Sökväg


Om oss
Om representationen

Av finländarna kan 75 % tala ett främmande språk
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/06/2012

Nästan nio av tio EU-invånare anser att förmågan att tala främmande språk är mycket värdefull och 98 % att språkkunskaper är bra för deras barns framtid, enligt en ny Eurobarometerundersökning om européernas attityder till flerspråkighet och inlärning av främmande språk.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 21 juni 2012. IP/12/679

  I en separat undersökning av Europeiska kommissionen, den första europeiska undersökningen om språkkunskaper, belyses dock att det finns en klyfta mellan målen och verkligheten vad gäller de praktiska färdigheterna i främmande språk: undersökningar som utfördes bland tonåriga elever i 14 EU-länder visar att bara 42 % behärskar sitt första främmande språk, och endast 25 % sitt andra. En betydande andel, 14 % för det första främmande språket och 20 % för det andra, når inte ens upp till nybörjarnivån.

  Tio år efter Barcelonaförklaringen 2002, där stats- och regeringscheferna efterlyste undervisning i minst två främmande språk redan från mycket tidig ålder, är européerna väl medvetna om fördelarna med flerspråkighet. Nästan tre fjärdedelar (72 %) är positivt inställda till detta mål och 77 % anser att det bör vara en politisk prioritet. Mer än hälften av européerna (53 %) använder främmande språk på arbetsplatsen och 45 % anser att de har fått ett bättre jobb i det egna landet tack vare sina språkkunskaper.

  Antalet européer som anser att de kan kommunicera på ett annat språk har trots detta minskat något från 56 till 54 %. Detta beror delvis på att ryska och tyska inte längre är en obligatorisk del av läroplanen i de central- och östeuropeiska länderna.

  Antalet elever som behärskar sitt första främmande språk varierar från 82 % i Malta och Sverige (engelska) till endast 14 % i Frankrike (engelska) och 9 % i England (franska).  En av de största förändringarna sedan 2005 är att internet har uppmuntrat folk att bredda sin passiva läs- och hörförståelse i främmande språk. Antalet européer som regelbundet använder främmande språk på internet, genom exempelvis sociala medier, har ökat med 10 procentenheter från 26 till 36 %.

  Den särskilda Eurobarometerundersökningen (386) om européerna och deras språk genomfördes under våren 2012. Nästan 27 000 personer intervjuades personligen på sitt modersmål. Alla 27 medlemsländer omfattades och personerna som deltog representerade olika sociala och demografiska grupper.

  Det vanligaste modersmålet är tyska (16 %), följt av italienska och engelska (13 %), franska (12 %), sedan spanska och polska (8 %).

  De länder som har visat den mest anmärkningsvärda ökningen av andelen svarande som anser att de kan tala minst ett främmande språk tillräckligt bra för att kunna föra en konversation, jämfört med uppgifter från Eurobarometerundersökningen 2005, är Österrike (+16 procentenheter till 78 %), Finland (+6 procentenheter till 75 %) och Irland (+6 procentenheter till 40 %).

  Däremot har andelen som kan tala minst ett främmande språk minskat markant i Slovakien (-17 procentenheter till 80 %), Tjeckien (-12 procentenheter till 49 %), Bulgarien (-11 procentenheter till 48 %), Polen (-7 procentenheter till 50 %) och Ungern (-7 procentenheter till 35 %). I dessa länder har den del av befolkningen som kan tala exempelvis ryska och tyska minskat ända sedan 2005.

  De fem vanligaste främmande språken är fortfarande engelska (38 %), franska (12 %), tyska (11 %), spanska (7 %) och ryska (5 %). 

  På nationell nivå är engelska det vanligaste främmande språket i 19 av de 25 medlemsländer där det inte är huvudspråket (dvs. undantaget Storbritannien och Irland).

  Mer information:

  Special Eurobarometer 386 'Europeans and their languages'

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

  Eurobarometer executive summary

  Nationella faktablad

  European Survey on Language Competences project

  European Survey on Language Competences: Final report

  European Survey on Language Competences: Executive summary

  Europeiska kommissionen: Education and training

  Androulla Vassilious webbplats

  Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 21/06/2012  |Till början