Sökväg


Om oss
Om representationen

Nytt förslag från EU-kommissionen för att minimera biobränsleproduktionens klimatpåverkan
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/10/2012

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag för att dels begränsa den omvandling av mark som sker världen över på grund av produktionen av biobränsle, dels öka klimatfördelarna med de biobränslen som används i EU. Användningen av biobränslen som framställts av livsmedelsgrödor för att uppnå 10 %-målet i direktivet om förnybar energi begränsas till 5 %. Syftet är att stimulera utvecklingen av alternativa s.k. andra generationens biobränslen av icke-livsmedelsråvaror, t.ex. avfall eller halm, som leder till betydligt mindre växthusgasutsläpp än fossila bränslen och inte har en direkt inverkan på den globala livsmedelsproduktionen. För första gången kommer effekterna av den beräknade globala markomvandlingen – indirekt förändrad markanvändning – att beaktas när man bedömer hur stora växthusgasutsläpp biobränslen medför.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 17 oktober 2012. IP/12/1112

  Biobränslen som framställs på ett hållbart sätt med hjälp av effektiva processer är ett koldioxidsnålt alternativ till fossila bränslen i EU:s energimix, inte minst för transportsektorn. Biobränslen är lätta att lagra och använda, har en hög energitäthet och leder normalt till betydligt lägre växthusgasutsläpp än olja, gas eller kol. Det är bara biobränslen som uppfyller ett antal hållbarhetskriterier som får offentligt stöd på den europeiska marknaden.

  I takt med att marknaden för biobränslen har ökat har det blivit tydligt att inte alla biobränslen får samma effekter på växthusgasutsläppen till följd av markanvändningen globalt. Nya vetenskapliga studier visar att vissa biobränslen faktiskt orsakar lika stora växthusgasutsläpp som de fossila bränslen som de ersätter, om man tar hänsyn till den indirekt förändrade markanvändningen, som t.ex. när biobränsleproduktion leder till att produktion av livsmedel eller foder flyttas till mark som inte är används för lantbruk, t.ex. skogsområden.

  Kommissionen föreslår därför att gällande lagstiftning om biobränslen ändras via direktiven om förnybar energi och om bränslekvalitet.

  Med dessa nya åtgärder vill kommissionen främja biobränslen som bidrar till betydande utsläppsminskningar, inte konkurrerar direkt med livsmedel och samtidigt är mer hållbara. Det nuvarande förslaget påverkar inte EU-ländernas möjligheter att införa ekonomiska incitament för biobränslen, men EU-kommissionen anser att biobränslen bara ska få ekonomiskt stöd efter 2020 om de leder till betydligt minskade växthusgasutsläpp och inte framställs av grödor som används till livsmedel och foder.

  Mer information

  Länk till förslaget

  Mer information om biobränslen – förändrad markanvändning

  Mer information om direktivet om förnybar energi – 2020-målet

  Mer information om direktivet om bränslekvalitet  

  MEMO/12/787

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 18/10/2012  |Till början