Sökväg


Om oss
Om representationen

Enligt stresstester för kärnkraftverk är säkerheten hög, men ytterligare förbättringar behövs
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/10/2012

I allmänhet håller EU:s kärnkraftverk en hög säkerhetsstandard, men ändå rekommenderas ytterligare förbättringar av säkerheten i nästan alla kärnkraftverk i Europa. Trots detta kom de nationella säkerhetsmyndigheterna fram till att inga kärnkraftverk behövde stängas. Det är huvudbudskapet i EU-kommissionens färska meddelande om stresstestresultaten.

  Enligt stresstester för kärnkraftverk är säkerheten hög, men ytterligare förbättringar behövs

  Se resultaten av stresstesten här.

  Testen har visat att inte alla medlemsstater tillämpar alla de säkerhetsnormer som förespråkas av Internationella atomenergiorganet (IAEA) eller alla internationellt erkända bästa metoder. Kommissionen kommer noga att övervaka att rekommendationerna genomförs, och samtidigt föreslå lagstiftning som kan öka kärnsäkerheten i Europa.

   Stresstesten har visat var vi är bra och var vi måste förbättra oss. Det var seriösa test, och de har varit framgångsrika. Allmänt sett är resultaten tillfredsställande, men det finns utrymme för förbättringar. Alla inblandade myndigheter måste göra vad de kan för att se till att de strängaste säkerhetsnormerna är i kraft på varje enskilt kärnkraftverk i Europa. Det gäller vår befolknings säkerhet", sa kommissionären Günther Oettinger.

  Utöver rekommendationer för ett stort antal anläggningsspecifika tekniska förbättringar har stresstesten visat att internationella normer och metoder inte tillämpas överallt. Dessutom måste vi dra lärdom från Fukushima.

  Framförallt rekommenderas det att man tar hänsyn till riskerna för jordbävningar och översvämningar. Varje kärnkraftverk bör förses med seismisk utrustning för att mäta och varna för potentiella jordbävningar. Säkerhetsinneslutningen bör vara utrustad med ventilationssystem med filter som möjliggör säker tryckutjämning i reaktorhöljet om en olycka inträffar. Det rekommenderas också att utrustning för att hantera storolyckor bör förvaras på skyddade orter så att den är säker även vid en total förstörelse av anläggningen, och så att den snabbt kan skaffas fram. Dessutom bör det finnas ett backup-rum för nödstyrning i fall de vanliga styrcentralerna blir obrukbara vid en olycka.

  De nationella tillsynsmyndigheterna utarbetar nu nationella handlingsplaner med tidsscheman för genomförande. Dessa ska läggas fram under 2012. Handlingsplanerna kommer sedan att fackgranskas under början av 2013, så att stresstestrekommendationerna tillämpas lika och på ett öppet sätt i hela EU. Kommissionen har för avsikt att rapportera om genomförandet av stresstestrekommendationerna i juni 2014, i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna.

  Stresstesten syftade i första hand till att kontrollera kärnkraftverkens säkerhet och motståndskraft mot extrema naturfenomen. I första hand gäller det översvämningar och jordbävningar. Båda scenarier testades samtidigt. Flygolyckor har utvärderats i den utsträckning de har samma följder som flodvågor och jordbävningar, dvs. att de lamslår de normala säkerhets- och kylfunktionerna.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 11/10/2012  |Till början