Sökväg


Om oss
Om representationen

Kemikalierna har blivit säkrare i Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/02/2013

Användningen av kemikalier i Europa har blivit betydligt säkrare sedan Reach-förordningen trädde i kraft. Det fastställs i en rapport som Europeiska kommissionen lägger fram i dag. Tack vare lättillgänglig information om kemiska ämnen på marknaden och målinriktade riskhanteringsåtgärder har riskerna från ämnen som registrerats enligt Reach minskat avsevärt. Denna tendens väntas fortsätta eftersom industrin hela tiden arbetar med att hitta ersättningar för de farligaste kemikalierna. Fem år efter ikraftträdandet är genomförandet i full gång. Företagen har gjort 30 601 registreringar hos den i Helsingfors belägna Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) där de beskriver användningen och egenskaperna för 7 884 kemiska ämnen som tillverkas eller saluförs. Enligt en Eurobarometerundersökning som läggs fram i dag anser 61 % av européerna att kemikalier är säkrare i dag än för tio år sedan.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 5 februari 2013. IP/13/85

  Rapporten konstaterar att administrationen av Reach medför kostnader som har konsekvenser för små och medelstora företag, men industrin erkänner också de positiva ekonomiska effekterna på affärsverksamheten. Reach har bidragit till ytterligare harmonisering på den inre marknaden och därmed till att öka den kemiska industrins tillväxt och konkurrenskraft. För att ytterligare främja den kemiska industrins konkurrenskraft kommer kommissionen snart att föreslå sänkta registreringsavgifter för små och medelstora företag.

  MEMO/13/60: Fem år med Reach – Frågor och svar

  MEMO/13/61: Eurobarometerundersökning

  Översyn av Reach

  Översynen visar att det krävs några mindre justeringar men ingen större omarbetning. De viktigaste slutsatserna är följande:

  • Genomförandet av Reach skulle kunna förbättras om man förbättrar registreringshandlingarna, förbättrar säkerhetsdatabladen som ett centralt riskhanteringsverktyg och löser frågor kopplade till kostnadsdelning inom forum för informationsutbyte om ämnen (Sief).
  • Processen bör bli billigare och mindre administrativt betungande för små och medelstora företag, för att säkerställa att lagstiftningen står i proportion till sitt syfte och hjälpa dem att fullgöra sina Reach-skyldigheter.
  • Det finns inte några omfattande överlappningar med annan EU-lagstiftning.
  • Stora insatser har gjorts för att utveckla alternativa metoder till djurförsök, och detta arbete kommer att fortsätta: Sedan 2007 har kommissionen avsatt 330 miljoner euro till finansiering av forskning inom detta område.
  • Kontrollen av efterlevnaden kan förbättras. Detta är medlemsstaternas ansvar och de rekommenderas därför att stärka sin ömsesidiga samordning.
  • Enligt rapporten bör lagstiftningen ändras på några punkter, men kommissionen vill säkerställa lagstiftningens stabilitet och förutsebarhet för de europeiska företagen. Därför föreslås i dagsläget inga ändringar av huvudinnehållet i Reach.

  Bakgrund

  Reach är förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Översynen av Reach omfattar en granskning av hur Reach-lagstiftningen fungerar i stort och i vilken mån dess unika mål uppnås. Målen är en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön, främjande av alternativa metoder för bedömning av ämnens risker samt fri rörlighet för ämnen på den inre marknaden samt förbättrad konkurrenskraft och ökad innovation.

  Mellan 1999 och 2009 hade kemikalieindustrin i EU en tillväxt som var aningen högre än genomsnittet för alla tillverkningssektorer och den har i princip återhämtat sig från krisen 2008. Industrin genererar en positiv handelsbalans och är särskilt stark inom segmentet specialkemikalier som har högt förädlingsvärde. När Reach föreslogs 2003 var EU världens största kemikaliemarknad med omkring 30 % av den globala försäljningen av kemikalier. I dag är andelen omkring 21 %, och Kina har blivit den största kemikaliemarknaden. EU är dock fortfarande världens största kemikalieexportör och de senaste åren har industrins omsättning ökat i absoluta tal.

  Kemikalier och miljön

  Kemikalier och näringsliv och företagande

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 06/02/2013  |Till början