Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Uusiutuva energia: Suomen, Kreikan ja Puolan lainsäädäntö vielä ristiriidassa EU:n sääntöjen kanssa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

22/03/2012

Uusiutuvan energian osuuden lisääminen vähintään 20 prosenttiin EU:n energian kokonaiskulutuksesta vuoteen 2020 mennessä on tärkeä edellytys Euroopan kestävyyden ja kilpailukyvyn lisäämiselle. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että jäsenvaltiot sitoutuvat saattamaan EU:n lainsäädännön vaatimukset täytäntöön kaikilta osin.

  Bryssel 22. maaliskuuta 2012 – IP/12/278

  Uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi (2009/28/EY) oli pantava täytäntöön jäsenvaltioissa viimeistään 5. joulukuuta 2010. EU-lainsäädännön saattaminen hyvissä ajoin osaksi kansallista lainsäädäntöä on komission ensisijaisia tavoitteita erityisesti siitä syystä, että tarpeettomat täytäntöönpanon viivästykset voivat vaarantaa uusiutuvaa energiaa koskevan EU:n tavoitteen saavuttamisen. Suomi, Kreikka ja Puola eivät kuitenkaan ole vielä ilmoittaneet komissiolle saattaneensa direktiivin kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään.

  Sen vuoksi komissio on tänään päättänyt lähettää näille jäsenvaltioille ns. perustellut lausunnot. Jos jäsenvaltiot eivät noudata lainmukaista velvoitettaan kahden kuukauden kuluessa, komissio voi päättää toimittaa asian EU:n tuomioistuimen käsiteltäväksi.

  Taustaa

  EU on sitoutunut nostamaan uusiutuvien energialähteiden osuuden 20 prosenttiin energian loppukulutuksesta. Liikenteessä vastaava tavoite on 10 prosenttia.Uusiutuvia energialähteitä koskevassa direktiivissä vahvistettu sääntelykehys on avainasemassa näiden tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

  Direktiivin mukaan kunkin jäsenvaltion on saavutettava yksittäiset tavoitteensa, jotka koskevat uusiutuvan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotka koskevat esimerkiksi uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön verkkoonpääsyn helpottamista sekä hallinto- ja suunnittelumenettelyjä. Direktiivissä edellytetään niin ikään, että jäsenvaltiot antavat säännöksiä alkuperätakuista, tiedottamisesta ja koulutuksesta. Lisäksi silloin, kun liikennettä koskevan tavoitteen saavuttamiseksi käytetään biopolttoaineita, niiden on täytettävä tietyt kestävyyttä koskevat vaatimukset.

  Lisätietoja

  Uusiutuvia energialähteitä koskevaan direktiiviin voi tutustua täällä.

  Uusiutuvaa energiaa käsittelevät komission verkkosivut

  EU:n oikeuden rikkomista koskevat päivitetyt tilastot

   

  Lisätietoja EU:n määräysten rikkomisesta johtuvasta menettelystä on asiakirjassa

  MEMO/12/200

  Yhteyshenkilöt:

     Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

     Nicole Bockstaller  (+32 2 295 25 89)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 23/03/2012  |Sivun alkuun