Sökväg


Om oss
Om representationen

EU investerar 8,1 miljarder euro i forskning och innovation för tillväxt och jobb
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/07/2012

EU-kommissionen utlyser den sista ansökningsomgången inom sjunde ramprogrammet för forskning. Det är dessutom den största omgången någonsin. Totalt finns 8,1 miljarder euro för projekt och idéer som kan stärka EU:s konkurrenskraft och lösa frågor som gäller människors hälsa och miljöskydd och växande problem med urbanisering och avfallshantering. Anslagen utgör merparten av EU:s föreslagna forskningsbudget för 2013 på 10,8 miljarder euro. Ansökningsomgången är öppen för organisationer och företag i EU och våra partnerländer. Den inleds bara några dagar efter det att EU-ledarna på sitt senaste möte lyfte fram betydelsen av forskning och innovation i tillväxt- och sysselsättningspakten.

  Bryssel den 9 juli 2012 - IP/12/752

  Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär för forskning, innovation och vetenskap, kommenterar ansökningsomgången:
   – Kunskap är hårdvaluta i vår globaliserade värld.Om EU vill fortsätta att konkurrera, måste vi också fortsätta att stödja forskning och innovation som skapar framtida tillväxt och sysselsättning.Konkurrensen om EU-finansieringen är en garanti för att skattebetalarnas pengar går till de projekt som bäst löser våra gemensamma problem.

  Ansökningsomgången gäller både innovation och olika samhällsproblem och ska fungera som språngbräda till Horisont 2020, nästa forskningsprogram för 2014–2020. I den aktuella omgången är sammanlagt 4,8 miljarder euro öronmärkta för tematiska forskningsprioriteringar. Industriella uppfinningar får stöd genom marknadsnära verksamhet som pilotprojekt, demonstration, standardisering och tekniköverföring. Småföretagen uppmärksammas särskilt och får närmare 1,2 miljarder euro. 2,7 miljarder euro ska användas för att befästa EU som en destination i världsklass för forskare, främst genom enskilda stipendier från Europeiska forskningsrådet och Marie SkÅ‚odowska-Curie-åtgärderna för utbildning och rörlighet för forskare.

  Ett nytt initiativ, Europeiska forskningsområdets professurer, ska bidra till att sprida framstående forskningsrön. Inom ett pilotprojekt med en budget på 12 miljoner euro ska det tillsättas fem professurer vid universitet eller andra forskningsinstitutioner i mindre utvecklade regioner i fem olika EU-länder. För att få en sådan professur måste institutionen visa att de kan bistå framstående forskning med nödvändiga resurser och rätta sig efter forskningsområdets principer om t.ex. öppen rekrytering.

  Ansökningsomgången börjar att publiceras den 10 juli. Några specifika inbjudningar att lämna förslag följer till hösten.

  Bland forskningsprioriteringarna inom sjunde ramprogrammet finns 155 miljoner euro till Framtidens hav för att stödja hållbar utveckling i havssektorerna och 365 miljoner euro till teknik som kan omvandla stadsområden till hållbara ”Smarta städer och samhällen”. Insatser mot antibiotikaresistenta bakterier får 147 miljoner euro.

  Omgången stöder också den digitala agendans mål för it-forskningen. Cirka 1,5 miljarder euro är avsatt för det tematiska området informations- och kommunikationsteknik.

  Det finns 970 miljoner euro till småföretag inom de tematiska forskningsprioriteringarna. Andra insatser omfattar ett extraanslag på 150 miljoner euro i form av garantier som ska ge en miljard i lån till små och medelstora företag.

  Man hoppas att de 8,1 miljarder euro som aviseras i dag ska generera ytterligare 6 miljarder euro i offentliga och privata forskningsanslag. Sysselsättningen förväntas öka med 210 000 personer på kort sikt och öka tillväxten med 75 miljarder euro under en 15-årsperiod.

  Sjunde ramprogrammet inleddes 2007 och har en totalbudget på 55 miljarder euro till forskning och innovation. Hittills har cirka 19 000 projekt med över 79 000 deltagare (universitet, forskningsorganisationer och företag) i alla EU-länder fått stöd. Den totala EU-finansieringen hittills uppgår till 25,3 miljarder euro. Vid 2013 ska programmet direkt ha hjälpt cirka 55 000 enskilda forskare.

  I EU:s totala forskningsbudget finns också anslag som inte ingår i dagens ansökningsomgång. Det rör sig bl.a. om kärnenergiforskning enligt Euratomfördraget (993 miljoner euro) och stöd till ”gemensamma teknikinitiativ” med näringslivet (751 miljoner euro) och EU-ländernas ”gemensamma program”. Kommissionens gemensamma forskningscentrum får också anslag ur budgeten, liksom finansieringsinstrument för riskdelning, som förvaltas av Europeiska investeringsbanksgruppen.

  Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union

  Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020

  Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

  Digitala agendan: ec.europa.eu/digital-agenda

  Kontaktpersoner:

  Michael Jennings +32 2 296 33 88

  Monika Wcislo +32 2 298 65 95

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/07/2012  |Till början