Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2013
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/10/2012

Kommissionen har antagit sitt arbetsprogram för 2013. Den allra viktigaste uppgiften är att få tillbaka en hållbar tillväxt i EU. I arbetsprogrammet är EU:s mål sammanfattade i sju viktiga områden, och här kartläggs de åtgärder som behövs för att uppnå dessa mål.

  Ordförande José Manuel Barroso

  I sitt tal till unionen den 12 september beskrev ordförande José Manuel Barroso en ambitiös vision för EU. Han förklarade hur kommissionen ska driva på viktiga initiativ som redan har lagts fram, komma med nya förslag och se till att fördelarna med reformen kommer medborgarna till godo genom ett effektivt genomförande.

  Vad gäller de nya förslagen innehåller kommissionens arbetsprogram cirka 50 nya initiativ som ska läggas fram under 2013 och första hälften av 2014. För viktiga lagstiftningsinitiativ måste man ta hänsyn till att parlamentets nuvarande mandatperiod går ut 2014. De nya initiativ som ska ta itu med konkreta utmaningar inom sju viktiga politikområden omfattar följande:

  En verklig ekonomisk och monetär union: ytterligare lagstiftning för att öka stabiliteten, öppenheten och konsumentskyddet i finanssektorn, på grundval av planen för en verklig ekonomisk och monetär union.

  Den inre marknaden och industripolitiken för främjad konkurrenskraft: initiativ för att sänka kostnaderna för företag inom områden som moms och fakturering, att ta itu med hinder för konkurrenskraft och uppmuntra viktiga tillväxtsektorer genom offentlig-privata partnerskap inom forskning.

  Bättre nät för bättre konkurrens: morgondagens nät ska byggas redan idag: modernisering av näten genom avreglering i energisektorn, stimulering av investeringarna inom infrastruktur, t.ex. bredband, och genom modernisering av Europas transport- och logistiksystem.

  Tillväxt för arbetstillfällen: integration och kompetens: förbättra det praktiska stödet för arbetslösa bl.a. inom de offentliga arbetsförmedlingarna, och se till att EU gör sitt yttersta för att stödja den sociala integrationen.

  Effektiv användning av Europas resurser för att konkurrera bättre: det handlar om ett långsiktigt perspektiv vilket är mycket viktigt för hållbar tillväxt, med ramvillkor för energi och klimatförändring fram till 2030 och särskilda åtgärder för luftkvalitet och avfall.

  Ett säkert och tryggt Europa: ökad rättvisa genom en europeisk åklagarmyndighet för att skydda EU:s ekonomiska intressen, bekämpa den illegala handeln med skjutvapen och konsolidera medborgarskapet i Europaåret för medborgarna.

  Ökat EU-inflytande på den globala arenan: att främja våra intressen och värderingar genom en ny generation handelsavtal, målinriktade åtgärder i vårt närområde och att främja millennieutvecklingsmålen som världens ledande partner när det gäller utveckling.  

  Ett gemensamt tema för alla dessa områden är att nästa år kommer att vara avgörande för att förvandla ett ambitiöst avtal om den fleråriga budgetramen till en drivkraft för förändring.

  Kommissionens arbetsprogram har antagits efter en intensiv strukturerad dialog med Europaparlamentet, Regionkommittén samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om unionens prioriteringar.

  Kommissionen kommer nu att, i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet samt med intressenter, inklusive nationella parlament, arbeta för att främja målen och genomföra dem så att Europas medborgare får konkreta resultat.

  En inofficiell översättning av arbetsprogrammet finns här pdf - 94 KB [94 KB] .

  Mer information

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 14/11/2012  |Till början