Sökväg


Om oss
Om representationen

Fler kvinnor i bolagsstyrelserna!
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

14/11/2012

Glastaket hindrar ofta kompetenta kvinnor från att nå ledande ställningar i företagen. EU-kommissionen har därför lagt fram ett lagstiftningsförslag om att 40 procent av alla poster som icke verkställande styrelseledamöter ska vikas för det underrepresenterade könet i börsnoterade företag.

  Fler kvinnor i bolagsstyrelserna!

  Trots en intensiv offentlig debatt och vissa frivilliga åtgärder på nationell och europeisk nivå på senare tid har situationen inte förändrats i någon större utsträckning: de kvinnliga styrelseledamöterna har i genomsnitt bara blivit 0,6 procentenheter fler sedan 2003.

  Idag är bolagsstyrelserna starkt mansdominerade: 85 procent av alla icke verkställande styrelseledamöter och 91,1 procent av de verkställande styrelseledamöterna är män, medan kvinnorna utgör 15 respektive 8,9 procent. Bara en av sju styrelseledamöter i Europas största företag är kvinna (13,7 %). Detta är bara en marginell förbättring från 2010 då siffran var 11,8 %. Med den takten skulle det ta 40 år innan företagen ens börjar närma sig en jämnare könsfördelning i bolagsstyrelserna (minst 40 procent av vardera könet).

  Därför lägger kommissionen fram ett förslag till EU-lagstiftning som ska skynda på jämställdheten i de europeiska företagens bolagsstyrelser.

  Kommissionens åtgärd är en reaktion på att Europaparlamentet med stor majoritet flera gånger efterfrågat lagstiftning om jämställdhet mellan könen i företagsledande ställningar, bl.a. i parlamentets betänkanden av den 6 juli 2011 och den 13 mars 2012.

  Enligt förslaget måste man vid rekrytering till styrelseposter jämföra alla sökandes meriter med hjälp av klara, könsneutrala och tydliga kriterier. Vid lika meriter ska det underrepresenterade könet ges företräde. Målet på minst 40 procent borde därmed vara uppfyllt till år 2020. De offentliga myndigheterna utövar ett dominerande inflytande, och de bör därför vara klara två år tidigare, dvs. 2018. Förslaget kommer att tillämpas på omkring 5 000 börsnoterade företag i EU.

  Förslaget gäller inte små och medelstora företag (som har under 250 anställda och en årlig global omsättning på högst 50 miljoner euro) och inte heller företag som inte är börsnoterade.

  En rapport från kommissionen i mars 2012 visade att bolagsstyrelserna i hela EU idag är enkönade. Det finns också stora skillnader mellan olika länder: i de största finska företagen är 27 % av styrelseledamöterna kvinnor, 26 % i Lettland men bara 3 % i Malta och 4 % i Cypern.

  Mer information

  MEMO/12/795

  Eurobarometerundersökning om jämställdhet

  Faktablad om jämställdhet:

  Jämställdhet i Europeiska kommissionen

  Jämställdhet i EU-länderna

  Den rättsliga grunden för EU-lagstiftning på området

  Ekonomiska argument för EU-jämställdhetslagstiftningen

  Videoklippp om jämställdhet i bolagsstyrelser

  Europeiska kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 28/11/2012  |Till början