Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen presenterade de landsspecifika rekommendationerna 2012 och slutsatserna av en ingående bedömning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/05/2012

Kommissionen presenterade den 30 maj de landsspecifika rekommendationerna för EU-länderna och en rekommendation som täcker hela euroområdet. Samtidigt lade kommissionen fram slutsatserna av en ingående bedömning av 12 EU-länder som granskats i enlighet med förfarandet vid alltför stora obalanser. Finland var ett av dessa länder som var föremål för granskning.

  Kommissionen presenterade de landsspecifika rekommendationerna 2012 och slutsatserna av en ingående bedömning

  Kommissionen rekommenderas att Finland vidtar åtgärder under perioden 2012-2013 i enlighet med följande:

  • Bevara en sund ställning i de offentliga finanserna under 2012 och framåt genom att korrigera all avvikelse från det medelfristiga budgetmålet som tryggar de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. I detta syfte, förstärka och strikt genomföra den finanspolitiska strategin, stödd av tillräckligt specificerade åtgärder, för år 2013 och framåt, inklusive uppnå riktmärket för de offentliga utgifterna. Fortsatt årlig utvärdering av omfattningen på det åldersrelaterade hållbarhetsgapet och justering av offentliga intäkter och utgifter i enlighet med de långsiktiga målen och behoven. Integrera den kommunala sektorn bättre i systemet med mångåriga utgiftstak.
  • Vidta ytterligare åtgärder för att uppnå produktivitetsökningar och kostnadsbesparingar för offentliga tjänster, inbegripet strukturella förändringar och effektivitetshöjande regionförvaltningsreformer i syfte att lösa de problem som uppstår till följd av en åldrande befolkning.
  • Genomföra pågående åtgärder för att förbättra ungas och långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på kompetensutveckling. Vidta ytterligare åtgärder för att uppmuntra äldres arbetskraftsdeltagande, bland annat genom att begränsa möjligheterna till tidigt utträde från arbetsmarknaden. Vidta åtgärder för att höja den lagstadgade pensionsåldern i enlighet med den ökade förväntade livslängden.
  • Fortsätta att stärka konkurrensen på produkt- och tjänstemarknaderna, speciellt inom detaljhandeln, genom att säkerställa att den nya konkurrenslagstiftningen genomförs effektivt och det nya programmet för främjande av sund konkurrens. Fortsätta att ytterligare öppna upp den kommunala upphandlingen av tjänster för anbudsförfaranden och försäkra neutral konkurrens mellan privata och offentliga företag. Vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att konkurrensrättsliga böter är tillräckligt avskräckande.
  • För att stärka produktivitetstillväxten och den externa konkurrenskraften, fortsätta med insatser för att diversifiera näringslivsstrukturen, speciellt genom att skynda på införandet av planerade åtgärder för att bredda innovationsbasen, medan man fortsätter att rikta in löne- och produktivitetsutvecklingen.

   http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm

  Kommissionen stakar ut vägen mot stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen

  Bryssel den 30 maj 2012 – IP/12/513

  Europeiska kommissionen har antagit ett paket med rekommendationer om budgetåtgärder och ekonomiska reformer för att öka den finansiella stabiliteten, stärka tillväxten och skapa arbetstillfällen i hela EU. Rekommendationerna är landsspecifika och tar hänsyn till den specifika situationen i varje medlemsstat. Kommissionen har också utfärdat rekommendationer för euroområdet som helhet och presenterar sin vision om de politiska åtgärder på EU-nivå som krävs för att komplettera de nationella åtgärderna i syfte att åstadkomma ett långtgående och tvådelat EU-initiativ för tillväxt. Den har också lagt fram slutsatser från tolv fördjupade granskningar inom ramen för förfarandet vid alltför stora obalanser och riktat rekommendationer till rådet i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.

  ­– Idag har kommissionen fattat viktiga beslut om de åtgärder som måste vidtas på både nationell nivå av varje EU-land och på EU-nivå för att öka vår konkurrenskraft, förbättra tillväxten och sysselsättningen samt på ett avgörande sätt stärka vår ekonomiska och monetära union, säger kommissionsordförande Barroso.De avspeglar kommissionens centrala roll i hjärtat av Europas ekonomiska styrning.Våra rekommendationer är skräddarsydda för varje EU-land, men ingår i en sammanhängande strategi för att åter skapa jämvikt i Europas ekonomi.Vi har gjort stora framsteg:de offentliga finanserna börjar förbättras och obalanserna börjar minska.Riktningen är klar.Nu måste vi fördubbla våra ansträngningar, på både nationell och europeisk nivå, för att nå längre och komma snabbare framåt.

