Sökväg


Om oss
Om representationen

Europeiska kommissionens budskap på Schumandagen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/05/2012

  EUROPEISKA KOMMISSIONENS BUDSKAP PÅ SCHUMANDAGEN

   DEN 9 MAJ 2012

  Krafttag för tillväxt och sysselsättning

  1. Inledning

  Den ekonomiska krisen har visat att tillväxt som drivs fram med skuldsättning inte är hållbar. För att komma till rätta med krisen har EU vidtagit en genomgripande översyn av sina ekonomiska styrstrukturer (särskilt i euroområdet) och av sin finanssektor. Utmaningen har alltid varit att kombinera en budgetkonsolidering med konvergens, stabilitet och tillväxt[1]. Dessa mål är integrerade delar av EU:s nya ekonomiska styrning och de är ömsesidigt oumbärliga för varandra. Tillväxtdelen som är inbyggd i EU:s nya ekonomiska styrstrukturer kompletterar konsolideringsdelen, och sunda offentliga finanser är en nödvändig förutsättning för varaktig tillväxt.

  Den ekonomiska situationen är fortfarande bräcklig och varierar mellan de olika medlemsstaterna. Totalt sett befinner sig EU i en lindrig recession. Kraftfulla stabiliserande åtgärder har avvärjt en kreditkris, men utan ytterligare beslutsamma åtgärder kan man i EU bara förvänta sig en dämpad återhämtning under andra halvan av innevarande år.

  I oktober 2011 offentliggjorde kommissionen En färdplan för stabilitet och tillväxt[2] med fem ömsesidigt beroende beståndsdelar. I meddelandet klargjordes att de olika delarna bör genomföras som ett paket eftersom åtgärderna ska förstärka varandra. Syftet med paketet är att bryta den onda cirkeln av låg tillväxt, att minska nervositeten på statspappersmarknaden och sårbarheten inom banksektorn samt att skapa en positiv cirkel av stabil och hållbar ekonomisk återhämtning. Kommissionen har uppmanat EU att

  1. agera med beslutsamhet för att komma till rätta med Greklands problem
  2. stärka euroområdets säkerhetsmekanismer mot krisen
  3. förstärka banksystemet genom rekapitalisering
  4. tidigarelägga stabilitets- och tillväxtsfrämjande åtgärder
  5. skapa ett mer kraftfull och integrerad ekonomisk styrning.

  Goda framsteg (för en sammanfattning, se avsnitt 3 nedan) har gjorts på de flesta av dessa områden som handlar om att skapa förutsättningarna för en hållbar framtida tillväxt. Nu har den fjärde beståndsdelen – tidigarelagda stabilitets- och tillväxtfrämjande åtgärder – hamnat i strålkastarskenet och behöver fullföljas med samma beslutsamhet och snabbhet som övriga beståndsdelar. EU har i sin Europa 2020-strategin en tillväxtstrategi i världsklass och har infört de nya ekonomiska styrstrukturer som är nödvändiga för att uppnå sina mål. I sitt budskap denna Schumandag vill kommissionen uppmana alla europeiska aktörer att öka sina insatser för tillväxt och sysselsättning genom att påskynda genomförandet av Europa 2020-strategin, som är rätt plattform för alla nya tillväxtinitiativ. Kommissionen har föreslagit en tillväxtinriktad budget för 2013 och för perioden 2014–2020. Kommissionen har också lagt fram lagstiftningsförslag och andra förslag som snabbt kan börja skapa tillväxt och se till att människor kommer i arbete igen. Det brådskar att skapa en kollektiv politisk vilja hos medlemsstaterna att omedelbartfatta beslut om dessa förslag. Det är just det agerande som allmänheten och våra internationella partner uppmanar oss till, och ett budskap om handling och hopp som bara kan lämnas genom gemensamma insatser som fördjupar vår ekonomiska och politiska integration.

