Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, jolla parannetaan kuluttajansuojaa finanssipalvelujen alalla
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

03/07/2012

Finanssikriisi on johtanut kuluttajien keskuudessa vakavaan luottamuspulaan. Avoimuuden puute, vajavaiset tiedot riskeistä ja huonosti hallitut eturistiriidat ovat aiheuttaneet sen, että kuluttajille on kaikkialla EU:ssa toistuvasti myyty vääränlaisia sijoitus- ja vakuutustuotteita. Tämä on romahduttanut kuluttajien luottamuksen finanssialaan. Lainsäädäntö ei ole myöskään kehittynyt yhtä nopeasti kuin finanssipalvelut, joista on tullut yhä monimutkaisempia.

  Bryssel 3. heinäkuuta 2012 – IP/12/736

  Näiden puutteiden korjaaminen on ainoa tapa lisätä kuluttajien luottamusta ja luoda vahva perusta talouskasvulle EU:ssa. Komissio on ehdottanut lainsäädäntöpakettia, jolla tiukennetaan vaatimuksia ja poistetaan porsaanreiät. Ehdotuspaketissa esitetään, että sijoituksista on annettava tietoa kuluttajaystävällisessä muodossa, sekä tiukennetaan neuvontaa koskevia vaatimuksia ja sijoitusrahastoja koskevia sääntöjä, jotta tällaiset rahastot olisivat turvallisia sijoituskohteita.

  Ehdotuspaketti sisältää kolme säädösehdotusta: asetusehdotuksen vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista (PRIPS), ehdotuksen vakuutusedustusdirektiivin tarkistamisesta (IMD) sekä ehdotuksen, jonka tavoitteena on parantaa sijoitusrahastojen osuuksia ostavien sijoittajien suojaa (joka kuuluu nykyään arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä eli yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin (UCITS) piiriin).

  Vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja sijoitustuotteita koskevalla komission ehdotuksella parannetaan sijoituksia suunnitteleville kuluttajille tarjottujen tietojen laatua. Sijoitustuotteet ovat monimutkaista, ja kuluttajien voi olla vaikea vertailla niitä tai ymmärtää täysin niihin liittyviä riskejä.

  Komission ehdotuspakettiin kuuluu myös vakuutusedustusdirektiivin tarkistaminen. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa vakuutusalalla luomalla vakuutusten myyntiä koskevat yhteiset vaatimukset ja varmistamalla, että neuvonta on asianmukaista. Tämä toteutetaan luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset vakuutusedustajien ja vakuutusyritysten myyntitoiminnalle. Ostaapa kuluttaja tuotteen suoraan vakuutusyritykseltä tai hankkiipa hän sen välillisesti esimerkiksi vakuutusasiamieheltä tai vakuutuksenvälittäjältä, hänen saamansa suoja on yhteisten vaatimusten mukainen. Nykyään tämä ei ole mahdollista, koska voimassa olevaa vakuutusedustusdirektiiviä sovelletaan ainoastaan vakuutusedustajien myymiin tuotteisiin.

  Alkuperäisellä yhteissijoitusyrityksiä koskevalla direktiivillä Eurooppaan luotiin sijoitusrahastojen sisämarkkinat. Sijoitusrahastoja koskeva EU:n nykyinen lainsäädäntö (yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi) on muodostanut perustan yhdentyneille markkinoille. Näiden rahastojen hoitamien varojen määrä on lähes 6 biljoonaa euroa. Yhteissijoitusyritysten osuuksia myydään säännöllisesti myös EU:n ulkopuolisille sijoittajille, koska nämäkin arvostavat niiden tarjoamaa hyvää sijoittajansuojaa.

  Muutokset, joita komissio on ehdottanut voimassa oleviin yhteissijoitusyrityksiä koskeviin sääntöihin, perustuvat finanssikriisistä saatuihin kokemuksiin, ja niiden tavoitteena on varmistaa sijoittajien suoja ja markkinoiden eheys tulevaisuudessakin. Ehdotuksen erityisenä tavoitteena on varmistaa, että varoja hallussaan pitävän säilytysyhteisön tehtävät ja vastuu ovat selkeät ja yhtenäiset koko EU:ssa, jotta yhteissijoitusyritys säilyisi luotettavana tuotemerkkinä.

  Lue koko tiedote

  Lisätietoja:

  http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/investment_products_en.htm

  http://ec.europa.eu/internal_market/investment/ucits_directive_en.htm

  http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/mediation/index_en.htm

   

  Yhteyshenkilöt:

  Stefaan De Rynck  (+32-2) 296 34 21

  Carmel Dunne  (+32-2) 299 88 94

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 04/07/2012  |Sivun alkuun