Sökväg


Om oss
Om representationen

En hållbar avfallshantering - kommissionen hjälper medlemsländerna att komma i kapp
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/03/2013

Varje år genererar varje EU-medborgare över 500 kilo kommunalt avfall av vilket mer än en tredjedel går direkt till ett avfallsupplag. Medan en del medlemsländer lyckas avsätta de resurser som krävs för att på ett produktivt sätt använda, återvinna eller kompostera omkring 50 % av sitt kommunala avfall, kämpar andra för att klara av det. Idag deltar kommissionär Janez Poto─Źnik i ett högnivåseminarium i Bryssel för att hjälpa medlemsländer som ligger efter när det gäller hållbar avfallshantering. Syftet är att bidra till att ländernas avfallsstrategier utnyttjas optimalt genom skräddarsydda färdplaner med rekommendationer inriktade på det faktiska genomförandet av EU:s avfallslagstiftning.

  Bryssel den 19 mars 2013 – IP/13/239

  Även om betydande framsteg har gjorts i hela EU vad gäller avfallshantering och genomförande av avfallslagstiftningen, behövs ytterligare förbättringar i de flesta, om inte alla, medlemsländer.

  I färdplanerna betonas behovet av ekonomiska verktyg för att förbättra hanteringen av kommunalt avfall, till exempel avgifter på och förbud mot avfallsupplag och förbränning av avfall, system för tillverkaransvar och incitament för att förebygga, återanvända och återvinna avfall (t.ex. system där du betalar för vad du slänger). Andra rekommendationer i färdplanen är förbättrad övervakning och statistik, utökad separat insamling, bättre styrning, uppdatering av avfallshanteringsstrategier och åtgärder för att öka allmänhetens deltagande.

  Framtida investeringar i avfallshantering bör dessutom prioritera förebyggande, återanvändning, materialutnyttjande/återvinning och kompostering, de områden som enligt ramdirektivet om avfall är de områden som är att föredra. Rekommendationen återspeglar den fleråriga budgetramen för 2014–2020, som innehåller nya förhandsvillkor för EU:s strukturfonder vilka fastställer att projekt som ska finansieras ska stämma överens med EU:s avfallshierarki och bör bidra till att medlemsländerna uppfyller juridiskt bindande EU-mål, såsom målet om 50 % materialåtervinning av kommunalt avfall.  

  I augusti 2012 tog kommissionen fram en resultattavla med en gradering av hur medlemsländerna klarar av hanteringen av kommunalt avfall. Det viktigaste att komma tillrätta med är överutnyttjandet av avfallsupplag (upp till 95 %), dåliga återvinningstal (mindre än 20 %) till följd av dåliga sopsorteringssystem och brist på infrastruktur och otillräckliga incitament för att främja förebyggande, återanvändning och återvinning av avfall. De medlemsländer som lyckas bäst på de här områdena – Belgien, Danmark, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Österrike – har omfattande avfallsinsamlingssystem, deponerar mindre än 5 % av sitt avfall i avfallsupplag och använder ekonomiska incitament till fullo för att stimulera en effektiv avfallshantering. Men det finns utrymme för förbättringar även i de medlemsländer där en hög förbränningsgrad hindrar utvecklingen av bättre alternativ för avfallshanteringen som återanvändning och återvinning.

  Genom ramdirektivet om avfall införs en avfallshanteringshierarki som förordar förebyggande, återanvändning och återvinning framför förbränning, med energiutvinning, och anger avfallsupplag eller förbränning utan energiutvinning som en sista utväg. I en färsk undersökning som gjorts för kommissionens räkning uppskattas det att ett fullständigt genomförande av EU:s lagstiftning om avfall skulle innebära besparingar på 72 miljarder euro per år, en ökad årlig omsättning inom sektorn för avfallshantering och återvinning på 42 miljarder euro och över 400 000 nya arbetstillfällen fram till 2020.

  Detta seminarium ingår i ett bredare initiativ för att främja efterlevnaden av ramdirektivet. Efter att resultattavlan offentliggjordes i augusti 2012 höll kommissionen under sista kvartalet 2012 bilaterala seminarier för att få bättre förståelse för läget i var och en av de tio medlemsländerna och ta fram nationella färdplaner med särskilda alternativ för att förbättra avfallshanteringen.

  Läs mer

  Europeiska miljöbyråns pressmeddelande

  Målöversynsprocess

  Eurostats centrum för avfallsdata

  Kommissionens webbplats om avfallshantering

  Pressmeddelande om miljövänlig tillväxt

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/03/2013  |Till början