Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Energian sisämarkkinat vihdoinkin toimiviksi
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

15/11/2012

Tehokkaat, yhteenliitetyt ja läpinäkyvät eurooppalaiset energian sisämarkkinat tarjoavat kuluttajille ja yrityksille varmaa ja kestävää energiahuoltoa mahdollisimman pienin kustannuksin. Komissio antaa tänään energiamarkkinoiden toiminnasta tiedonannon, jossa se kehottaa jäsenvaltioita vauhdittamaan energian sisämarkkinoita koskevien nykyisten EU-sääntöjen täytäntöönpanoa. Komissio pyrkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vahvistamaan kuluttajien asemaa ja vähentämään valtion toimenpiteitä, jotka vääristävät markkinoita.

  Euroopan komissio

  Lehdistötiedote

  Bryssel 15. marraskuuta 2012 — IP/12/1214

  Vaikka kuluttajien valinnanvaran lisäämisessä, energian tukkuhintojen kurissa pitämisessä ja toimitusvarmuuden turvaamisessa kaikkina aikoina on jo edistytty, lisätoimia tarvitaan vielä, jotta oikeasti yhdentyneiden eurooppalaisten markkinoiden kaikki mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää. Komissio suunnittelee useita toimia, joiden tavoitteena on toteuttaa EU:n energiasisämarkkinat vuoteen 2014 mennessä.

  Eräs keskeisistä uusista toimista on sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpano ja kilpailusääntöjen noudattamisen valvonta. Määräaika kolmannen energiapaketin saattamiselle osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä oli maaliskuussa 2011. Vaikka tästä on kulunut jo 20 kuukautta, jotkin jäsenvaltiot eivät ole vieläkään panneet kaikkia paketin osia täytäntöön. Komissio aikoo jatkaa rikkomismenettelyjä, joilla varmistetaan EU-sääntöjen asianmukainen täytäntöönpano. Kilpailusääntöjen noudattamista on valvottava tiukasti, jotta voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille.

  Myös kuluttajien vaikutusmahdollisuuksien parantaminen kuuluu komission uusiin toimiin. Tutkimukset osoittavat, että ainoastaan yksi kolmesta kuluttajasta vertailee tarjolla olevia palveluja. On arvioitu, että valitsemalla halvimman sähkötariffin EU:n kuluttajat voisivat säästää jopa 13 miljardia euroa vuodessa. Komissio varmistaa, että EU-lainsäädännössä vahvistetut kuluttajien oikeudet sisällytetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ja että kaikki markkinatoimijat noudattavat niitä. Tämä koskee myös oikeutta vaihtaa energiantoimittajaa kolmessa viikossa ilman kustannuksia. Lisäksi komissio haluaa edistää älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönottoa, koska niiden avulla voidaan tarjota kuluttajille mahdollisuus hallita omaa kulutustaan reaaliaikaisesti ja seurata paremmin energiakustannuksia. Huomiota kiinnitetään erityisesti muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien suojeluun. EU:n energian vähittäismarkkinoiden avoimuutta koskevassa raportissa suositetaan hintojen, tariffien ja tarjousten esittämistä selkeästi.

  Tällä hetkellä vain yhdeksässä jäsenvaltiossa ei ole energian vähittäishintojen sääntelyä. Suomi on yksi näistä. Valtion toimenpiteillä säännellyt hinnat eivät tarjoa kuluttajille edullisinta vaihtoehtoa. Ne voivat luoda kuluttajien suojelusta vääränlaisen mielikuvan, joka estää parempien ratkaisujen – esimerkiksi energiatehokkuuspalvelujen – etsimisen. Lisäksi säännellyt loppukäyttäjähinnat ehkäisevät investointeja. Ne estävät yrityksiä pääsemästä markkinoille ja investoimista uuteen sähköntuotantoon. Kustannukset alittavalle tasolle säännellyt hinnat johtavat vajeeseen, joka päätyy lopulta veronmaksajien kustannettavaksi.

  Edelleen komission suunnittelemiin toimiin kuuluu markkinoiden joustava suunnittelu. Jotkin jäsenvaltiot suunnittelevat tukevansa sähköntuottaja, jotta nämä pitäisivät tuotantokapasiteettiaan saatavilla. Tällä pyritään varmistamaan, että kapasiteettia olisi käytettävissä myös silloin, kun muihin sähköenergian lähteisiin, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, perustuva tuotanto ei ole mahdollista. Tätä sanotaan kapasiteettimekanismiksi. Ennenaikaisesti käyttöön otetut ja huonosti suunnitellut kapasiteettimekanismit voivat kuitenkin johtaa sisämarkkinoiden pirstaloitumiseen ja haitata investointeja. Ennen tällaisten mekanismien käyttöönottoa jäsenvaltioiden olisi analysoitava, onko investointi energiantuotantoon liian vähäistä ja mikä siihen voi olla syynä. Ennen kuin jäsenvaltiot puuttuvat markkinoiden toimintaan kansallisesti, niiden olisi harkittava valtioiden rajat ylittäviä ratkaisuja Euroopan laajuiset ratkaisut ovat yleensä kustannustehokkaampia.

  Lisätietoja

  Tiedonanto Sisämarkkinat toimiviksi

  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

  Energy Markets in the European Union in 2011

  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja

  Investment Projects in Energy Infrastructure

  Energian sisämarkkinoita koskeva komission verkkosivu:

  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm

  EU:n energian vähittäismarkkinoiden avoimuutta koskeva raportti:

  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm,

  http://ec.europa.eu/consumers/citizen/my_rights/energy_en.htm

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 15/11/2012  |Sivun alkuun