Sökväg


Om oss
Om representationen

Ökad tillväxt genom bättre styrning av den inre marknaden och främjande av tjänstesektorn
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/06/2012

Den inre marknaden är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten. Men för att skapa tillväxt och sysselsättning måste de befintliga reglerna tillämpas bättre. Därför har EU-kommissionen i dag antagit en rad åtgärder för att se till att reglerna för den inre marknaden fungera bättre i praktiken. Kommissionen föreslår också åtgärder för att förbättra det sätt som tjänstesektorn fungerar på, eftersom tjänstedirektivet svarar för mer än 45 % av EU:s BNP. En ekonomisk analys, baserad på bedömningen av de framsteg som gjorts av EU-länderna vid genomförandet av tjänstedirektivet, visar att tjänstedirektivets genomförande kommer att generera ytterligare 0,8 % av EU:s BNP inom de närmaste 5–10 åren. Men denna siffra skulle kunna ökas till 2,6 % om länderna öppnar sina marknader för de tjänster som omfattas av direktivet. Dessutom kan bättre genomförande av EU:s lagstiftning minska den administrativa bördan för företagen med en tredjedel, vilket leder till en sammanlagd besparing på nästan 40 miljarder euro.

  Europeiska kommissionen

  Pressmeddelande

  Bryssel den 8 juni 2012. IP/12/587

  Kommissionen föreslår att ansträngningarna koncentreras på de sektorer som har den största tillväxtpotentialen. Under 2012–2013 är de sektorer som valts tjänster och nätverksindustrier. Här uppmanar kommissionen EU-länderna att förbinda sig till nolltolerans för sent och felaktigt införlivande av direktiv. Kommissionen kommer för sin del att tillhandahålla förbättrat införlivandestöd. Vid överträdelser bör förfarandena inte ta mer än i genomsnitt 18 månader (för närvarande 25,5 månader) och medlemsländerna bör följa domstolens avgöranden inom 12 månader.

  För att få den inre marknaden att fungera effektivare för medborgarna och företagen rekommenderar kommissionen att it-verktyg utnyttjas i högre utsträckning. Kommissionen uppmanar medlemsländerna att förbättra problemlösningsverktygen och upprätta centrum för den inre marknaden för att bättre övervaka hur inremarknadsreglerna fungerar.

  Ett meddelande med namnet Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn 20122015 visar att genomförandet av tjänstedirektivet måste förbättras för att få tillväxten att öka. Därför uppmanar kommissionen medlemsländerna att undanröja diskriminerande regler som fortfarande finns i ett antal EU-länder, t.ex. regler som diskriminerar på grundval av nationalitet eller bosättningsort, och som tvingar tjänsteleverantörer att utföra ekonomiska behovstester. Kommissionen kommer att inleda överträdelseförfaranden mot överträdelser av tjänstedirektivet. Kommissionen planerar att arbeta tillsammans med EU-länderna för att maximera de ekonomiska fördelarna av tjänstedirektivet, genom t.ex. djupgående strukturreformer på områden där länderna tidigare hade beslutat att upprätthålla status quo. Särskilt fokus bör ligga på nyckelområden såsom affärstjänster, byggnadssektorn, turism och detaljhandeln (nästan 30 % av BNP).

  Meddelandet åtföljs av tre arbetsdokument:

  • Rapporten om genomförandet av tjänstedirektivet, som presenterar genomförandet av direktivet och de återstående problemen samt de s.k. gemensamma kontaktpunkterna med en särskild avdelning för varje enskild medlemsstats bedömning. Den kompletteras av en ekonomisk bedömning som visar tjänstedirektivets effekter och tillväxtpotential för EU med uppgifter för varje medlemsstat.
  • Resultaten av koherenstestet som visar hur väl EU:s olika regler tillämpas på företag dagligen. Man identifierade en rad hinder som olikheterna i förordningen när det gäller yrkeskvalifikationer och svårigheterna med erkännande av examensbevis från andra EU-länder, krav som begränsar valet av företagsstrukturer för viss yrkesverksamhet, svårigheter för gränsöverskridande leverantörer att få försäkringar eller problem som uppstår till följd av olika nivåer av konsumentskyddsregler i hela Europa för företag som vill expandera till andra EU-länder.
  • Arbetsdokumentet för att upprätta riktlinjer för tillämpningen av artikel 20.2 om principen om icke-diskriminering av tjänstemottagare på grundval av nationalitet eller bosättningsland. Dokumentet undersöker orsakerna till sådant företagsbeteende och uppmanar företagen att sätta stopp för sådan diskriminering.

  Tjänstedirektivet antogs i december 2006 och omfattar tjänster som svarar för mer än 45% av EU:s BNP. Det har varit en milstolpe när det gäller att undanröja hinder för tjänstehandel och därigenom underlättat företagsetableringen i andra länder och gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster. Medlemsstaterna åläggs att förenkla de administrativa förfarandena för företag och att undanröja de krav som underminerar rättvis konkurrens på den inre marknaden. Direktivet ålägger också medlemsstaterna att inrätta ”gemensamma kontaktpunkter”, som bistår företag genom att tillhandahålla information om de förfaranden som är relevanta för att erbjuda tjänster utomlands, och ge dem möjlighet att fullgöra dem online.

  Se även MEMO/12/427 och MEMO/12/429

  Mer information:

  Bättre styrning av den inre marknaden

  Meddelande om genomförandet av tjänstedirektivet – Ett partnerskap för ny tillväxt i tjänstesektorn  

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/06/2012  |Till början