Sökväg


Om oss
Om representationen

Den årliga tillväxtstrategin för 2013: vägen till återhämtning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

28/11/2012

EU-kommissionen har antagit den årliga tillväxtöversikten för 2013. Den innehåller fem prioriteringar för att vägleda EU-länderna genom krisen tillbaka till förnyad tillväxt. Den årliga tillväxtöversikten innebär en snabbstart för den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken. Det är samtidigt en garanti för EU-ländernas anpassning av sina finanspolitiska och ekonomiska planer till stabilitets- och tillväxtpakten och Europa 2020-strategin.

  Den årliga tillväxtstrategin för 2013: vägen till återhämtning

  Huvudbudskapet i tillväxtöversikten är att trots att EU:s politik har börjar visa resultat – underskotten minskar, spänningarna på finansmarknaderna minskar och vissa tecken tyder på att konkurrenskraften är på väg att förbättras i några av medlemsländerna, behövs fortsatta reformer för att skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen. Därför anser kommissionen att de fem prioriteringarna i förra årets tillväxtöversikt fortfarande gäller. De fem prioriteringarna går ut på att stärka de offentliga finanserna på ett differentierat och tillväxtfrämjande sätt, normalisera läget när det gäller utlåning till näringslivet, främja tillväxt och konkurrenskraft på såväl kort som lång sikt, tackla arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen och att modernisera den offentliga förvaltningen.

  – Det är helt avgörande att hålla fast vid vår strategi för tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering och ekonomiska reformer, sade kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, i en kommentar till de aktuella prioriteringarna. Det är det enda sättet att återupprätta förtroendet och skapa varaktig tillväxt. Jag förstår att dessa reformer är tunga och smärtsamma och kan få sociala konsekvenser, och därför gör kommissionen sitt bästa för att återhämtningen ska skapa så många nya arbetstillfällen som möjligt. Den årliga tillväxtöversikten ger EU-länderna politisk vägledning och garanterar att reformbördorna fördelas rättvist och att de mest utsatta skyddas.

  Var och en av de fem prioriteringarna är inriktad på att skapa tillväxt och sysselsättning, med särskild tonvikt på rättvisa. Det finns ingen universallösning som skapar tillväxt och sysselsättning, men det finns gemensamma mål och olika reformer som kan övervägas. Målinriktat stöd till forskning inom den offentliga och den privata sektorn, undervisning och utbildningssystem som ger bättre resultat och höjer den allmänna kompetensnivån och enklare regler för nystartade företag är åtgärder som kan främja konkurrenskraften och därmed tillväxten. Den inre marknaden och en vidareutveckling av nätindustrierna (transport, energi och internetinfrastrukturer) erbjuder också utvecklingsmöjligheter för företagen och ger konsumenterna möjlighet att dra nytta av bättre tjänster och produkter.

  Stats- och regeringschefernas antog en tillväxt- och sysselsättningspakt vid Europeiska rådets möte i juni 2012. Detta bör kunna bli en stimulans för EU:s och EU-ländernas insatser för att uppbåda de tillväxtalternativ som finns – från ett genomförande av den inre marknaden till ett mer målinriktat utnyttjande av EU:s strukturfonder. Kommissionen har också nyligen föreslagit en strategi för förbättring av energimarknadernas funktion samt åtgärder för en förstärkt industripolitik.  Dessutom måste vi nå en övergripande överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram för 2014–2020 för att kunna återskapa tillväxt och konkurrenskraft i Europa och för att uppnå Europa 2020-målen.

  I den årliga tillväxtöversikten betonas att läget på arbetsmarknaden kräver omedelbara åtgärder. Under de senaste 12 månaderna har antalet arbetslösa ökat med 2 miljoner och 25 miljoner människor står nu utan arbete. Långtidsarbetslösheten har nått en alarmerande hög nivå och ungdomarnas situation har försämrats dramatiskt i många länder. I den årliga tillväxtöversikten anges prioriteringarna för att förbereda en sysselsättningsskapande återhämtning, öka anställbarheten och främja social inkludering. Eftersom antalet arbetssökande ökar bör EU-länderna stärka de offentliga arbetsförmedlingarna och intensifiera en ”aktiv arbetsmarknadspolitik” som omfattar hjälp till arbetssökande, lärlingsplatser, stöd till företagare och kvalificerande praktikplatser.

