Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår en ny fond för EU-bistånd till de personer som har det sämst ställt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/10/2012

Europeiska kommissionen föreslår att man inrättar en fond för att hjälpa de EU-invånare som har det sämst ställt. Fonden är avsedd att stödja medlemsstaternas system för tillhandahållande av livsmedel till dem som har det sämst ställt, samt kläder och andra förnödenheter till hemlösa och barn som lider materiella brister. Förslaget går nu till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

  Europeiska Kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 24 oktober 2012 — IP/12/1141

  I sitt förslag från juni 2011 till flerårig budgetram (se IP/11/799) äskade kommissionen en budget på 2,5 miljarder euro till fonden för åren 2014–2020. Medlemsstaterna är tänkta att ansvara för utbetalningen av 15 % av kostnaderna för sina nationella program och de återstående 85 % betalas ur fonden.

  Enligt förslaget ska medlemsstaterna ansöka om medel för att stödja operativa program under åren 2014–2020 för system som via partnerorganisationer tillhandahåller livsmedel till de personer som har det sämst ställt och kläder och andra förnödenheter (till exempel skor, tvål och schampo) till hemlösa och barn som lider av materiella brister.

  Enligt förslaget får de nationella myndigheterna avsevärd flexibilitet i planeringen och tillhandahållandet av biståndet. Medlemsstaterna eller partnerorganisationerna ansvarar för att fastställa närmare kriterier om fördelningen av biståndet, eftersom det är de som är bäst placerade för att styra biståndet till lokala behov.

  Partnerorganisationerna, som ofta är icke-statliga organisationer, får ansvaret för att tillhandahålla livsmedel eller varor till de personer som har det sämst ställt. För att uppnå fondens mål i fråga om social sammanhållning behöver partnerorganisationerna inte bara tillhandahålla materiellt bistånd till de personer som har det sämst ställt utan även vidta åtgärder som syftar till deras integrering i samhället. Fonden ska också kunna stödja sådana kompletterande åtgärder.

  De nationella myndigheterna kan använda fonden antingen för inköp av livsmedel eller varor för att ställa dem till partnerorganisationernas förfogande eller ge partnerorganisationerna medel till sådana inköp.

  I strategin Europa 2020 har EU åtagit sig att minska antalet människor som befinner sig i eller riskerar att drabbas av fattigdom med minst 20 miljoner.

  Av de 116 miljoner EU-invånare som riskerar fattigdom eller social utestängning lider cirka 40 miljoner av allvarliga materiella brister.

  Ett av huvuddragen i materiell fattigdom är att man inte har tillgång till livsmedel i lämplig mängd och av lämplig kvalitet. Andelen EU-befolkning som inte har råd varannan dag med en måltid som innehåller kött, kyckling, fisk eller en vegetarisk motsvarighet, något som Världshälsoorganisationen fastställer som ett grundläggande behov, var 8,7 % år 2000, det vill säga över 43 miljoner människor. De första uppgifterna för 2011 pekar på en försämring av läget.

  En särskilt tung form av materiell fattigdom är hemlöshet, och det är svårt att mäta hur utbredd den är. Det uppskattas dock att det under 2009/2010 fanns 4,1 miljoner hemlösa människor i Europa. Hemlösheten har ökat på senare tid på grund av den ekonomiska krisens sociala följder och den stigande arbetslösheten. Det är ännu mer oroande att det allt oftare är barnfamiljer, unga människor och personer med invandrarbakgrund som är hemlösa.

  Det finns 25,4 miljoner barn som riskerar fattigdom eller social utestängning i EU. Allmänt sett riskerar barn oftare fattigdom eller social utestängning än befolkningen i övrigt (27 % jämfört med 23 % för den sammantagna befolkningen). Detta innebär större brister än enbart undernäring. Till exempel har 5,7 miljoner barn inte råd med nya (icke begagnade) kläder och 4,7 miljoner har inte två par välsittande skor (inbegripet ett par allväderskor). Barn som lider materiella brister kommer med större sannolikhet än sina mer välbärgade kamrater att få dåliga resultat i skolan, lida av dålig hälsa och misslyckas med att förverkliga hela sin potential som vuxna.

  Ytterligare information

  Se MEMO/12/800

  Senaste numret av European Employment and Social Situation Quarterly Review.

  Prenumerera på Europeiska kommissionen kostnadsfria nyhetsbrev per e-post om sysselsättning, sociala frågor och inkludering.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/10/2012  |Till början