Sökväg


Om oss
Om representationen

Fördjupat samarbete om skatt på finansiella transaktioner
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/02/2013

Kommissionen antar idag ett förslag med detaljerade bestämmelser om den skatt på finansiella transaktioner som ska genomföras inom ramen för ett fördjupat samarbete. Finland deltar inte i detta fördjupade samarbete. På begäran av de elva EU-länder som kommer att införa skatten grundar sig det föreslagna direktivet på kommissionens ursprungliga förslag från september 2011. Metoden att beskatta alla transaktioner med en koppling till det område där skatten tillämpas bibehålls, liksom skattesatserna på 0,1 % för aktier och obligationer och 0,01 % för derivat.

  Bryssel den 14 februari 2013. IP/13/115

  Frankrike, Tyskland, Belgien, Österrike, Slovenien, Portugal, Grekland, Slovakien, Italien, Spanien och Estland börjar tillämpa skatten. Den förväntas ge inkomster 30–35 miljarder euro per år.

  Dagens förslag skiljer sig något från det ursprungliga förslaget om skatt på finansiella transaktioner, eftersom hänsyn har tagits till att skatten kommer att tillämpas inom ett mindre geografiskt område än vad som ursprungligen var tänkt. Förändringarna syftar främst till att garantera rättslig klarhet och stärka bestämmelserna mot skatteflykt och missbruk.

  Dagens förslag är en uppföljning av överenskommelsen mellan EU:s finansministrar förra månaden om att låta de elva EU-länderna gå vidare med en skatt på finansiella transaktioner inom ramen för ett fördjupat samarbete.

  Skatten har tre huvudmål. För det första kommer den att stärka den inre marknaden genom att minska antalet olika nationella metoder för att beskatta finansiella transaktioner. För det andra kommer den att innebära att finanssektorn i rimlig och betydande utsträckning bidrar till de offentliga intäkterna. Skatten kommer slutligen att stödja lagstiftningsåtgärder för att stimulera finanssektorn att satsa på en mer ansvarstagande verksamhet, inriktad på den reala ekonomin.

  Liksom i det ursprungliga förslaget kommer skattesatserna att vara låga och beskattningsunderlaget brett. Det kommer också att finnas skyddsåtgärder mot en omlokalisering av finanssektorn.  Liksom tidigare kommer ”hemvistprincipen” att gälla. Detta innebär att skatten ska betalas om någon av parterna i transaktionen är etablerad i ett deltagande EU-land, oavsett var transaktionen äger rum. Detta gäller både om ett finansinstitut som deltar i transaktionen självt är  etablerat i det område där skatten tillämpas, eller om det agerar som ombud för en part som är etablerad där.

  Dagens förslag innehåller också en extra skyddsåtgärd mot skatteflykt, nämligen ”emissionsprincipen”. Detta innebär att finansiella instrument som emitteras i de elva EU-länderna kommer att beskattas när de säljs och köps, även om de som säljer eller köper dem inte är etablerade inom det område där skatten tillämpas. Dessutom ingår nu uttryckliga bestämmelser för att motverka missbruk.

  Eftersom man vill skydda den reala ekonomin kommer skatten, liksom i det ursprungliga förslaget, inte att tillämpas på medborgares och företags vardagliga finansiella verksamheter (t.ex. lån, betalningar, försäkringar, insättningar). Skatten kommer inte heller att tillämpas på traditionella investmentbanktjänster i samband med kapitalanskaffning eller på finansiella transaktioner som utförs som en del av en omstrukturering.

  Genom förslaget avgränsas också refinansieringsverksamhet, penningpolitik och statsskuldsförvaltning. Därför kommer transaktioner med centralbanker och ECB, den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten och den europeiska stabilitetsmekanismen samt med EU att undantas från skatten.

  Det föreslagna direktivet kommer nu att diskuteras av EU-länderna med sikte på ett genomförande inom ramen för ett fördjupat samarbete. Alla 27 EU-länder får delta i diskussionerna om förslaget. Endast de EU-länder som deltar i det fördjupade samarbetet kommer dock att få rösta, och de måste nå en enhällig överenskommelse innan samarbetet kan genomföras. Europaparlamentet kommer också att höras.

  När klartecknet för fördjupat samarbete väl hade givits kunde kommissionen gå vidare med det detaljerade förslag som kommissionen i dag lägger fram om den skatt på finansiella transaktioner som ska tillämpas av de 11 EU-länderna.

  Ytterligare upplysningar finns i MEMO/13/98

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 14/02/2013  |Till början