Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen vill skärpa strafflagen mot bedragare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/07/2012

Missbruk av EU-medel i kriminellt syfte äventyrar EU:s mål att skapa arbeten, tillväxt och förbättrade levnadsvillkor. Med ansträngda offentliga finanser i hela EU räknas varenda euro. Därför har EU-kommissionen idag lagt fram förslag om nya regler för att bekämpa bedrägeri mot EU-budgeten genom strafflagstiftningen och bättre säkra skattebetalarnas pengar. Direktivet ska skapa mer enhetliga rambestämmelser för att lagföra och bestraffa brott som involverar EU-budgeten, så att brottslingar inte längre ska utnyttja skillnaderna i de olika nationella rättssystemen. I direktivet föreskrivs gemensamma definitioner av brott mot EU-budgeten, liksom minimistraff, inklusive fängelse i allvarliga fall, samt gemensamma tidsramar för att utreda och lagföra brott (dvs. preskriptionsregler). Detta kommer att bidra till att avskräcka bedragare, införa effektivare rättsliga åtgärder på nationell nivå samt göra det lättare att återkräva förlorade medel.

  Bryssel den 11 juli 2012. IP/12/767

  För närvarande finns ett stort antal strategier för att skydda EU-medlen i medlemsländerna. Tolkningen av vad som är ett brott mot EU-budgeten skiljer sig från det ena landet till det andra, liksom straffen. Ett exempel är att straffnivån för bedrägeri skiljer sig i EU från ingen dom alls till 12 års fängelse. På samma sätt skiljer sig tidsramen inom vilken det är möjligt att utreda och lagföra brott, den varierar från 1 till 12 år.

  För att lösa problemet framförs i dagens förslag definitioner av olika brott, bl.a. bedrägeri eller liknande brott som korruption, förskingring av medel, penningtvätt eller hindrande av offentliga upphandlingar till skada för EU-budgeten. Dessa gemensamma definitioner bidrar till att garantera att de rättsliga myndigheterna tillämpar samma regler i hela EU, där andelen fällande domar för bedrägeri mot EU-budgeten varierar från 14 % till 80 % (med ett genomsnitt på 41 %), beroende på medlemsland.

  I förslaget som kommissionen lägger fram idag föreskrivs att medlemsländer ska införa ett minimistraff på sex månaders fängelse för allvarliga fall. För att hjälpa till att återkräva medel föreskrivs förverkande av vinning av dessa brott.

  Mer information:

  Webbplatsen för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionsledamot med ansvar för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding 

  Webbplatsen för kommissionsledamot Algirdas Ĺ emeta: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

  Memo/12/544

  För lagstiftningstexten, se: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/preventing-fraud/index_en.htm

  EU-kommissionens straffrättspolitik: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

  Kontaktpersoner:

  Mina Andreeva  +32 2 299 13 82

  Natasha Bertaud  +32 2 296 74 56

  Emer Traynor  +32 2 292 15 48

  Natasja Bohez Rubiano  +32 2 296 64 70

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 12/07/2012  |Till början