Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio esittää konkreettisia toimia veropetosten torjumiseksi
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

27/06/2012

Komissio on esittänyt tänään konkreettisia toimia veropetosten torjunnan parantamiseksi EU:ssa. Näitä ovat muun muassa verorikoksista langetettavat vähimmäisseuraamukset, kaikkialla EU:ssa voimassa oleva verotunniste, EU:n verovelvollisen peruskirja ja yhteiset toimet veroparatiisien torjumiseksi. Tänään annettu tiedonanto perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Siinä tarkastellaan keinoja tehostaa nykyisiä toimia ja luonnostellaan uusia aloitteita veropetosten torjumiseksi Euroopassa.

  Bryssel 27. kesäkuuta 2012 – IP/12/697 

  Jäsenvaltioiden harmaiden talouksien koko on noin viidesosa suhteessa BKT:hen eli yhteensä lähes 2 biljoonaa euroa. Talouden globalisoituminen ja teknologinen kehitys huomioon ottaen on selvää, että tätä ongelmaa ei voida ratkaista yksittäisillä kansallisilla toimilla. Siksi tiedonannossa esitetään kolmiportainen strategia, jolla pyritään torjumaan veropetoksia kaikilla mahdollisilla tasoilla.

  Kansallinen taso

  Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä parantamaan veronkantovalmiuttaan, kuten maakohtaisissa suosituksissa (ks. IP/12/513) todetaan selkeästi. Komissio aikoo seurata tarkkaan edistystä tällä alalla ja tarvittaessa antaa teknistä apua. Lisäksi kansallisten viranomaisten olisi helpotettava sääntöjen noudattamista, esimerkiksi verovelvollisille suunnattujen vapaaehtoista tietojenantoa koskevien ohjelmien avulla. Sääntöjen noudattamista olisi voitava parantaa myös EU:n välineiden, kuten keskitetyn asiointipisteen (ks. IP/12/17) ja mahdollisen veroportaalin, avulla.

  EU:n taso

  EU:n toimet veropetosten torjumiseksi ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Esimerkiksi EU:n säästökorkodirektiivin ansioista jäsenvaltiot voivat vaihtaa tietoja ulkomailla asuvista veronmaksajista. Näissä tiedoissa on kyse 20 miljardin euron suuruisista korkotuloista. Tällaista yhteistyötä on nyt tiivistettävä ja yhteisiä välineitä kehitettävä. Siksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot pääsevät yksimielisyyteen tarkistetusta säästökorkodirektiivistä. Tiedonannossa esitetään myös joitakin uusia toimia, kuten kaikkialla EU:ssa voimassa oleva eurooppalainen verotunniste, nopean reagoinnin mekanismi alv-petosten torjumiseksi sekä veropetoksia koskevat EU:n vähimmäissäännöt ja -seuraamukset.

  Kansainvälinen taso

  Jotta veropetosten torjunta olisi tosiasiassa tehokasta, EU:n kansainvälisten kumppaneiden on sovellettava hyvän hallinnon standardeja, jotka vastaavat EU:ssa sovellettavia standardeja. Komissio onkin pyytänyt valtuudet neuvotella tiukemmat säästöjen verotusta koskevat sopimukset tärkeiden naapurimaiden kanssa. Ennen vuoden 2012 loppua komissio aikoo laatia kannustimiin ja rangaistuksiin perustuvan strategian veroparatiisien torjumiseksi ja esittää toimia aggressiivisen verosuunnittelun estämiseksi.

  Yhteyshenkilö: Emer Traynor  (+32 2 292 15 48)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 27/06/2012  |Sivun alkuun