Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio haastaa Suomen oikeuteen energiamarkkinasääntöjen puutteellisesta täytäntöönpanosta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/11/2012

Euroopan komissio nostaa kanteen Suomea vastaan Euroopan unionin tuomioistuimessa, koska se ei ole sisällyttänyt sähkö- eikä maakaasudirektiiviä kokonaisuudessaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Myös Puola joutuu oikeuteen, koska se on vienyt kaasudirektiivin säännökset vain osittain kansalliseen lainsäädäntöönsä. Jäsenvaltioiden oli saatettava nämä direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään viimeistään 3. maaliskuuta 2011.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 21. marraskuuta 2012 – IP/12/1236

  Komissio vaatii kanteessaan Suomea maksamaan 32 140,80 euron suuruisen päivittäisen sakon puutteellisesti täytäntöön pannusta sähködirektiivistä ja 28 569,60 euron päivittäisen sakon puutteellisesti täytäntöön pannusta maakaasudirektiivistä. Puolalle komissio vaatii 88 819,20 euron suuruista päivittäistä sakkoa. Sakot tulevat maksettaviksi siitä päivästä alkaen, jona tuomioistuin on vahvistanut ne, kunnes Suomi ja Puola ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne ovat saattaneet kyseiset EU-säännöt täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

  Komissio ehdottaa näitä sakkorangaistuksia Lissabonin sopimuksen nojalla ja ottaa sakkoa määrittäessään huomioon jäsenvaltion koon, sääntöjen rikkomisen keston ja sen, kuinka vakavasta rikkomisesta on kyse. Tuomioistuimella on lopullinen päätösvalta sakkojen suhteen.

  Tätä aikaisemmin komissio on huomauttanut Suomelle ja Puolalle direktiivien puutteellisesta täytäntöönpanosta lähettämällä asiasta virallisen ilmoituksen Suomelle syyskuussa 2011 ja Puolalle marraskuussa 2011. Seuraavana toimenpiteenä komissio lähetti perustellun lausunnon Suomelle huhtikuussa 2012 ja Puolalle kesäkuussa 2012. Näistä toimista huolimatta kyseiset jäsenvaltiot eivät ole vieläkään saattaneet sääntöjä täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään.

  Tämänpäiväiset kanteet täydentävät komission lokakuussa nostamia kanteita (IP/12/1139). Komissio tarkastelee tilannetta myös muissa jäsenvaltioissa, joille se on lähettänyt sähkö- ja maakaasudirektiivien puutteellisesta täytäntöönpanosta perustellun lausunnon.

  EU:n jäsenvaltioiden päämiehet ilmoittivat helmikuussa 2011, että energian sisämarkkinat on toteutettava vuoteen 2014 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on erittäin tärkeää, että kolmas energian sisämarkkinapaketti eli sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita koskevat EU:n direktiivit saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Säädöspaketti sisältää keskeisiä säännöksiä energiamarkkinoiden moitteettomasta toiminnasta, kuten uusia sääntöjä, jotka koskevat verkkojen eriyttämistä, sääntöjä, joilla vahvistetaan kansallisten sääntelyelinten riippumattomuutta ja toimivaltaa, sekä sääntöjä, joilla parannetaan vähittäismarkkinoiden toimintaa kuluttajien eduksi.

  Kolmas energian sisämarkkinapaketti käsittää kaksi direktiiviä: direktiivi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (2009/72/EY ) ja direktiivi maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (2009/73/EY ).

  Jos jäsenvaltiot eivät saata EU:n lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöään vaadittuun määräaikaan mennessä, komissio voi 1. tammikuuta 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuksen nojalla pyytää tuomioistuinta määräämään jäsenvaltiolle taloudellisia seuraamuksia, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa.

  Lisätietoja

  Lisätietoja sähködirektiivistä (2009/72/EY ) ja maakaasudirektiivistä (2009/73/EY ) on saatavilla täältä

  Energian sisämarkkinoita koskeva komission verkkosivu: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm

  Ajantasaisia tilastotietoja rikkomuksista yleisesti: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

  Lisätietoja marraskuun rikkomusmenettelypakettiin liittyvistä päätöksistä: MEMO/12/876

  Yleistä tietoa rikkomusmenettelystä: MEMO/12/12

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 21/11/2012  |Sivun alkuun