Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-rahoituksen saaminen nopeutuu ja helpottuu
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

29/10/2012

Komissio on uuden varainhoitoasetuksen voimaantulon jälkeen antanut sen soveltamista koskevat uudet yksityiskohtaiset säännöt. Yritykset, kansalaisjärjestöt, tutkijat, opiskelijat, kunnat ja muut avustusten saajat voivat yksinkertaisempien menettelyjen ansiosta saada 1. tammikuuta 2013 alkaen EU:lta rahoitusta entistä helpommin. Uudella lainsäädännöllä lisätään avoimuutta ja EU:n varainhoitoon osallistuvien vastuuvelvollisuutta. Lisäksi sillä laajennetaan mahdollisuuksia käyttää kertakorvauksia ja kiinteämääräistä rahoitusta pienten avustusmäärien kohdalla, poistetaan vaatimus täyttää samat tiedot joka kerta, kun henkilö hakee EU:lta rahoitusta, ja otetaan käyttöön sähköiset hakemukset.

  Bryssel 29. lokakuuta 2012 — IP/12/1133

  Tarkistettu varainhoitoasetus käsittää useita parannuksia, jotka helpottavat unionin varojen saajien tilannetta. Ehdotuspyyntöjen julkaisemisen, avustussopimusten tekemisen ja maksupäivien välisiä ajanjaksoja lyhennetään. Avustusjärjestelmän painopistettä siirretään kustannusten korvaamisesta tulosten perusteella suoritettaviin maksuihin hyödyntämällä aiempaa enemmän kertakorvauksia, kiinteämääräistä rahoitusta ja yksikkökustannuksia. Tarkoitus on myös hyödyntää enemmän suunnittelukilpailuja, joissa palkitaan paras ratkaisu ennalta määriteltyyn ongelmaan (ns. kannustinpalkinnot). Näin voidaan osaltaan yksinkertaistaa hallintoa ja lujittaa EU:n rahoituksen tulossuuntautuneisuutta. EU:lta rahoitusta saavien ei enää tarvitse avata erillistä korollista pankkitiliä avustukselle. Vaikka varoista saataisiin korkoa, sitä ei enää tarvitse palauttaa EU:n talousarvioon eikä sitä lasketa mukaan hankkeen tuloihin. Näin poistetaan eräs suurimmista ongelmista, joita avustusten saajat ja muut sidosryhmät, erityisesti tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt, toivat esille vuonna 2009 järjestetyssä julkisessa kuulemisessa. Kuulemisella valmisteltiin komission vuonna 2010 esittämää säädösehdotusta.

  Uusilla säännöillä lisätään EU:n veronmaksajien rahoja hallinnoivien vastuuta. Tämä koskee esimerkiksi jäsenvaltioita, jotka toteuttavat suuren osan EU:n talousarviosta, muun muassa EU:n aluepolitiikan. Vastaisuudessa EU:n varoja hallinnoivien jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava komissiolle vuosittain allekirjoitetut lausumat, joissa vahvistetaan, että EU:n varoja on käytetty asianmukaisesti.

  Jos tarkastuksissa on havaittu, että avustuksen saajat ovat rikkoneet sääntöjä, sovelletaan aiempaa tehokkaampia rahoitusoikaisuja. Sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi komissio aikoo julkaista kaikki päätökset, joissa määrätään seuraamuksia EU:n varojen väärinkäytön johdosta.

  EU:n varojen käyttöä voidaan vastaisuudessa tehostaa monenlaisin rahoitusvälinein, kuten lainoin, pääomasijoituksin ja vakuuksin. Niiden avulla voidaan moninkertaistaa varojen taloudelliset vaikutukset. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien täytäntöönpanosta tehdään entistä joustavampaa. Tätä ovat toivoneet EU:n elinkeinoelämän edustajat, jotka ovat osakkaina tällaisissa kumppanuuksissa.

  Ulkoisten toimien alalla EU voi luoda erityisrahastoja, joissa yhdistetään EU:n varoja sekä jäsenvaltioiden ja muiden rahoittajien varoja. Tavoitteena on tehostaa kolmansille maille annettavan avun koordinointia ja toteutusta ja lisätä sen näkyvyyttä.

  Sääntöjen ja menettelyjen yksinkertaistaminen ei pääty uuden varainhoitoasetuksen antamiseen. Komissio aikoo esittää uusia yksinkertaistamisehdotuksia, joilla tulee olemaan keskeinen rooli neuvostossa ja Euroopan parlamentissa parhaillaan käsiteltävänä olevissa uuden ohjelmakauden (2014–2020) ohjelmissa.

  Varainhoitoasetus sisältää keskeiset EU:n varainhoitoon sovellettavat säännöt. Siinä vahvistetaan EU:n talousarvioon sovellettavat periaatteet ja säännellään EU:n varojen käyttöä. Nykyinen varainhoitoasetus hyväksyttiin vuonna 2002, ja sitä on muutettu viimeksi vuonna 2010, jolloin siinä otettiin huomioon vasta perustettu Euroopan ulkosuhdehallinto. Komissio käynnisti tämänkertaisen perusteellisen tarkistuksen joulukuussa 2010, jolloin se esitti ehdotuksen varainhoitoasetuksen tarkistamiseksi siten, että EU:n varojen saajien mainitsemat tärkeimmät ongelmat voitaisiin ratkaista. Uusilla säännöillä yksinkertaistetaan ja nopeutetaan rahoituksen saantia ja lisätään EU:n veronmaksajien rahoja hallinnoivien vastuuvelvollisuutta.

  Varainhoitoasetus hyväksyttiin virallisesti 25. lokakuuta, ja se julkaistiin Euroopan unionin virallisessalehdessä. Asetus tuli voimaan 27. lokakuuta 2012.

  Komissio on tänään antanut uudet varainhoitoasetuksen soveltamissäännöt, joissa vahvistetaan varainhoitoon sovellettavat yksityiskohtaiset järjestelyt ja jotka täydentävät varainhoitoasetusta. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat seuraavien kahden kuukauden aikana vastustaa komission ehdottamia soveltamissääntöjä tai esittää niistä huomautuksia. Uudet säännöt on tarkoitus julkaista EU:n virallisessa lehdessä, ja ne tulevat voimaan joulukuun lopulla vuonna 2012. Niitä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2013 yhdessä uuden varainhoitoasetuksen kanssa.

  Linkki asiakirjaan MEMO/12/795

  Yhteyshenkilöt:

  Patrizio Fiorilli  (+32-2) 295 81 32

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 29/10/2012  |Sivun alkuun