Sökväg


Om oss
Om representationen

EU lanserar en strategi för rena drivmedel
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/01/2013

EU-kommissionen presenterade i dag ett ambitiöst åtgärdspaket för att det i hela Europa ska finnas tankstationer för alternativa drivmedel med gemensamma standarder för konstruktion och användning. De policyinitiativ som hittills tagits har främst rört själva drivmedlen och fordonen, utan hänsyn till tillgången på drivmedel. Insatserna för att skapa incitament har inte samordnats och varit otillräckliga.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 24 januari 2013 - IP/13/40

  Tillgången på rena drivmedel bromsas främst av tre hinder: höga fordonspriser, negativ inställning hos konsumenterna och brist på laddnings- och tankstationer. Detta är en ond cirkel. Tankstationer byggs inte, eftersom det inte finns tillräckligt med fordon. Fordon säljs inte till konkurrensmässiga priser, eftersom det inte finns tillräcklig efterfrågan. Konsumenterna köper inte fordonen, eftersom de är dyra och det inte finns tankstationer. Kommissionen föreslår därför ett paket med bindande minimimål för medlemsländerna när det gäller infrastruktur för rena drivmedel, såsom el, vätgas och naturgas, samt EU-omfattande standarder för den utrustning som krävs.

  - Att utveckla innovativa och alternativa drivmedel är ett självklart sätt att göra Europas ekonomi mer resurseffektiv, minska vårt alltför stora oljeberoende och utveckla en transportindustri som kan tillgodose 2000-talets efterfrågan, säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transporter. I Kina och USA tillsammans räknar man med att mer än 6 miljoner elfordon kommer att finnas på vägarna 2020. Detta ger Europa en bra möjlighet att skaffa sig en stark ställning på en snabbt växande global marknad.

  Paketet för miljövänlig energi för transport utgörs av ett meddelande om en europeisk strategi för alternativa drivmedel, ett direktiv som koncentreras på infrastruktur och standarder och ett åtföljande dokument med en handlingsplan för utvecklingen av flytande naturgas inom sjöfarten.

  De viktigaste åtgärder som föreslås är:

  El: Situationen när det gäller laddplatser för el varierar kraftigt i EU. De ledande länderna är Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Spanien och Storbritannien. Enligt förslaget kommer det i varje medlemsland att krävas ett minsta antal laddplatser med standardiserat uttag. Syftet är att det ska finnas en kritisk massa av laddplatser så att företagen kommer att masstillverka bilarna till rimliga priser.

  Ett standardiserat uttag för hela EU är viktigt för spridningen av el som drivmedel. För att komma till rätta med osäkerheten på marknaden presenterade kommissionen i dag användningen av typ 2-uttaget som standard för hela Europa.

  Vätgas: I Tyskland, Italien och Danmark finns redan ett stort antal tankstationer för vätgas även om en del av dem inte är tillgängliga för allmänheten. Det behövs fortfarande gemensamma standarder för vissa komponenter, såsom slangar. Enligt detta förslag kommer befintliga stationer att ingå i ett nät med gemensamma standarder som garanterar rörligheten för vätgasfordon. Detta gäller de 14 medlemsstater som i dag har ett vätgasnät.

  Biodrivmedel: Biodrivmedel svarar för nästan 5 % av marknaden. Det fungerar som bränsleblandningar och kräver inte någon specifik infrastruktur. En stor utmaning kommer att vara att garantera hållbarheten.

  Naturgas (flytande (LNG) och komprimerad (CNG)): LNG används för vattenburna transporter både till sjöss och på inre vattenvägar. LNG-infrastrukturen för tankning av fartyg är inte särskilt väl utvecklad. Det är bara i Sverige som det finns en småskalig LNG-bunkringsanläggning för havsgående fartyg, men det finns planer på att införa sådana i flera andra medlemsländer. Kommissionen föreslår att det ska installeras tankstationer för LNG i alla 139 kust- och inlandshamnar i det transeuropeiska huvudnätet senast 2020 respektive 2025. Det rör sig inte om stora gasterminaler utan om antingen fasta eller mobila tankstationer. Detta omfattar alla större EU-hamnar.

  LNG: Flytande naturgas används också i lastbilar, men det finns endast 38 tankstationer i EU. Kommissionen föreslår att det till 2020 ska installeras tankstationer var 400:e kilometer längs vägarna i det transeuropeiska huvudnätet.

  CNG: Komprimerad naturgas används framförallt i bilar. En miljon fordon använder i dagsläget detta drivmedel (utgör 0,5 % av fordonsparken), men branschens mål är att andelen till 2020 ska öka tiofalt. Kommissionens förslag kommer att garantera att det år 2020 i hela Europa finns tankstationer, med gemensamma standarder, som är tillgängliga för allmänheten, med ett avstånd på som mest 150 km.

  LPG: Gasol.Det planeras inte några åtgärder för LPG, eftersom kärninfrastrukturen redan finns.  

  Medlemsstaterna kommer att kunna genomföra dessa förändringar, utan att nödvändigtvis använda offentliga medel, genom att ändra lokal lagstiftning för att främja den privata sektorns investeringar och ändra beteendemönster. Det beviljas redan EU-stöd från TEN-T-fonderna, sammanhållningsfonden och strukturfonderna. 

  Se även frågor och svar

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/01/2013  |Till början