  1. Viktiga komponenter som påskyndar tillväxten

  För att EU:s ekonomi ska växa i tillräcklig takt så att jobb skapas och nödvändiga investeringar finansieras samtidigt som dess sociala stödsystem kan upprätthållas krävs en kombination av olika komponenter. Flera initiativ som utarbetas på EU-nivå skulle ge oss en tydlig plan för hur vi ska påskynda genomförandet av Europa 2020-strategin och därigenom åtgärderna för tillväxt och sysselsättning i EU under 2012.

  Stabilitet:

  • Medlemsstaterna måste arbeta för att konsolidera sina offentliga finanser inom de parametrar som EU gemensamt har fastställt genom de nya ekonomiska styrelseformerna. För de flesta är en korrigering av de alltför stora underskotten i de offentliga finanserna fortfarande en prioritet. Konstanta insatser inom de parametrar som EU bestämt på medellång sikt hjälper till att bygga upp förtroendet på marknaden, sänka lånekostnaderna för vissa medlemsstater och göra det möjligt för dem som har större finansiellt utrymme att öka sina tillväxtfrämjande investeringar.

  Tillväxtfrämjande strukturreformer

  För att återfå konkurrenskraften måste flera av medlemsstaterna reformera sin arbetsmarknad, skapa bättre villkor för företagande och anpassa sin skattelagstiftning så att den blir mer sysselsättningsfrämjande. Den 30 maj kommer kommissionen att offentliggöra landsspecifika rekommendationer för alla 27 medlemsstater, redogöra för deras största strukturella svagheter och föreslå åtgärder för att hantera dem så att tillväxtutsikterna förbättras. Frågan om de stora obalanserna i några av medlemsstaterna kommer också att behandlas som en del av detta paket.

  EU:s inre marknad har fortfarande en outnyttjad potential att skapa nya källor till tillväxt och sysselsättning. Mycket kan göras på EU-nivå och nationell nivå genom tillväxtfrämjande strukturella reformer, t.ex.

  • Redan överenskommen lagstiftning ska genomföras: Om alla medlemsstater helt genomför tjänstedirektivet beräknas EU kunna skapa ytterligare tillväxt med upp till 1,8 % . Kommissionen kommer till Europeiska rådets junimöte att lägga fram förslag för att få ut mer av tjänstedirektivet.
  • Färre hinder för nätverksindustrierna: Utöver ökade investeringar i EU i en infrastruktur som passar 2000-talet kan konkurrenskraften inom våra nätverksindustrier förbättras, vilket skulle gynna både företag och konsumenter. Exempelvis är vägcabotage fortfarande stängt och fartyg som seglar mellan hamnar inom EU måste uppfylla samma formaliteter som tillämpas på import från länder utanför EU, och inträdeshinder gör de nationella järnvägsmarknaderna dyrare att använda för enskilda människor. Höga inträdeshinder och reglerade priser inom el- och gassektorerna höjer kostnaderna för slutanvändarna. Långa och ovissa tillståndsförfaranden fördröjer och hämmar många välbehövliga investeringar – kommissionen har lagt fram förslag[3] om att minska förseningar och att en enda myndighet ska ge tillstånd för gränsöverskridande investeringar.
  • Digitalisering: Inom ramen för Europa 2020-strategin har kommissionen lagt fram förslag om att bygga upp en digital inre marknad. Förslagen kommer att vidareutvecklas som en del av en andra inremarknadsakt. Beräkningar visar att EU:s BNP skulle kunna öka med upp till 11 miljarder euro per år om EU vidtar nödvändiga steg för att skapa en modern digital inre marknad.
  • Mer innovation: Ett införande av det länge väntade EU-patentet skulle skapa 3,7 miljoner nya arbetstillfällen och öka EU:s BNP med 800 miljarder euro fram till 2020.
  • Frigör den "gröna" tillväxtpotentialen: Tidigare byggde industrialiseringen och tillväxten i Europa på rikliga och billiga resurser, men på 2000-talet behövs lösningar som är koldioxidsnåla och resurseffektiva. EU är kraftigt beroende av importerad energi vilket inverkar negativt på vår handelsbalans. En ny kombination av regelverk och marknadsrelaterade och frivilliga åtgärder behövs för att främja investeringar som gör våra ekonomier miljövänligare. En sådan strategi[4] kan medföra mångfaldiga fördelar. Det har t.ex. under hela krisen funnits en stark sysselsättningstillväxt i den gröna ekonomin. Det uppskattas att[5] energieffektivitet och förnybar energi skulle kunna skapa upp till 5 miljoner nya arbetstillfällen fram till 2020. Dessa arbetstillfällen kräver andra kompetensnivåer, finns spridda över hela EU och är lokalt baserade.
  • Stärkt sysselsättningspolitik: I kommissionens senaste sysselsättningspaket[6] uppmuntras medlemsstaterna att sänka skatterna på arbete, stödja kompetensutveckling på områden med störst framtida sysselsättningsskapande potential, t.ex. grön ekonomi, hälso- och sjukvård och IKT. I paketet föreslås viktiga reformer för att göra arbetsmarknaderna mer dynamiska, stimulera till flexibilitet, garantera lämpliga avtalsvillkor och möjligheter för ungdomar. Enligt uppskattningar skulle upp till 20 miljoner nya jobb kunna skapas om paketet genomförs.

