Sökväg


Om oss
Om representationen

Snabbare och enklare att söka EU-medel
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

29/10/2012

Efter det att den nya budgetförordningen trätt ikraft har kommissionen antagit sina nya detaljerade tillämpningsföreskrifter. Utbetalningen av EU-medel till företag, icke-statliga organisationer, forskare, studenter, kommuner och andra mottagare kommer att förbättras från och med den 1 januari 2013 tack vare förenklade förfaranden. Den nya förordningen ökar öppenheten och innebär att alla som arbetar med EU:s finanser får en ökad redovisningsskyldighet. Den innebär att det i större utsträckning är möjligt att använda enhetsbelopp och schablonsatser på mindre belopp, att samma uppgifter inte behöver fyllas i varje gång man gör en ansökan om EU-medel och att man kan ansöka via internet, samt många andra nya funktioner.

  Bryssel den 29 oktober 2012 — IP/12/1133

  Den reviderade budgetförordningen innehåller många förbättringar som kommer att göra livet enklare för mottagare av unionens medel. Perioden mellan ansökan och bidragsavtalet och betalningsfristerna kommer att bli kortare. Tyngdpunkten i bidragssystemet kommer att flyttas från utbetalningar av ansökta belopp till bidrag för att uppnå resultat genom ökad användning av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader. En utökad användning av priser som utbetalas till vinnare i tävlingar som anordnas för att finna lösningar på ett på förhand definierat problem kommer att bidra till en förenklad administration och stärka EU-finansieringens resultatinriktning. Stödmottagarna kommer inte längre att vara skyldiga att öppna särskilda räntebärande bankkonton. Även om ränta genereras ska den inte behöva återbetalas till EU:s budget och den kommer inte heller att räknas som intäkter för projektet. Detta har varit en viktig fråga för bidragsmottagare och andra berörda parter, särskilt forskarvärlden och de icke-statliga organisationerna. Den togs upp under det offentliga samrådet 2009 som anordnades före kommissionens förslag från 2010.

  De nya reglerna kommer att innebära en ökad redovisningsskyldighet för dem som förvaltar skattebetalarnas pengar, bl.a. medlemsstaterna, som i praktiken genomför en stor del av EU:s budget, där EU:s regionalpolitik ingår. I framtiden kommer de myndigheter i medlemsstaterna som förvaltar EU-medel att vara skyldiga att överlämna årliga deklarationer till kommissionen där de försäkrar att EU:s medel har använts på ett riktigt sätt.

  Om det vid revision upptäcks att mottagare av EU-medel begått oegentligheter, tillämpas skärpta mekanismer för finansiella korrigeringar. I förebyggande syfte kommer kommissionen att offentliggöra beslut om sanktioner vid missbruk av EU-medel.

  I framtiden kommer olika finansiella instrument såsom lån, eget kapital eller garantier att utnyttjas för att effektivisera användningen av EU:s medel och därmed öka deras ekonomiska effekter. Det skapas nya möjligheter för att offentlig-privata partnerskap ska kunna genomföras på ett mer flexibelt sätt, vilket är ett önskemål från berörda parter inom europeiskt näringsliv som deltar i sådana partnerskap.

  På området externa åtgärder kommer EU att kunna inrätta europeiska förvaltningsfonder där EU:s egna medel slås samman med medlemsstaters och andra givares medel varigenom det externa biståndet kan samordnas och levereras på ett bättre sätt och bli mer synligt.

  Också efter den nya budgetförordningen kommer arbetet med att förenkla regler och förfaranden att fortsätta. Kommissionen kommer att gå vidare med sina förenklingsförslag så att de förankras i de nya programmen (2014–2020), som för närvarande förhandlas fram i rådet och Europaparlamentet.

  Budgetförordningen står i centrum för EU:s finansiella bestämmelser. Den fastställer principerna för EU:s budget och reglerar hur EU:s medel används. Den aktuella versionen antogs 2002 och ändrades senast 2010 för att omfatta Europeiska utrikestjänsten. Kommissionen inledde denna mer omfattande översyn i december 2010 då kommissionen tog upp de viktigaste frågorna för mottagare av EU-medel i sitt förslag till översyn av budgetförordningen. De nya reglerna kommer att inriktas på att det ska bli enklare och gå snabbare att få EU-medel samtidigt som redovisningsskyldigheten för dem som hanterar skattebetalarnas pengar ökar.

  Budgetförordningen antogs formellt den 25 oktober, offentliggjordes i EU:s officiella tidning och trädde i kraft den 27 oktober.

  Idag antog kommissionen tillämpningsföreskrifterna för den nya budgetförordningen. De innehåller detaljerade bestämmelser om ekonomisk förvaltning och kompletterar budgetförordningen. Under de två följande månaderna kan Europaparlamentet och rådet göra invändningar mot eller lämna synpunkter på dessa tillämpningsföreskrifter som lagts fram av kommissionen. Efter det att tillämpningsföreskrifterna offentliggjorts i EU:s officiella tidning och trätt ikraft i slutet av december 2012 kommer de och den nya budgetförordningen att tillämpas från och med den 1 januari 2013.

  Länk till: MEMO/12/795

  Kontaktperson:

  Patrizio Fiorilli  (+32 2 295 81 32)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 29/10/2012  |Till början