Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n varoihin kohdistuvat petosepäilyt vähentyneet
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/07/2012

EU:n talousarvioon kohdistuvien petosten määrä väheni 35 prosenttia vuonna 2011, todetaan komission vuosittain julkaisemassa kertomuksessa ”Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen”. Koheesiopolitiikan alalla petosepäilyjä oli 41 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010, kun taas maataloutta koskevien ilmoitettujen petosten määrä väheni 66 prosenttia. Tehokkaampien toimenpiteiden ja paremman valvonnan lisäksi EU:n varoihin kohdistuvien petosten vähenemistä vuonna 2011 selittävät myös useat tekniset seikat. Petosten kohteeksi joutuneiden varojen määrä oli yhteensä 295 miljoonaa euroa eli 0,2 prosenttia talousarviosta. Varat on perittävä takaisin EU:n sääntöjen mukaisesti.

  Bryssel 19. heinäkuuta 2012 – IP/12/809

  Väärinkäytösten ja petosten kohteeksi joutuneiden EU:n varojen takaisinperintä on tehostunut: viime vuonna komissio sai takaisin noin 2 miljardia euroa rahoitusoikaisujen ja takaisinperinnän kautta. Myös jäsenvaltiot ovat edistyneet varojen takaisinperinnässä lopullisilta edunsaajilta erityisesti liittymistä valmistelevan tuen alalla. Komission kertomuksessa kehotetaan niitä jäsenvaltioita, joissa takaisinperintä ei vielä ole tehokasta, toteuttamaan tarvittavat parannukset ja takavarikoimaan varoja, jos edunsaajat eivät maksa takaisin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten kohteeksi joutuneita varoja. Komission äskettäin esittämällä ehdotuksella EU:n taloudellisten etujen suojaamiseksi rikosoikeudellisten sääntöjen avulla (IP/12/767) voitaisiin merkittävästi tukea varojen takaisinperintää ja ehkäistä petollista toimintaa.

  SEUT-sopimuksen 325 artiklan mukaisesti komissio antaa vuosittain kertomuksen EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja raportoi samalla toimenpiteistä, joita on toteutettu EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjumiseksi. Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaisesti jäsenvaltioiden ilmoittamat epäillyt ja vahvistetut petokset koko EU:n talousarvion osalta (tulot ja menot). Kertomus auttaa osaltaan arvioimaan, millä aloilla riskit ovat suurimmat. Näin toimenpiteet voidaan kohdistaa paremmin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla.

  Sen lisäksi, että kertomuksessa esitetään tiedot ilmoitetuista petoksista ja väärinkäytöksistä, takaisinperinnästä ja raportoinnista jäsenvaltioissa, komissio analysoi joka vuosi tarkemmin yhtä alaa. Tänä vuonna alaksi on valittu koheesiopolitiikka. Komissio toteaa, että varainhoidon valvonta ja riskinhallintajärjestelmät ovat parantuneet. Tämä koskee esimerkiksi säännöksiä ja suuntaviivoja, hallinnollisia menettelyjä ja kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä tällä alalla. Jäsenvaltioiden on kuitenkin seurattava tehokkaammin hallinnollisten ja rikosoikeudellisten tutkintamenettelyjen tuloksia, esimerkiksi takaisinperintää koheesiorahaston lopullisilta edunsaajilta.

  Lisätietoja:

  Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaarin Algirdas Ĺ emetan kotisivut

  Kertomus on saatavilla täällä

  Yhteyshenkilöt:

  Emer Traynor  (+32 2 292 15 48)

  Natasja Bohez Rubiano  (+32 2 296 64 70)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 20/07/2012  |Sivun alkuun