  Denna andra uppsättning landsspecifika rekommendationer innehåller ett antal nyckelbudskap. Vad avser de offentliga finanserna vidtar EU-länderna på det hela taget de åtgärder som krävs för att återställa hållbarheten, men i flera fall bör konsolideringen vara mer tillväxtvänlig. Arbetslöshet, och särskilt ungdomsarbetslösheten, är ett allvarligt problem - och även om det inte finns någon snabb lösning bör omedelbara åtgärder vidtas för att öka produktiviteten och se till att kompetens och utbildning bättre passar arbetsmarknadens behov. Många EU-länder genomför omfattande strukturreformer, också av sina arbetsmarknader. Reformerna bidrar till att stärka konkurrenskraften och korrigera makroekonomiska obalanser i Europa. Ändå krävs mycket större insatser i hela EU för att frigöra tillväxtpotentialen, skapa möjligheter för företagsutveckling och fullt ut utnyttja de möjligheter till nya arbetstillfällen som tjänste- och energisektorerna samt den digitala ekonomin erbjuder.

  Kommissionen har angivit de viktigaste stegen mot en fullständig ekonomisk och monetär union, inklusive en bankunion: finanspolitisk övervakning inom euroområdet och insättningsgarantier som omfattar hela euroområdet. I denna process måste hänsyn tas till rättsliga frågor såsom ändringar av fördrag och författningar, samtidigt som åtgärder i riktning mot djupare integration behöver omfattas av större demokratisk legitimitet och ansvarsskyldighet.


  Innehållet i dagens paket

  Paketet består av tre separata men sammanlänkade delar. För det första innehåller den 27 uppsättningar landsspecifika rekommendationer, plus en för euroområdet som helhet, om budgetpolitik och ekonomisk politik. Den analys som ligger till grund för rekommendationerna anges i 28 arbetsdokument från kommissionens avdelningar, medan de överordnade politiska meddelandena sammanställs i ett meddelande om insatser för stabilitet, tillväxt och arbetstillfällen.

  För det andra offentliggör kommissionen resultaten av de fördjupade granskningar som inleddes tidigare i år för tolv EU-länder som anses befinna sig i farozonen för makroekonomiska obalanser. Kommissionens slutsats är att samtliga tolv länder lider av obalanser, men att inga av dessa för närvarande är överdrivet stora. Vägledning om förebyggande åtgärder ingår i de landsspecifika rekommendationerna.

  För det tredje rekommenderar kommissionen att rådet upphäver förfarandet vid alltför stora underskott för Bulgarien och Tyskland. Den lägger också fram ett förslag till ett rådsbeslut med slutsatsen att Ungern har vidtagit verkningsfulla åtgärder för att korrigera sitt alltför stora överskott och att den tillfälliga indragningen av utgiftsåtagandena inom sammanhållningsfonden för 2013 ska hävas.

  1. 2012 års landsspecifika rekommendationer (se MEMO/12/386)

  De landsspecifika rekommendationer som kommissionen lägger fram idag ger EU-länderna vägledning i utarbetandet av deras budgetpolitik och för ekonomiska reformer som ska genomföras under de kommande tolv månaderna för att stärka konkurrenskraften och underlätta skapandet av nya arbetstillfällen. Antagandet av rekommendationerna är den sista etappen i den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som inleddes genom kommissionens årliga tillväxtöversikt den 23 november 2011 (IP/11/1381, MEMO/11/821). Rekommendationerna bör godkännas av Europeiska rådet den 28-29 juni och formellt antas av rådet i juli.  

  Grunden för dessa rekommendationer är en ingående bedömning av genomförandet av de program som antogs i fjol, kombinerat med en noggrann analys av de nationella reformprogram och stabilitets- eller konvergensprogram som EU-länderna lade fram i våras, med tidsfrist den 30 april 2012. Den analys som ligger till grund för rekommendationerna redovisas i 28 arbetsdokument (ett för varje EU-land och ett för euroområdet som helhet).I år ges för första gången också rekommendationer på grundval av de tolv fördjupade granskningar som gjorts i samband med förfarandet vid alltför stora obalanser (se nedan).  

