutyössä.

  Lisätietoja

  Vihreä kirja sekä julkista kuulemista koskeva sivu:

  http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

  MEMO/13/275

  Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeva tiedonanto sekä julkista kuulemista koskeva sivu:http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

  MEMO/13/276

  Uusituvan energian käyttöä koskeva edistymiskertomus:

  http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

  MEMO/13/277

   

  Member State

  2010 RES share

  2020 RES target

  Austria

  30.10%

  34%

  Belgium

  5.40%

  13%

  Bulgaria

  13.80%

  16%

  Cyprus

  5.70%

  13%

  Czech Republic

  9.40%

  13%

  Germany

  11.00%

  18%

  Denmark

  22.20%

  30%

  Estonia

  24.30%

  25%

  Greece

  9.70%

  18%

  Spain

  13.80%

  20%

  Finland

  33%

  38%

  France

  13.50%

  23%

  Hungary

  8.80%

  13%

  Ireland

  5.80%

  16%

  Italy

  10.40%

  17%

  Lithuania

  19.70%

  23%

  Luxembourg

  3%

  11%

  Latvia

  32.60%

  40%

  Malta

  0.40%

  10%

  Netherlands

  3.80%

  14%

  Poland

  9.50%

  15%

  Portugal

  24.60%

  31%

  Romania

  23.60%

  24%

  Sweden

  49.10%

  49%

  Slovenia

  19.90%

  25%

  Slovakia

  9.80%

  14%

  UK

  3.30%

  15%

  EU

  12.70%

  20%

   

   

   

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 23/05/2013  |Sivun alkuun