  Situationen för ungdomar är särskilt oroande, med en ungdomsarbetslöshet på 50 % i många länder. EU-länderna uppmanas att utveckla en ”ungdomsgaranti” för att alla under 25 år ska få ett erbjudande om anställning, fortsatta studier eller en praktikplats inom fyra månader efter avslutad formell utbildning eller efter att de har blivit arbetslösa. Kommissionen kommer att lägga fram ett fullständigt förslag till ungdomsgarantier i sitt sysselsättningspaket för ungdomar den 5 december 2012.

  I den årliga tillväxtöversikten betonas skyddet av de som är mest utsatta. Inkomstskatter och sociala avgifter bör sänkas, särskilt för lågavlönade, och reformtakten bör ökas för att förenkla arbetslagstiftningen och utveckla flexibla arbetsformer och se till att löneutvecklingen stöder skapandet av sysselsättning. Ytterligare insatser behövs också för att garantera de sociala trygghetssystemens effektivitet och utarbeta strategier för aktiv inkludering som motverkar effekterna av krisen.

  Utöver den årliga tillväxtöversikten publicerar kommissionen den andra rapporten om varningsmekanismen med inriktning på makroekonomiska obalanser. I sina landsspecifika rekommendationer i maj 2012 konstaterade kommissionen att det finns obalanser i Finlands makroekonomi som inte är orimligt stora, men som bör hållas under uppsikt. Särskilt bör man följa med hur makroekonomins konkurrenskraft utvecklas så att man kan minska risken för negativa konsekvenser för ekonomin. Kommissionen tillade också att finska regeringen under de närmaste åren bör skapa en handlingsomgivning där man stöder konkurrenskraften, stimulerar arbetskraftsdeltagandet och stävjar hushållens överskuldsättning. I den färska rapporten konstaterar kommissonen att det är viktigt att analysera om obalanserna i maj förändrats eller fortfarande består.

  Kommissionen publicerar också sin första årliga rapport om integrering av den inre marknaden som inbegriper en övervakning av den inre marknadens funktion inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Den årliga tillväxtöversikten har försetts med bilagor i form av den makroekonomiska rapporten, som ger en översikt över den ekonomiska situationen, och utkastet till den gemensamma sysselsättningsrapporten som innehåller en analys av sysselsättningsläget och den sociala situationen i Europa. Dessa rapporter innehåller information och analyser som är viktiga för kommissionen i utarbetandet av de landsspecifika rekommendationer som kommer att publiceras i vår.

  Under kommande veckor och månader kommer de olika rådskonstellationerna att diskutera den årliga tillväxtöversikten och rapportera till Europeiska rådet i mars, så att lämpliga politiska riktlinjer för medlemsländerna kan antas. Denna vägledning bör införlivas i medlemsländernas nationella finanspolitiska och ekonomiska planer, som översänds till kommissionen i april. När dessa program har analyserats och hänsyn tagits till prioriteringarna i den årliga tillväxtöversikten, kommer kommissionen att avge landspecifika rekommendationer i maj, så att de kan godkännas vid Europeiska rådets möte i juni. Medlemsländerna bör därefter införliva dessa politiska riktlinjer i sina årliga budgetar och i den sektorsspecifika lagstiftningen.

  I den årliga tillväxtöversikten fastställer kommissionen de övergripande ekonomiska och sociala prioriteringar som anses nödvändiga under det kommande året. Genom förslaget får medlemsländerna strategiska riktlinjer för att öka tillväxten och sysselsättningen i linje med EU:s långsiktiga tillväxtstrategi, Europa 2020. Dessutom innebär det en snabbstart för den europeiska planeringsterminen, EU:s tidsplan för finans- och ekonomipolitisk samordning, som inbegriper både en gemensam översyn och ett gemensamt godkännande på EU-nivå för att garantera att medlemsländerna rör sig i samma riktning. Den årliga tillväxtöversikten gäller hela EU, men kommer att översättas till landsspecifika rekommendationer senare under halvåret. Detta är den tredje årliga tillväxtöversikten sedan 2010, då den europeiska planeringsterminen infördes.

  Närmare upplysningar finns på:

  Webbplats för Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm  

  MEMO/12/910  Den årliga tillväxtöversikten för 2013: vanliga frågor

  MEMO/12/912 Andra rapporten om varningsmekanism med inriktning på makroekonomiska obalanser i EU: s medlemsstater

  MEMO/12/913 Rapport om den inre marknadens integration (2013) – vanliga frågor

  MEMO/12/914 Gemensam rapport om sysselsättningen – Frågor och svar

  MEMO/12/915  Den årliga tillväxtöversikten för 2013: för ett rättvist och konkurrenskraftigt skattesystem

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/12/2012  |Till början