  Riktade investeringar i tillväxt:

  • Medlemsstaternas ömsesidiga solidaritet och egenintresse gör att det ställs krav på att den framtida användningen av EU-budgeten på ett smart sätt ska kombineras med nationella medel för att skapa en kraftfull katalysator för tillväxt. En stark motor för investeringar i tillväxt skulle kunna byggas kring följande teman:
  • EU:s strukturfonder inriktas på konkurrenskraft och konvergens: Kommissionen har föreslagit att en del av medlen i strukturfonderna under 2012 och 2013 ska omfördelas till stöd för små och medelstora företag och utbildning och sysselsättning för ungdomar. En rapport om pilotåtgärder i åtta medlemsstater kommer att föreläggas Europeiska rådet vid dess möte i juni. Kommissionen har i sina förslag om den fleråriga budgetramen föreslagit att finansiering från strukturfonderna ska länkas till dess landsspecifika rekommendationer. På så sätt ser man till att fonderna främjar tillväxt genom strukturreformer, vilket leder till ökad konkurrenskraft, konvergens och upptagningsförmåga.
  • Riktade investeringar i det tjugoförsta århundradets infrastruktur: En stor del av den befintliga transport- och energiinfrastrukturen i Europa är föråldrad och inte anpassad till klimatförändringarna, och det finns enorma luckor i de nya medlemsstaterna. Europa sackar efter sina främsta konkurrenter i utbyggnaden av den bredbandsinfrastruktur som krävs för höghastighetstillgång till internet. Kommissionen har föreslagit en fond för ett sammanlänkat Europa[7] (50 miljarder euro som en del av förslagen för den fleråriga budgetramen) för att skapa de moderna länkar på EU-nivå som krävs inom järnvägstransport, flygledningstjänster och energiförbindelser och för att ge hela EU tillgång till höghastighetsbredband och informations- och kommunikationsteknik. Kommissionen har också lagt fram förslag om användning av projektobligationer[8] för att kombinera offentliga och privata medel som ett effektivt sätt att genomföra viktiga investeringar i infrastruktur.
  • Ökad utlåningskapacitet för EIB: Enligt ett förslag från 2011[9] skulle en kapitalökning (på minst 10 miljarder euro) bidra till att öka EIB:s utlåningskapacitet där den som mest behövs. Detta skulle kunna inriktas på små och medelstora företag som är den största källan till nya arbetstillfällen i EU idag. EU skulle kunna stödja EIB:s verksamhet genom att utvidga instrumenten för riskdelning med banken – kommissionen är redo att öka stödet från strukturfonderna till projekt som förvaltas av EIB till stöd för små och medelstora företag, forskning och innovation och i energisektorn.
  • Beskattning av finansiella transaktioner som en inkomstkälla för tillväxt: År 2011[10] föreslog kommissionen att ett gemensamt system för beskattning av finansiella transaktioner skulle införas så att denna sektor, som har mottagit statligt stöd och garantier till ett värde av nästan 5 biljoner euro, på ett rättvisare sätt kan bidra till de offentliga finanserna.  Medlemsstaterna skulle kunna inrikta sin del av intäkterna på tillväxtfrämjande offentliga investeringar (utöver det bidrag som skulle kunna komma från tillväxt och investeringsåtgärder inom ramen för EU-budgeten).

