Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Opettajakunnan ikääntyminen haaste EU:n koulutusalalle
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

11/09/2012

Euroopan komissio panee tyytyväisenä merkille tänään julkaistun vuoden 2012 koulutuskatsauksen (Education at a Glance 2012). Kyseessä on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n vuosittain julkaisema raportti koulutusalan tuloksista 34 maassa. Katsauksessa on mukana on myös 21 EU:n jäsenvaltiota, myös Suomi. Raportissa tuodaan ilmi useita koulutusalan osa-alueita, jotka todennäköisesti muodostuvat Euroopassa haasteiksi lähitulevaisuudessa, kuten opettajakunnan ikääntyminen sekä sukupuolten välinen epäsuhta. Raportin mukaan korkea-asteen koulutukseen hakeutuu EU:ssa liki kolmannes enemmän naisia kuin miehiä.

  Bryssel 11. syyskuuta 2012 — IP/12/950

  Koulutuskatsauksesta käy ilmi mm., että OECD-maiden nuorista 84 prosentin odotetaan suorittavan toisen asteen tutkinnon, kun EU-maissa sen suorittaa 86 prosenttia. Vuosien 1995 ja 2010 välillä toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi eniten Portugalissa (vuotuinen kasvuvauhti 4,7 prosenttia). Lisäksi katsauksesta ilmenee, että kolmannen asteen koulutuksen taloudellinen tuotto kasvaa jatkuvasti. Akateemisen loppututkinnon suorittanut eurooppalainen voi odottaa saavansa työelämänsä aikana 176 000 USD:n nettohyödyn (OECD:n keskiarvo 162 000 USD). Julkinen talous hyötyy korkea-asteen koulutuksesta lisääntyneiden verotulojen ja muiden syntyvien säästöjen kautta liki kolme kertaa koulutukseen satsattujen julkisten menojen verran. Katsauksessa kerrotaan myös, että Eurooppa on edelleen suosikkikohde kotimaansa ulkopuolella opiskeleville. EU-maissa opiskelee 41 prosenttia kaikista kansainvälisistä opiskelijoista, jotka tulevat EU:sta ja sen ulkopuolelta. Kolmannen asteen koulutukseen ilmoittautuneista vähintään 10 prosenttia on kansainvälisiä opiskelijoita Itävallassa, Luxemburgissa ja Isossa-Britanniassa. Heidän osuutensa tutkijakoulutukseen osallistuvista on yli 20 prosenttia Irlannissa, Itävallassa, Luxemburgissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa. Koko EU:ssa 76 prosenttia ulkomaisista opiskelijoista tulee jostakin toisesta EU-maasta.

  Education at a Glance on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuosittain tuottama koulutuskatsausraportti. Se perustuu Eurostatin ja Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (UNESCO) kokoamiin tietoihin.

  Raportissa esitetään tilannekatsaus koulutusalaa koskeviin tietoihin. Niitä ovat muun muassa koulutukseen investoidut taloudelliset ja inhimilliset voimavarat, opiskelijoiden määrä suhteessa opettajien määrään, opetustunnit, tutkinnon suorittajien lukumäärä ja tulokset, koulutukseen pääsy ja osallistuminen ja opinnoissa edistyminen sekä koulujen oppimisympäristöä ja opetusjärjestelyjä koskevat tiedot.

  Uudet indikaattorit koskevat maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksia koulutusmenoihin sekä koulutuksen vaikutusta makrotaloudellisiin tuloksiin kuten BKT:hen. Lisäksi raportissa käsitellään esimerkiksi varhaiskasvatusjärjestelmiä, sukupolvien välistä liikkuvuutta korkea-asteen koulutuksen osalta, koulutusmenoihin vaikuttavia tekijöitä, 15-vuotiaiden ammatillisia odotuksia, opettajakunnan koostumusta ja tutkintojen vaikutusta toisen asteen ja korkea-asteen koulutukseen pääsemiseen.

  Kasvua ja työllisyyttä koskevassa Eurooppa 2020 ‑strategiassa koulutus- ja ammattitaitokysymyksille on annettu entistä enemmän painoarvoa. Siihen perustuen myös Euroopan komissio ja OECD ilmoittivat tänään sopineensa tulevasta, entistä tiiviimmästä yhteistyöstä. Sen myötä niiden tekemä työ jäsenvaltioidensa hyväksi koulutuksen saralla saa lisää vaikuttavuutta ja arvoa.

  Uuden yhteistyökehyksen mukaisia ensisijaisia tavoitteita ovat maakohtaiset analyysit, ammattitaitostrategiat ja yhteistyö esimerkiksi PISA-tutkimuksen ja tulevan aikuisten taitoja mittaavan PIAAC-tutkimuksen suhteen.

  Education at a Glance 2012: OECD:n indikaattorit

  Euroopan komissio: EU:n koulutustavoitteet

  Yhteyshenkilöt:

  Dennis Abbott    (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

  Dina Avraam      (+32 2 295 96 67)

  OECD:n koulutusosasto: Andreas Schleicher: (+ 33 1 45 24 93 66)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 11/09/2012  |Sivun alkuun