  Rekommendationerna täcker ett brett spektrum av frågor, inbegripet offentliga finanser och strukturreformer på sådana områden som beskattning, pensioner, offentlig förvaltning, tjänstesektor och arbetsmarknadsfrågor, i synnerhet problemet med ungdomsarbetslöshet. Programländerna (Grekland, Portugal, Irland och Rumänien) får endast en rekommendation, nämligen att genomföra de åtgärder som avtalats inom respektive program.  

  2. Slutsats av de tolv fördjupade granskningarna (se MEMO/12/388)

  De fördjupade granskningarna utgör alltså en del av förfarandet vid alltför stora obalanser. Detta förfarande har införts för att förebygga och åtgärda makroekonomiska obalanser, och tillämpas i år för första gången. Granskningarna gäller de tolv EU-länder som identifierades i rapporten om förvarningsmekanismen från den 14 februari 2012 (IP/12/132, MEMO/12/104), och där man alltså bedömt att det behövs ytterligare ekonomisk analys för att avgöra om det föreligger makroekonomiska obalanser eller om sådana riskerar att växa fram. Dessa länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Italien,  Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien och Ungern. I var och en av de tolv fördjupade granskningarna undersöks de möjliga makroekonomiska obalansernas ursprung och slag samt hur allvarliga de bedöms vara eller riskerar att bli. Det bedöms om landet i fråga är drabbat av en obalans eller inte, och vad denna obalans i så fall består i.

  I de aktuella granskningarna bekräftas att de tolv berörda EU-länderna står inför makroekonomiska obalanser som måste korrigeras och övervakas noggrant. Till slutsatserna hör också att korrigeringen av dessa obalanser i de flesta fall har inletts och framskrider, vilket också tagit sig uttryck i minskade underskott i bytesbalanserna, konvergerande enhetsarbetskostnader, begränsningar av kreditflöden eller korrigeringar av bostadsprisnivåerna. I vissa fall framgår det dock inte klart i vilken utsträckning anpassningarna är fullständiga och bestående, eller om de sker i en ändamålsenlig takt. I många länder förblir de ackumulerade interna och externa obalanserna en mycket stor utmaning, till exempel när det gäller den privata och offentliga sektorns skuldsättning.

  3. Förslag som gäller förfarandet vid alltför stora underskott (se MEMO/12/385)

  Vid sidan av de landsspecifika rekommendationerna och slutsatserna från de fördjupade granskningarna lägger kommissionen idag också fram tre förslag till rådet som ett led i förfarandet vid alltför stora underskott.

  För det första har kommissionen rekommenderat rådet att enligt artikel 126.12 i fördraget upphäva förfarandet när det gäller Bulgarien och Tyskland. I mars anmälde Bulgarien och Tyskland att deras underskott i de offentliga finanserna för 2011 hade sjunkit under 3 % av BNP. Efter Eurostats godkännande av dessa sifferuppgifter den 23 april 2012 och med tanke på att kommissionens vårprognos 2012 visar att dessa underskott varaktigt kommer att ligga kvar under 3 % av BNP har kommissionen dragit slutsatsen att de alltför stora underskotten nu har korrigerats effektivt.

  För det andra har kommissionen antagit ett förslag till rådets beslut om att häva den tillfälliga indragningen av ekonomiska åtaganden från Sammanhållningsfonden för Ungern, efter att ha konstaterat att Ungern har vidtagit de åtgärder som behövs för att korrigera sitt alltför stora underskott enligt rådets rekommendation av den 13 mars 2012. Mer specifikt bedömer kommissionen att 2012 års budgetunderskottsmål på 2,5 % av BNP förväntas uppnås och att underskottet kommer att ligga klart under gränsen på 3 % även 2013, trots en viss försämring av de makroekonomiska villkoren enligt kommissionens vårprognos 2012. Kommissionen kommer att fortsätta att noga övervaka utvecklingen av de offentliga finanserna i Ungern i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten.

  Mer information finns på webbplatsen för Europa 2020 (för de landsspecifika rekommendationerna: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

  Kontaktpersoner:

  Simon O’Connor (+32 2 296 73 59)
  Olivier Bailly (+32 2 296 87 17)
  Amadeu Altafaj Tardio   (+32 2 295 26 58) 
  Vandna Kalia  (+32 2 299 58 24) 
  Audrey Augier  (+32 2 297 16 07)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 27/06/2012  |Till början