  Framsteg med andra delar av färdplanen från oktober

  Sedan kommissionen offentliggjorde sin färdplan i oktober 2011 har mycket gjorts för att agera med beslutsamhet för att komma till rätta medGreklands problem.  En överenskommelse har nåtts om ett andra EU/IMF-program för Grekland, och en engångsnedskrivning av den privata sektorns skuldsättning har förhandlats fram. I ett nyligen offentliggjort meddelande om tillväxt för Grekland[11] lämnar kommissionen fullständiga upplysningar om EU:s intensiva åtgärder för att stödja Grekland

  Betydande framsteg har också gjorts när det gäller att stärka euroområdets säkerhetsmekanismer mot krisen: ”Brandväggen” mot en spridning av krisen till andra medlemsstaters statsfinanser har stärkts genom ett påskyndat inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen och genom att denna mekanism kombinerats med resurserna från Europeiska finansiella finansieringsfaciliteten. Kommissionen inledde 2011[12] ett samråd om genomförbarheten av olika alternativ när det gäller stabilitetsobligationer (gemensamma emissioner av skuld i euroområdet). När en tillräcklig konsolidering av de offentliga finanserna har uppnåtts och risken för skenande statsskulder har avvärjts anser kommissionen att EU allvarligt bör överväga någon form av gemensam emission av skuld för euroområdet.

  Tillsammans med den reformerade stabilitets- och tillväxtpakten utgör EU:s finanspolitiska ram ett stadigt, regelbaserat system för att garantera budgetdisciplin. Ramen innehåller tydliga referensvärden för när förebyggande och korrigerande åtgärder ska vidtas om gränserna överskrids. Tillämpningen av dessa regler grundar sig på ekonomisk analys och rättsliga bestämmelser, vid sidan av en övergripande bedömning av de offentliga finansernas strukturella hållbarhet. Den möjliggör en objektiv differentiering mellan medlemsstaterna enligt deras finanspolitiska utrymme och makroekonomiska villkor. Av central betydelse för genomförandet av reglerna är bedömningen av medlemsstaternas budgetåtgärder, särskilt i strukturellt hänseende.

  Dessa principer avspeglas i EU:s strategi för konsolidering av de offentliga finanserna där de medlemsstater som har större finanspolitiskt utrymme uppmanas att låta de automatiska stabilisatorerna verka fullt ut och de medlemsstater som följs särskilt noggrant av marknaderna uppmanas att åtgärda sina finanspolitiska utmaningar som en del av förtroendeskapande åtgärder gentemot marknaderna.

  Ekonomisk hållbarhet på medellång sikt kommer att uppnås genom en rad avgörande steg i fråga om strukturreformer och finansiell stabilitet. Kommissionen håller för närvarande på att bedöma de stabilitetsprogram som alla medlemsstater lämnade in i slutet av april. På grundval av detta och med hänsyn till de vårprognoser som kommer att offentliggöras den 11 maj kommer kommissionen i slutet av maj att lägga fram en gemensam politisk strategi för hela euroområdet när den offentliggör sina landsspecifika rekommendationer som en del av 2012 års europeiska planeringstermin.

