Sökväg


Om oss
Om representationen

Invånarna i Päijänne-Tavastland ser EU:s nya medborgarinitiativ som en positiv påverkningskanal
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

04/05/2012

I den enkät som Europeiska kommissionens representation i Finland låtit Taloustutkimus Oy utföra utredde man hur invånarna i Päijänne-Tavastland förhåller sig till Europeiska unionen. Det framgick bl.a. att de tillfrågade anser att kontakt med Europaparlamentariker är den viktigaste påverkningskanalen i EU-frågor och att de generellt förhåller sig positivt till EU.

  Invånarna i Päijänne-Tavastland ser EU:s nya medborgarinitiativ som en positiv påverkningskanal

  I undersökningen frågade man hur invånarna i Päijänne-Tavastland helst vill påverka EU. En tredjedel av de tillfrågade ansåg att de helst påverkar via Europaparlamentarikerna, samtidigt som många inte kunde svara på frågan. Man frågade vidare om de trodde att det nya medborgarinitiativet är ett effektivt sätt att påverka EU-frågor. Av dem som svarade stödde 26 % helt eller delvis detta påstående och 22 % förhöll sig neutralt till medborgarinitiativet.

  Med ett medborgarinitiativ kan en miljon EU-medborgare direkt påverka EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en fråga som de anser är viktig. Ett medborgarinitiativ kan läggas fram på ett politikområde där kommissionen har rätt att föreslå lagar inom det området. Sådana områden är t.ex. miljövård, jordbruk, trafik och folkhälsa. Alla EU-medborgare som har uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval kan skriva på ett medborgarinitiativ. På så sätt kan medborgarna direkt påverka EU-politiken.

  Positiv syn på EU

  Invånarna i Päijänne-Tavastland förhöll sig enligt undersökningen rätt så positivt till Finlands EU-medlemskap. Närmare hälften av de tillfrågade ansåg att Finlands EU-medlemskap är någonting positivt, och 28 % förhöll sig neutralt till medlemskapet. Dessutom angav 44 % av dem som svarade att de är mycket eller rätt så intresserade av EU:s verksamhet. Intresset för EU kom också till uttryck genom att en fjärdedel av dem som svarade ansåg att medierna inte behandlar EU-frågor tillräckligt, och mer än 60 % ansåg att EU-frågor behandlas i lämplig utsträckning. Endast 5 % ansåg att EU-frågor behandlas för mycket i medierna.

  I undersökningen utredde man också på vilka politikområden EU:s roll uppfattas som särskilt viktig med tanke på Päijänne-Tavastlands framtid. De tillfrågade lyfte fram de ekonomiska frågorna (66 % av de tillfrågade), men också förbättrad sysselsättning samt klimat- och energifrågor ansågs vara viktiga områden där EU kan bidra till utvecklingen.

  Undersökningen om vad invånarna i Päijänne-Tavastland anser om EU publicerades i samband med att evenemangsturnén EU och du anlände till Lahtis fredagen 4.5.

  Mer information:

  Program och uppträdande artister och talare: Evenemangsserien EU och du.

  Rapport om landskapsundersökningen i Päijänne-Tavastland pdf - 72 KB [72 KB] (på finska)

  Sammanfattning av landskapsundersökningarna pdf - 48 KB [48 KB] (på finska)

  Undersökningens resultat: Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, gsm 040 521 19 53

  Regioninformatör Helena Kiiskinen, Europainformationen, tfn. 010 345 65 70

  Syftet med evenemangen är att öka dialogen om hur EU påverkar människors vardag. Utgångspunkten är EU-frågor som är viktiga för landskapen och invånarnas åsikter om EU.

  Evenemangsturnén EU och du utmanar invånarna i Lahtis och Päijänne-Tavastland att diskutera med EU-opinionsbildare och experter om EU och hur unionen påverkar vardagen i landskapet. I det dagslånga programmet ingår besök i skolor och på arbetsplatser, en diskussion som är öppen för alla i Lahtis stadsbibliotek och ett evenemang för allmänheten i köpcentret Trio. Dessutom offentliggörs resultatet av en opinionsundersökning om EU-frågor som gjorts bland invånarna i Päijänne-Tavastland. Tema för EU och du i Lahtis är medborgarnas påverkningsmöjligheter i EU. I diskussionen för allmänheten diskuteras bl.a. på vilka olika sätt man kan få sin röst hörd i EU, t.ex. genom medborgarinitiativet, och vilka är möjligheterna att påverka regionalt.

  Närvarande är Europaparlamentarikerna Anneli Jäätteenmäki, Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo, Petri Sarvamaa och Sampo Terho. Läs mer om dagens program här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 09/05/2012  |Till början