Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Suunnitelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi – keskustelunavaus
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

28/11/2012

Euroopan komissio on hyväksynyt suunnitelman tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton luomiseksi. Siinä esitetään visio vahvan ja vakaan rakenteen luomisesta finanssi- ja talouspolitiikan sekä poliittisen päätöksenteon tueksi.

  Bryssel 28. marraskuuta 2012 – IP/12/1272

  Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso kommentoi suunnitelmaa seuraavasti: ”Tarvitsemme tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton, jotta pääsemme yli luottamuskriisistä, joka vahingoittaa talouksiamme ja kansalaistemme toimeentuloa. Meidän on osoitettava käytännössä, että eurooppalaiset haluavat pysyä yhdessä ja edetä määrätietoisesti niiden finanssi-, talous- ja poliittisten rakenteiden vahvistamisessa, joihin euro ja koko EU tukeutuvat.”

  Tällaisessa tiiviissä ja aidossa talous- ja rahaliitossa jäsenvaltioiden kaikkiin merkittäviin talous- ja finanssipoliittisiin valintoihin kohdistettaisiin pidemmälle meneviä koordinointi-, hyväksyntä- ja seurantamenettelyjä Euroopan tasolla.Suunnitelmassa viitoitetaan tietä tiiviiseen ja aitoon talous- ja rahaliittoon. Se sisältää toimenpiteitä, joita toteutetaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa nykyisten perussopimusten pohjalta, mutta osa edellyttää perussopimusten muuttamista.

  • Lyhyellä aikavälillä (618 kuukautta) etusijalle olisi asetettava jo sovittujen (ns. six-pack) tai pian sovittavien (ns. two-pack) talouden ohjausjärjestelmää koskevien uudistusten täytäntöönpano. Jäsenvaltioiden olisi myös pyrittävä sopimaan pankkien yhteisestä valvontamekanismista vuoden loppuun mennessä. Toimiva pankkiunioni edellyttäisi sekä yhteisen valvontamekanismin että sitä täydentävän yhteisen kriisinratkaisumekanismin perustamista vaikeuksissa olevia pankkeja varten. Kun monivuotisesta rahoituskehyksestä on päästy sopimukseen, talouden ohjausjärjestelmää olisi vahvistettava edelleen luomalla EU:n talousarvioon lähentymis- ja kilpailukykyväline, joka olisi erillään monivuotisesta rahoituskehyksestä ja jolla tuettaisiin jäsenvaltioille tärkeiden rakenneuudistusten oikea-aikaista toteuttamista ja talous- ja rahaliiton moitteetonta toimintaa. Tämä tuki perustuisi jäsenvaltioiden ja komission välillä tehtävissä sopimusjärjestelyissä määritettäviin sitoumuksiin.
  • Keskipitkällä aikavälillä (18 kuukautta 5 vuotta) julkisen talouden ja talouspolitiikan – myös vero- ja työllisyyspolitiikan – entistä tiukempi koordinointi kulkisi käsi kädessä laajemman yhteisen rahoituskapasiteetin kanssa. Euroalueen yhteisen rahoituskapasiteetin olisi perustuttava omiin varoihin ja tarjottava riittävästi tukea tärkeisiin rakenneuudistuksiin paineen alla olevissa suurissa talouksissa. Se voitaisiin luoda lähentymis- ja kilpailukykyvälineen pohjalta, mutta olisi hyödyllistä vahvistaa sille perusta perussopimuksessa. Myös tiukkaan ehdollisuuteen ja euroalueen yhteisiin velkakirjoihin perustuvaa velanlunastusrahastoa voitaisiin harkita keinona vähentää velkaa ja vakauttaa finanssimarkkinoita. Yhteisen rahoituskapasiteetin ja muiden välineiden seurannasta ja hallinnoinnista vastaisi komission sisällä toimiva EMU-varainhoitoelin.
  • Pidemmällä aikavälillä (yli viisi vuotta) pitäisi olla mahdollista laatia autonominen euroalueen talousarvio, joka perustuu suvereniteetin, vastuun ja solidaarisuuden asianmukaiseen jakamiseen Euroopan tasolla ja tarjoaa talous- ja rahaliitolle yhteisen rahoituskapasiteetin, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita, joihin talouden häiriöt vaikuttavat. Tiiviisti yhdennetty talouden ja finanssipolitiikan ohjausjärjestelmä saattaisi mahdollistaa julkisten velkakirjojen yhteisen liikkeeseenlaskun, mikä parantaisi markkinoiden toimintaa ja rahapolitiikan harjoittamista. Tämä olisi talous- ja rahaliiton viimeinen vaihe.