  Insatserna pågår för att stärka banksystemet, nämligen genom rekapitalisering. Senast i juni 2012 kommer alla de viktigaste EU-bankerna att ha stärkt sina kapitalbaser i en gemensam ansträngning samordnad av Europeiska bankmyndigheten, på ett sätt som inte leder till överdrivna kreditneddragningar.  Även Europeiska centralbankens två mer långsiktiga refinansieringsåtgärder har bidragit till att bankernas utlåning återförts till realekonomin. EU leder genomförandet av G20:s åtaganden för att förbättra regleringen och övervakningen av banksektorn. Reformpaketet kommer att vara fullständigt i juni då kommissionen lägger fram en gemensam lagstiftningsram för rekonstruktion och avveckling av banker och investeringsföretag. Ramen kommer att innehålla en uppsättning verktyg som gör det möjligt för krisdrabbade institutioner att ”misslyckas på ett kontrollerat sätt”, utan att skattebetalarna till slut måste stå för notan.

  Stora steg har tagits mot en mer kraftfull och integrerad ekonomisk styrning. De nya ekonomiska styrningsstrukturerna (på grundval av det s.k. six pack) har påbörjat sin verksamhet och 25 medlemsstater har undertecknat ett nytt fördrag om stabilitet, samordning och styrning i den ekonomiska och monetära unionen. Kommissionen skulle vilja att man snabbt antar dess förslag till förordningar[13] om ytterligare skärpning av övervakningen av de offentliga finanserna i euroområdet.

   

  1. Följande etapper

  Europeiska unionen måste genomföra sin dagordning för tillväxt med samma hastighet och beslutsamhet som den visat vid konsolideringen av de offentliga finanserna. Detta korta dokument visar att många förslag har lagts fram och nu väntar på medlemsstaternas och Europaparlamentets godkännande.  Det kommer att ta tid att återgå till en varaktig tillväxt, men en omsvängning kan åstadkommas före detta års utgång om de nödvändiga besluten fattas nu. 

  Den 30 maj kommer kommissionen att anta ett stort paket med förslag som en del av den europeiska planeringsterminen. Till förslagen hör landsspecifika rekommendationer till varje medlemsland, ingående översyner av 12 medlemsstater[14] och ett övergripande meddelande om kommissionens slutsatser från 2012 års europeiska planeringstermin avseende den ekonomiska styrningen i Europa.

  Kommissionens landsspecifika rekommendationer kommer att diskuteras av rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 21 juni och Ekofinrådet den 22 juni.

  Vid sitt möte den 28­–29 juni kommer Europeiska rådet att sätta punkt för 2012 års europeiska planeringstermin utifrån kommissionens rekommendationer och andra bidrag från kommissionen, bland annat ett paket av förslag om genomförandet av tjänstedirektivet. Vid detta möte kommer kommissionen att uppmana till ett snabbt antagande av de förslag som nämns i detta dokument för att skapa förutsättningar för en återgång till tillväxt och nya arbetstillfällen i hela EU.

     [1]               För mer information se bl.a. Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (KOM(2010) 2020, Årlig tillväxtöversikt 2011 (KOM (2011) 11), Årlig tillväxtöversikt 2012 (COM(2012) 815 och kommissionsordföranden José Manuel Barrosos tal om tillståndet i unionen 2011.

  [2]               KOM(2011)669.

  [3]               KOM(2011)658.

  [4]               För mer information se Färdplan för en resurseffektivt Europa (KOM (2011) 571.

  [5]               SWD (2012) 92 Exploiting the employment potential of green growth.

  [6]               Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM (2012) 173.

  [7]               Ett tillväxtpaket för integrerade infrastrukturer i Europa (KOM(2011) 676)

  [8]               KOM(2011) 500 och KOM(2011) 660 (pilotfas)

  [9]               Ordförande Barrosos anförande om tillståndet i unionen 2011

  [10]             KOM(2011) 594

  [11]             COM(2012) 183

  [12]             KOM(2011) 818 – Grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer

  [13]             KOM(2011) 819 och KOM(2011) 821

  [14]             Uppföljning av kommissionens rapport om varningsmekanismen från februari 2012 (COM(2012) 68)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/05/2012  |Till början