Sökväg


Om oss
Om representationen

Teknik-vd:ar och ledare sparkar igång EU:s nya styrelse för molntjänster
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/11/2012

Styrelsen i det nya Europeiska partnerskapet för molntjänster (ECP) sammanträdde i dag för första gången, i Bryssel. De sparkade där igång en process där offentliga myndigheter och näringslivet ska samarbeta för att bidra till en digital inre marknad för molntjänster i EU, i enlighet med den europeiska strategin för molntjänster. I synnerhet ska partnerskapet förstärka den offentliga sektorns köpkraft för att forma den framväxande marknaden för molntjänster. Styrelsens ordförande är Toomas Hendrik Ilves, Estlands president. Styrelsen sammanför teknik-vd:ar och företrädare ör den offentliga förvaltningen med uppgifter inom it-upphandling. Den ska ge strategisk vägledning åt vice ordföranden Neelie Kroes.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 19 november 2012 – IP/12/1225

  Under sin styrelses ledning ska det europeiska partnerskapet för molntjänster sammanföra offentliga myndigheter och industrikonsortier för att genomföra upphandlingsinsatser i ett skede före utsläppande på marknaden. Partnerskapet ska utveckla upphandlingskrav som sedan ska tillämpas av de deltagande medlemsstaterna och offentliga myndigheterna så att de kommer till insats i hela EU.

  I dag diskuterade och antog styrelsen sina mål för 2013-2014 (se uttalandet). Huvudsakligen ska styrelsen öka allmänhetens medvetenhet och kartlägga praktiska lösningar på hur man kan undanröja faktiska och upplevda hinder för molntjänsters spridning inom den offentliga sektorn. Öppenheten för molntjänster och deras spridning ska bli en politisk prioritering.

  Det här är en nyckelåtgärd i den EU-strategi för datormolnet som Europeiska kommissionen antagit tidigare i år.

  Styrelsens huvuduppgifter är att ge strategisk rådgivning till ECP och vägledning för eventuella nya ECP-initiativ. detta kan bland annat omfatta översyn och rådgivning i genomförandefrågor och rekommendationer för framtida åtgärder för genomförande, införande och forskning. Utöver partnerskapets direkta verksamhet kan styrelsen också yttra sig och lägga fram rekommendationer i fråga om annan politik och andra åtgärder som läggs fram i strategin för molntjänster.

  Styrelsen, ordföranden och styrelsens ledamöter har utsetts av vice ordförande Neelie Kroes. Den sammanträder två eller tre gånger per år och kan rådgöra med organ och experter från näringslivet, högskolorna och den offentliga förvaltningen.

  På genomförandenivå har en preliminär budget på 10 miljoner euro redan avsatts för ett upphandlingsprojekt i skedet före utsläppande på marknaden i sjunde ramprogrammets (forskningsramprogrammets) IKT-temaområde. Ansökningsomgången för detta projekt offentliggjordes den 9 juli 2012.

  Länkar

  Europeiska partnerskapet för molntjänster

  Uttalande från styrelsen

  Strategi för molntjänster

  Arbetsbeskrivning för styrelsen för Europeiska partnerskapet för molntjänster

  Videon ”The Clikkers and the Cloud”

  Ansökningsomgång sjunde ramprogrammet (Se sidan 109 i dokumentet)

  Hash Tag: #cloudstrategy

  Neelie Kroes webbplats

  Följ Neelie på Twitter

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/11/2012  |Till början