  Osa tarvittavista toimista voidaan hyväksyä nykyisten perussopimusten asettamissa rajoissa. Osa edellyttää muutosten tekemistä nykyisiin perussopimuksiin ja unionin toimivallan lisäämistä. Seuraavia perusperiaatteita on noudatettava:

  • Talous- ja rahaliiton tiivistämisen olisi perustuttava perussopimusten institutionaaliseen ja oikeudelliseen kehykseen.
  • Euroalueen on voitava yhdentyä nopeammin ja tiiviimmin kuin EU:n kokonaisuudessaan, kuitenkin niin, että huolehditaan 27 jäsenvaltion harjoittaman politiikan ja etenkin sisämarkkinoiden yhtenäisyydestä. Tämä tarkoittaa, että myös muille jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus osallistua euroalueen toimenpiteisiin, jos se on tarkoituksenmukaista.
  • Perussopimuksissahan määrätään, että joitakin sääntöjä sovelletaan vain euroalueen jäsenvaltioihin. Euroalueen nykyinen kokoonpano on kuitenkin vain väliaikainen, koska kaikista jäsenvaltioista kahta lukuun ottamatta (Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta) on perussopimusten nojalla määrä tulla talous- ja rahaliiton täysjäseniä.
  • Perussopimuksiin tehtäviä muutoksia, joilla EU:n tasolle annetaan lisää ylikansallista toimivaltaa, on tuettava demokraattista vastuuvelvollisuutta lujittamalla. EU:n legitimiteettiä voidaan vahvistaa myös laajentamalla unionin tuomioistuimen toimivaltaa.

  Seuraavat vaiheet

  Suunnitelma on komission panos puheenjohtajien ja pääjohtajan selvitykseen talous- ja rahaliiton seuraavista vaiheista. Selvityksen lopullisen version laatii Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja yhteistyössä puheenjohtaja Barroson, Euroopan keskuspankin pääjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa, ja siitä keskustellaan Eurooppa-neuvostossa 13. ja 14. joulukuuta.

  Tausta

  Keskustelu siitä, miten talouden ohjausjärjestelmää voitaisiin entisestään vahvistaa, on kiihtynyt siitä lähtien, kun komissio toukokuussa 2010 esitti strategian talouspolitiikan koordinoinnin tehostamiseksi (MEMO/10/204). Tämän seurauksena hyväksyttiin ns. six-pack-ehdotukset, jotka tulivat voimaan joulukuussa 2011 (MEMO/11/898). Komissio on antanut panoksensa myös useisiin talous- ja rahaliittoa koskeviin asiakirjoihin yhteistyössä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan kanssa. Näitä ovat talouden ohjaustyöryhmän raportti (lokakuu 2010), ”Kohti vahvempaa talousliittoa” (joulukuu 2011) ja puheenjohtajien ja pääjohtajan selvitys ”Kohti todellista talous- ja rahaliittoa” (lokakuu 2012).

  Lisätietoja:

  Puheenjohtaja Barroson verkkosivut:

  http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm  

  MEMO/12/909   Suunnitelma tiiviin ja aidon talous- ja rahaliiton (EMU) luomiseksi: Vastauksia kysymyksiin                               

  Yhteyshenkilöt:

  Pia Ahrenkilde Hansen  (+32 2 295 30 70)

  Sarah Collins (+32 2 296 80 76)

  Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 29/11/2012  |Sivun alkuun