Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Varoitusmekanismista laadittu kertomus: tukea makrotalouden sopeutukselle EU:ssa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

28/11/2012

Euroopan komissio julkaisee tänään kertomuksen, joka koskee makrotalouden epätasapainosta varoittavaa mekanismia. Komissio käynnistää näin tämän menettelyn toisen vuotuisen kierroksen (2013). Kertomuksessa todetaan, että makrotalouden epätasapainon kertymiseen ja purkautumiseen liittyvää kehitystä on tarkasteltava perusteellisesti 14 EU-maassa, myös Suomessa.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 28. marraskuuta 2012 — IP/12/1275

  Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtaja Olli Rehnin mukaan EU käy läpi vaikeaa prosessia, jossa kriisiä edeltäneiden kymmenen vuoden aikana kertynyt makrotalouden epätasapaino purkautuu.”Paljon on jo saavutettu, ja uudistukset kantavat hedelmää. Tasapainottumisprosessi ei kuitenkaan ole vielä läheskään valmis, ja se muokkaa talouden toimintaympäristöä vielä useiden vuosien ajan. Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn aikana komissio antaa jäsenvaltioille ohjeistusta varmistaakseen, että tarkoituksenmukaisella politiikalla puututaan epätasapainoon ja luodaan perusta kestävälle kasvulle ja työpaikkojen luomiselle",komissaari Rehn jatkoi.

  Varoitusmekanismista laaditussa kertomuksessa esitetty analyysi perustuu 11 makrotalouden indikaattoria sisältävään tulostauluun. Indikaattoreissa keskitytään kilpailukyvyssä, velkaantuneisuudessa, varallisuushinnoissa, sopeutuksessa ja kytköksissä finanssialaan tapahtuneeseen kehitykseen. Komissio käyttää tulostaulua lähtökohtanaan arvioidessaan makrotaloudellista tilannetta. Samalla se hyödyntää lisätietoja ja ‑indikaattoreita ja ottaa asianmukaisesti huomioon maakohtaiset olosuhteet. Varoitusmekanismista laaditussa kertomuksessa komissio yksilöi ne jäsenvaltiot, joiden makrotaloudellista tilannetta on arvioitava lähemmin perusteellisessa tarkastelussa. Kyseisen tarkastelun tulosta ei ole millään lailla sidottu ennakolta. Vasta kun perusteelliset tarkastelut on tehty ensi keväänä, komissio toteaa, onko mailla epätasapainoa tai liiallista epätasapainoa, ja antaa tarkoituksenmukaiset toimenpidesuositukset.  

  Helmikuussa 2012 annetussa ensimmäisessä varoitusjärjestelmäraportissa otettiin Suomi ja 11 muuta EU-maata tarkempaan seurantaan. Tuolloin komission mukaan Suomen huolenaiheena oli, että vientimarkkinaosuuksia oli menetetty paljon. Lisäksi yksityissektorin velkaantumisaste, joka johtui suureksi osaksi asuntolainojen lisääntymisestä, oli noussut koko ajan kymmenen viime vuoden aikana.

  Toukokuussa 2012 annettujen maakohtaisten suositusten yhteydessä komissio totesi muun muassa, että Suomen makrotaloudessa on epätasapainotiloja, jotka eivät ole kohtuuttoman suuria, mutta niihin on kuitenkin puututtava. Erityisesti makrotalouden kilpailukyvyn kehitykseen on kiinnitettävä huomiota, jotta talouden toimintaan kohdistuvien kielteisten vaikutusten riskiä voidaan pienentää. Komissio lisäsi tuolloin, että Suomen hallituksen olisi lähivuosina luotava toimintaympäristö, jossa tuetaan kilpailukykyä, lisätään työvoiman osallistumista työmarkkinoille ja hillitään kotitalouksien ylivelkaantumista.

