Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen vill modernisera EU:s bolagsrätt och bolagsstyrning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/12/2012

EU-kommissionen antar i dag en handlingsplan med framtida initiativ vad gäller bolagsrätt och bolagsstyrning.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 12 december 2012 — IP/12/1340

  Bolagsrätten och bolagsstyrningen i EU ska säkerställa att företagen är konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara. EU-kommissionens analyser och samråd under de senaste två åren visar tydligt att det finns utrymme för ytterligare förbättringar, detta genom främjat långsiktigt aktieägarengagemang, ökad öppenhet mellan företagen och deras aktieägare samt förenklad gränsöverskridande verksamhet för europeiska företag.

  EU-kommissionen har på grundval av sina diskussioner och resultaten av samråden fastställt ett antal handlingslinjer på området bolagsrätt och bolagsstyrning som är grundläggande för en modernisering av lagstiftningen för långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga företag.

  Viktiga inslag i handlingsplanen

  Ökad öppenhet mellan företagen och deras aktieägare för en förbättrad bolagsstyrning:

  • Ökad öppenhet vad beträffar mångfalden i företagens styrelse och riskhanteringen inom företagen.
  • Förbättrad rapportering av bolagsstyrning.
  • Bättre identifiering av aktieägarna från emittenternas sida.
  • Stärkta insynsregler för institutionella investerare vad beträffar deras policy för röstning och engagemang.

  Initiativ som syftar till att uppmuntra och underlätta långsiktigt aktieägarengagemang:

  • Ökad insyn vad gäller ersättningspolicy och den individuella ersättningen till chefer samt aktieägares rätt att rösta om ersättningspolicyn och ersättningsrapporten.
  • Bättre aktieägartillsyn över transaktioner med närstående parter, dvs. uppgörelser mellan företaget och dess ledning eller kontrollerande aktieägare.
  • Införande av lämplig reglering av röstningsrådgivares verksamhet (dvs. företag som tillhandahåller tjänster till aktieägarna, framför allt råd om röstning), särskilt i fråga om insyn och intressekonflikter.
  • Förtydligande av begreppet samordnade åtgärder för att förenkla aktieägarsamarbete i bolagsstyrningsfrågor.
  • Undersökning av om anställdas aktieinnehav kan främjas.

  Initiativ på området bolagsrätt till stöd för europeiska företag och främjad tillväxt och konkurrenskraft:

  • Närmare undersökning om ett eventuellt initiativ för företags flytt av sitt säte över gränserna.
  • Underlättande av gränsöverskridande fusioner.
  • Tydliga EU-regler för gränsöverskridande delningar.
  • Uppföljning av förslaget till stadga för ett europeiskt privat aktiebolag (IP/08/1003) i syfte att förbättra de gränsöverskridande möjligheterna för små och medelstora företag.
  • En informationskampanj om stadgan för europabolag och stadgan för europeiska kooperativa föreningar.
  • Målinriktade åtgärder för koncerner, dvs. erkännande av begreppet koncernintresse och ökad öppenhet avseende koncernstrukturen.

  I handlingsplanen planeras även att de viktigaste bolagsrättsdirektiven ska slås samman till en enda rättsakt. Det skulle göra EU:s bolagsrätt mer tillgänglig och begriplig och minska risken för framtida inkonsekvenser.

  Information om bolagsrätt och bolagsstyrning finns på

  http://ec.europa.eu/internal_market/company/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/12/2012  |Till början