Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s tullmyndigheter beslagtar över 100 miljoner förfalskade varor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/07/2012

Under 2011 beslagtog EU:s tullmyndigheter nästan 115 miljoner varor som misstänktes vara produktförfalskningar. 2010 var antalet 103 miljoner. Antalet beslagtagna varor ökade med 15 % jämfört med 2010. Värdet av de stoppade varorna motsvarade nästan 1,3 miljarder euro, jämfört med 1,1 miljarder euro 2010. I Finland ökade antalet beslagtagna varor ännu mer, med 44 %. Dessa uppgifter kommer fram i kommissionens årliga rapport om tullåtgärder för att se till att immateriella rättigheter respekteras. Dagens rapport innehåller också statistik om typ, ursprung och transportmetod för de immaterialrättskränkande varor som beslagtagits vid EU:s yttre gränser. De största kategorierna av varor som tullmyndigheterna stoppade var läkemedel (24 %), förpackningsmaterial (21 %) och cigaretter (18 %). Dagligvaror och produkter som kan vara skadliga för konsumenternas hälsa och säkerhet motsvarade totalt 28,6 % av det samlade antalet beslagtagna artiklar, jämfört med 14,5 % under 2010. Ökningen av antalet kvarhållna postpaket fortsatte under 2011, och i 36 % av fallen handlade det om läkemedel.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 24 juli 2012 – IP/12/823

  I fråga om förfalskade varors ursprung fortsatte Kina att vara den främsta källan (73 % av alla varumärkesförfalskade varor). För vissa produktkategorier är andra länder de viktigaste källorna, t.ex. Turkiet för livsmedel, Panama för alkoholhaltiga drycker, Thailand för läskedrycker och Hongkong för mobiltelefoner. I cirka 90 % av fallen antingen förstördes de beslagtagna varorna eller inleddes en domstolsprocess för att fastställa överträdelsen.

  I EU:s strategi för 2020 understryks att skyddet av immateriella rättigheter är en hörnsten i EU:s ekonomi och en central drivkraft för EU:s fortsatta tillväxt på områden såsom forskning, innovation och sysselsättning. Ett effektivt upprätthållande av skyddet för immateriella rättigheter är också av avgörande betydelse för hälsa och säkerhet, eftersom vissa förfalskade produkter (t.ex. livsmedel, kroppsvårdsartiklar och leksaker) som tillverkas i en oreglerad miljö kan utgöra en allvarlig fara för allmänheten.

  EU:s tullmyndigheter spelar en avgörande roll när det gäller att hindra varor som utgör en kränkning av immateriella rättigheter från att komma in i EU. Kommissionen vidtar en rad åtgärder för att stärka tullmyndigheternas förmåga att bekämpa denna handel. Som en del av ett omfattande paket med immaterialrättsliga åtgärder antog kommissionen den 24 maj 2011 ett förslag till en ny förordning om tullåtgärder till skydd för immateriella rättigheter.

  Ett gott samarbete med handelspartner kan också avsevärt bidra till att förhindra export till EU av varor som utgör immaterialrättsintrång. Samarbete med näringslivet är också mycket viktigt för att man ska kunna identifiera varor som kränker immateriella rättigheter. Företag kan begära att tullmyndigheterna vidtar åtgärder om de misstänker att deras immateriella rättigheter kränks, och den information som näringslivet lämnar hjälper tullmyndigheterna att målinrikta sina kontroller. Kommissionen har tagit fram en manual för rättighetshavare för att hjälpa dem när de ska lämna in en sådan begäran.

  Läs den fullständiga rapporten här.

  Se videomaterial om temat här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 24/07/2012  |Till början