Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

8,1 miljardia euroa tutkimus- ja innovaatiotoimintaan kasvun ja työllisyyden luomiseksi
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

09/07/2012

EU-komissio on julkistanut tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman viimeisen ja mittavimman ehdotuspyyntökierroksen. Tarkoituksena on tukea yhteensä 8,1 miljardilla eurolla hankkeita ja ideoita, joilla kohennetaan Euroopan kilpailukykyä, ratkaistaan esimerkiksi ihmisten terveyteen sekä ympäristönsuojeluun liittyviä kysymyksiä ja kehitetään uusia ratkaisuja kaupungistumisen ja jätehuollon asettamiin tiukkeneviin haasteisiin. Myönnettävä rahoitus muodostaa valtaosan vuodeksi 2013 esitetystä EU:n yhteensä 10,8 miljardin tutkimusbudjetista. Rahoitusta voivat hakea kaikissa EU-maissa sekä kumppanimaissa sijaitsevat organisaatiot ja yritykset. Ehdotuspyynnöt esitetään vain muutama päivä sen jälkeen, kun EU:n johtajat korostivat tutkimuksen ja innovoinnin merkitystä kasvu- ja työllisyyssopimuksessa.

  Bryssel 9. heinäkuuta 2012 - IP/12/752

  Tutkimus-, innovointi- ja tiedeasioista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn luonnehti ehdotuspyyntöjä seuraavasti: ”Tieto on voimaa globaalissa taloudessa. Jos Eurooppa haluaa pysyä mukana kilpailussa 2000‑luvulla, meidän on tuettava tutkimusta ja innovointia saadaksemme aikaan uutta kasvua ja työpaikkoja. EU:n rahoituksen saaminen perustuu tiukkaan kilpailuun, mikä takaa sen, että veronmaksajien rahat ohjataan parhaimpiin hankkeisiin, joissa etsitään ratkaisuja meitä kaikkia koskettaviin kysymyksiin.”

  Uudet ehdotuspyynnöt kohdistuvat sekä innovointiin että moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ja ne luovat linkin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan, joka on seuraava EU:n tutkimusalan rahoitusohjelma (2014–2020). Tutkimuksen ensisijaisia aihealueita rahoitetaan yhteensä 4,8 miljardilla eurolla. Teollista innovointia tuetaan markkinaläheisesti muun muassa pilottitoimien, demonstroinnin, standardoinnin ja teknologian siirron avulla.  Erityistä huomiota kiinnitetään pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Niitä koskeva rahoituspaketti on 1,2 miljardia euroa. Jotta Eurooppa saisi maailman mittakaavassa entistä vankemman aseman tutkijoiden sijoittumiskohteena, on määrä osoittaa noin 2,7 miljardia euroa lähinnä Euroopan tutkimusneuvoston yksittäisinä avustuksina sekä tutkijoiden koulutusta ja liikkuvuutta tukevien Marie Skłodowska-Curie ‑toimien kautta.  

  Huippututkimuksen laajentamiseksi on valmisteilla uusi eurooppalaisen tutkimusalueen professuureja käsittelevä aloite. Yhteensä 12 miljoonan euron pilottiehdotuspyynnössä valitaan viisi eurooppalaisen tutkimusalueen professuuria, jotka sijoittuvat yliopistoihin tai muihin tukikelpoisiin tutkimuslaitoksiin viiden eri EU-maan heikommin kehittyneillä alueilla.  Professuurin saamiseksi laitosten on osoitettava, että ne pystyvät tukemaan huippuosaamista tarvittavin puittein ja että ne noudattavat eurooppalaisen tutkimusalueen periaatteita, kuten avointa hakumenettelyä.

  Useimmat rahoituksen hakemista koskevat ilmoitukset julkaistaan 10. heinäkuuta, ja tiettyjä ehdotuspyyntöjä on määrä esittää syksyllä.

  Tämä seitsemännen puiteohjelman ehdotuspyyntökierros käsittää m.m. n. 155 miljoonaa euroa valtamerten tulevaisuutta koskevaan ”Oceans of the future” -prioriteettiin, jolla tuetaan merielinkeinojen ja merenkulkualan kestävää kasvua; noin 365 miljoonaa euroa teknologioihin, joilla kaupunkialueista kehitetään kestäviä älykkäitä kaupunkeja ja yhteisöjä, ja noin 147 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla hillitään lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien yleistymistä.

  Ehdotuspyynnöt tukevat myös digitaalistrategian mukaisia rahoitustavoitteita tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen alalla. Lähes 1,5 miljardia euroa osoitetaan tieto- ja viestintätekniikan aihealueelle.

  Pk-yrityksille kanavoidaan noin 970 miljoonaa euroa tutkimuksen ensisijaisilla aihealueilla. Muista toimenpiteistä voidaan mainita muun muassa 150 miljoonan euron lisärahoitus takauksiin, joiden myötä on määrä saada käyttöön 1 miljardin arvosta lainarahoitusta pk-yrityksille.

  Tänään julkistetun 8,1 miljardin euron rahoituksen myötä on määrä saada lisäksi käyttöön 6 miljardin euron verran julkista ja yksityistä tutkimusrahoitusta, luoda lyhyellä aikavälillä arviolta 210 000 uutta työpaikkaa ja saada 15 vuoden jänteellä aikaan uusia kasvuvaikutuksia 75 miljardin euron verran.

  Seitsemäs puiteohjelma käynnistettiin vuonna 2007, ja sen tutkimus- ja innovointibudjetti on yhteensä 55 miljardia euroa. Puiteohjelman tukea on saanut tähän mennessä noin 19 000 hanketta, joissa on yhteensä yli 79 000 osallistujaa (yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä) kaikista EU:n jäsenvaltioista. Tähänastiset EU:n kokonaisinvestoinnit ovat puiteohjelmassa 25,3 miljardia euroa. Nykyisten arvioiden mukaan puiteohjelmasta tuetaan vuoteen 2013 mennessä suoraan noin 55 000 tutkijan urakehitystä.

  EU:n tutkimusalan kokonaisbudjettiin kuuluu myös nyt julkistettujen ehdotuspyyntöjen ulkopuolisia varoja. Esimerkkeinä voidaan mainita Euratomin perustamissopimuksen mukainen rahoitus  ydinenergiatutkimukselle (993 miljoonaa euroa), teollisuuden kanssa toteutettavia yhteisiä teknologia-aloitteita tukeva rahoitus (751 miljoonaa euroa) ja jäsenvaltioiden välisten yhteisohjelmien rahoitus. Kokonaisbudjetti käsittää myös komission Yhteisen tutkimuskeskuksen rahoituksen sekä komission rahoitusosuuden Euroopan investointipankki -ryhmän hallinnoimalle Euroopan riskinjakorahoitusvälineelle.

  Innovaatiounioni: http://ec.europa.eu/innovation-union

  Eurooppa 2020 -strategia: http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm

  Horisontti 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

  Digitaalistrategia: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm ec.europa.eu/digital-agenda

  Yhteyshenkilöt:

  Michael Jennings +32 2 296 33 88

  Monika Wcislo  +32 2 298 65 95

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 09/07/2012  |Sivun alkuun