Sökväg


Om oss
Om representationen

Antalet misstänkta bedrägerier mot EU-medel har minskat
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/07/2012

Bedrägerier som påverkar EU-budgeten minskade med 35 % år 2011, enligt kommissionens årliga rapport om ”Skydd av EU:s ekonomiska intressen”. Inom sammanhållningspolitiken hade antalet misstänka fall av bedrägeri minskat med 41 % från 2010, och inom jordbrukssektorn med 66 % från samma år. Kraftfullare åtgärder och bättre övervakning av EU-medlen står bakom minskningen, liksom några tekniska förklaringar. Totalt utsattes EU-medel för 295 miljoner euro, eller 0,2 % av budgeten, för bedrägerier och medlen måste återkrävas enligt EU:s regler.

  Bryssel den 19 juli 2012 – IP/12/809

  Kommissionen håller fast vid sin nolltoleranspolitik mot bedrägerier, och inte ett öre av skattebetalarnas pengar ska försvinna till bedragare. Kommissionen kommer att fortsätta att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda EU-budgeten, och medlemsländerna måste också öka sin insats.  

  Återvinningen av EU-medel som utsatts för oegentligheter och bedrägeri har ökat, i och med att kommissionen återkrävde omkring 2 miljarder euro i finansiella korrigeringar och återkrav under förra året. Medlemsländerna har också gjort vissa förbättringar vad gäller återkrav från slutliga stödmottagare, särskilt inom området för föranslutningsstöd. Kommissionen uppmanar i sin rapport de medlemsländer som fortfarande har en låg återkravsgrad att genomföra de nödvändiga förbättringarna och att beslagta tillgångar när stödmottagarna inte återbetalar pengar som utsatts för oegentligheter och bedrägeri. Kommissionens förslag om att skydda EU:s ekonomiska intressen genom strafflagstiftningen (IP/12/767) skulle väsentligt kunna bidra till att återvinna medel liksom att avskräcka bedragare.

  Bakgrund

  I enlighet med artikel 325 i fördraget ger kommissionen ut en årlig rapport om skyddet av EU:s ekonomiska intressen för att rapportera de åtgärder som vidtagits för att bekämpa bedrägeri mot EU-medel. Genom detaljerade beskrivningar av nivån för antalet misstänkta och bekräftade bedrägerier som rapporterats av medlemsländer i hela EU-budgeten (både inkomster och utgifter) hjälper rapporten också till med att bedöma vilka områden som är mest riskutsatta, vilket i sin tur bidrar till målinriktade åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå.

  Dessutom väljer kommissionen varje år ut ett område för en djupare analys. I år ligger fokus på sammanhållningspolitiken.  Kommissionen konstaterar att det har skett förbättringar i de finansiella kontroll- och riskhanteringssystemen, exempelvis bestämmelser och riktlinjer, administrativa förfaranden och samarbeten mellan nationella myndigheter inom detta område. Medlemsländerna måste dock fortsätta att förbättra övervakningen av resultaten från administrativa utredningar och brottsutredningar, inklusive återkrav från den slutliga stödmottagaren inom sammanhållningsfonden.

  Mer information

  Webbplatsen för kommissionär Algirdas Šemetas, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning

  Rapporten

  Kontaktpersoner:

  Emer Traynor                       +32 2 292 15 48

  Natasja Bohez Rubiano           +32 2 296 64 70

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/07/2012  |Till början