Sökväg


Om oss
Om representationen

Nya regler om e-avfall träder i kraft
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/08/2012

I dag träder förbättrade bestämmelser i kraft om insamling och behandling av e-avfall. E-avfall (dvs. avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning – WEEE) är ett av de avfallsflöden som växer snabbast, och det innebär stora möjligheter att göra sekundära råvaror tillgängliga på marknaden. Systematisk insamling och korrekt behandling är en förutsättning för återvinning av material som guld, silver, koppar och sällsynta metaller i begagnade tv-apparater, bärbara datorer och mobiltelefoner. Det nya direktivet är ett tydligt steg framåt i fråga om miljöskydd och resurseffektivitet i Europa.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 13 augusti 2012 – IP/12/898

  Med det direktiv som träder i kraft i dag införs ett mål på insamling av 45 % av all såld elektronisk utrustning från och med 2016, och i ett andra steg 65 % av all såld utrustning från 2019, eller 85 % av allt genererat elektroniskt avfall. Medlemsländerna kommer att kunna välja vilken av dessa två likvärdiga metoder för att mäta resultatet de vill rapportera. Från 2018 kommer direktivets nuvarande begränsade tillämpningsområde att, efter en konsekvensanalys, utökas till alla kategorier elektroniskt avfall.

  Direktivet ger medlemsländerna möjligheter att bekämpa olaglig export av avfall på ett mer effektivt sätt. Olagliga transporter av WEEE är ett allvarligt problem, särskilt när de är maskerade som tillåtna transporter av begagnad utrustning i syfte att kringgå EU:s regler för avfallshantering. Det nya direktivet kommer att göra exportörerna skyldiga att undersöka huruvida utrustningen fungerar eller inte, och tillhandahålla handlingar om de typer av transporter som kan vara olagliga.

  En annan förväntad förbättring är att de administrativa bördorna minskas genom att nationella registrerings- och rapporteringskrav harmoniseras. Kraven hos medlemsländernas register gällande producenter av e-avfall kommer nu att i ökad utsträckning anpassas till varandra.

  För närvarande insamlas bara en tredjedel av allt elektriskt och elektroniskt avfall i EU separat inom ramen för det dokumenterade systemet. EU:s nuvarande insamlingsmål är 4 kg WEEE per person, motsvarande omkring 2 miljoner ton per år, av cirka 10 miljoner ton genererat WEEE i EU varje år. 2020 räknar man med att mängden WEEE kommer att öka till 12 miljoner ton. Slutmålet för det nya direktivet (hela 85 % av allt WEEE) kommer att innebära att ungefär 10 miljoner ton, eller omkring 20 kg per person, kommer att samlas in separat i EU 2020.

  Medlemsländerna måste ändra sin nuvarande lagstiftning om WEEE senast den 14 februari 2014 och anpassa den till det nya direktivet och de nya målen. Konsumenterna kan då lämna smärre mängder e-avfall hos stora återförsäljningsbutiker, såvida inte befintliga alternativa system visar sig vara minst lika effektiva. Från och med dagen för nationellt införlivande kommer omvänd bevisbörda att gälla för transporter av begagnad utrustning som misstänks vara olagliga avfallstransporter.

  Mer information

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 14/08/2012  |Till början