  Varoitusmekanismista nyt laadittu kertomus antaa näyttöä siitä, että makrotalouden epätasapainon sopeutus etenee. Vaihtotaseen alijäämät ovat supistumassa niissä maissa, joilla on suurin ulkoinen epätasapaino. Tätä tukee viennin ja kilpailukyvyn asteittainen paraneminen. Myös asuntomarkkinoilla on käynnissä korjausliike. Tasapainottumisprosessi on kestävän kasvun ennakkoedellytys pitkällä aikavälillä, mutta edessä on vielä pitkä matka. Lyhyellä aikavälillä tasapainottumisprosessi yhä jarruttaa kasvua ja työllisyyttä useissa maissa. Meneillään oleva sopeutus heijastaa niin suhdanteita kuin rakenteellisiakin seikkoja, mutta keskeisessä asemassa useimmissa maissa näyttää olevan rakenteellinen korjaus. Samaan aikaan kun sopeutus on edistynyt jäsenvaltioissa, joiden vaihtotaseessa on huomattavaa alijäämää, useiden ylijäämäisten jäsenvaltioiden ulkoinen tasapaino on heikentynyt, joskin hitaammin. Kotimaisen kysynnän painoarvon lisääntyminen ylijäämämaiden taloudellisessa toiminnassa ja suhteellisen dynaaminen palkkojen kasvu viittaavat siihen, että ylijäämämaiden vaikutus tasapainottamiseen saattaa kasvaa tulevina vuosina.

  Varoitusmekanismista laaditussa kertomuksessa ei arvioida niitä maita, joita jo valvotaan virallista rahoitusta saavan talouden sopeutusohjelman yhteydessä. Nämä maat ovat Irlanti, Kreikka, Portugali ja Romania. Tällä tavoin menettelyjä ja raportointivelvoitteita ei kaksinkertaisteta ja noudatetaan lähestymistapaa, jota esitetään euroalueen valvonnan tiukentamista koskevasta lainsäädäntöpaketista annetussa komission ehdotuksessa.  Vakausmekanismista laaditussa kertomuksessa käsitellään Espanjaa, koska myönnetty virallinen rahoitus on suunnattu pankkien pääomittamiseen. Myös Kypros ja Unkari ovat mukana arvioinnissa, sillä rahoitustukea koskevia neuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen.

  Seuraavat vaiheet

  Varoitusmekanismista laaditun kertomuksen päätelmistä keskustellaan euroryhmässä ja Ecofin-neuvostossa. Komissio myös toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille.

  Komissio laatii maakohtaiset perusteelliset tarkastelut, ja ne on tarkoitus julkaista keväällä EU-ohjausjakson yhteydessä.

  Tausta

  Makrotalouden epätasapainoa koskeva menettely otettiin käyttöön osana talouspolitiikan ohjauspakettia, joka tuli voimaan 13. joulukuuta 2011 (MEMO/11/898) ja jonka tarkoituksena on tehostaa finanssipolitiikan ja makrotalouden valvontaa EU:ssa. Valvonta makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn yhteydessä on osa EU-ohjausjaksoa, jolla varmistetaan talouspolitiikan integroitu ja ennakoiva koordinointi EU:ssa.

  Makrotalouden epätasapainoa koskevassa menettelyssä on ennaltaehkäisevä ja korjaava osio.  Ennaltaehkäisevä osio antaa komissiolle ja neuvostolle mahdollisuuden hyväksyä varhaisessa vaiheessa suosituksia ennen kuin epätasapainosta tulee liiallista. Vakavammissa tapauksissa sovelletaan korjaavaa osiota ja käynnistetään liiallista epätasapainoa koskeva menettely. Jotta kyseisen menettelyn täytäntöönpanoa voitaisiin valvoa, euromaille voidaan määrätä rahallisia seuraamuksia.

  Lisätietoja:

  Linkki varoitusmekanismista laadittuun kertomukseen:

  http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm

  MEMO/12/912

  MEMO/12/388; MEMO/12/104; IP/12/132

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 28/11/2012  |Sivun alkuun