Sökväg


Om oss
Om representationen

Spräck glastaket som håller kvinnor utanför bolagsstyrelserna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

05/03/2012

Ett år efter det att Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor, uppmanade till trovärdiga självreglerande initiativ för att öka antalet kvinnor i företagens styrelser (se MEMO/11/124), kan man idag konstatera vissa begränsade framsteg. Det visar en rapport som Europeiska kommissionen offentliggör i dag. I dag är en av sju styrelseledamöter vid Europas ledande företag en kvinna (13,7 %). Det är fortfarande en låg siffra, men en liten förbättring från 11,8 % 2010. I denna takt skulle det emellertid fortfarande ta mer än 40 år att uppnå en rimlig könsfördelning (minst 40 % av båda könen).

  Bryssel den 5 mars 2012 - IP/12/213

  Jämnare könsfördelning på toppositioner har visat sig bidra till bättre resultat, ökad konkurrenskraft och andra ekonomiska fördelar. En rapport från McKinsey visar t.ex. att företag med jämnare könsfördelning har 56 % bättre rörelseresultat än företag med bara manliga medarbetare. Ernst & Young har också granskat de 290 största börsnoterade företagen. De fann att inkomsterna i företag med minst en kvinna i styrelsen var betydligt större än i dem som inte hade någon kvinnlig styrelseledamot.

  För att kunna välja ut de bästa åtgärderna för att motarbeta den fortsatta obalansen mellan kvinnor och män i de europeiska börsbolagens styrelser inledde kommissionen i dag ett offentligt samråd. Kommissionen efterlyser bland annat förslag till möjliga åtgärder, inklusive lagstiftning, som skulle kunna vidtas på EU-nivå för att komma till rätta med problemet. Samrådet kommer att pågå till den 28 maj 2012. Utifrån de synpunkter som kommer in kommer kommissionen att fatta beslut om ytterligare åtgärder senare i år.

  Dagens rapport om könsfördelningen i företagens styrelser kommer ett år efter det att Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor, ställde krav på att börsnoterade företag i Europa frivilligt skulle öka antalet kvinnor i sina styrelser genom att underteckna en utfästelse, Women on the Board Pledge for Europe. Genom att underteckna åtar sig företagen att öka andelen kvinnor i sina styrelser till 30 % år 2015 och 40 % senast 2020.Under de senaste tolv månaderna har emellertid bara 24 företag i hela Europa undertecknat utfästelsen.

  – För ett år sedan uppmanade jag företag att frivilligt öka andelen kvinnor i sina styrelser. Mitt upprop stöddes av Europaparlamentet, och många av medlemsländernas ministrar för sysselsättning, sociala frågor och jämställdhet vidarebefordrade det till sina respektive företagsorganisationer. Jag måste dock tyvärr konstatera att självreglering trots vår uppmaning hittills inte har lett till tillfredsställande resultat, sa Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor. – Den låga andelen kvinnor på toppbefattningar i näringslivet skadar Europas konkurrenskraft och hämmar den ekonomiska tillväxten. Detta är anledningen till att flera av EU:s medlemsländer – särskilt Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien – har börjat åtgärda situationen genom att anta lagstiftning som inför könskvotering inom företagens styrelser. Några medlemsländer – Finland, Danmark, Grekland, Österrike och Slovenien – har antagit regler om könsfördelningen vid styrelserna för statsägda företag.  Personligen är jag inte någon stor anhängare av kvotering. Däremot kan jag bara välkomna de resultat som lagarna om kvotering har gett. Vi måste också konstatera att företag som är aktiva i flera länder inom den inre marknaden kan behöva följa flera olika nationella bestämmelser om kvotering om de vill vara med och konkurrera om offentliga kontrakt. Det är därför kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2012 innehåller ett initiativ för att komma till rätta med denna situation. I dag uppmanar jag därför företag, arbetsmarknadens parter, berörda icke-statliga organisationer och allmänheten att lämna synpunkter på vilken typ av åtgärder som EU borde vidta för att avhjälpa den ojämna könsfördelningen i styrelserummen. Jag tror det är hög tid att Europa agerar för att spräcka det ”glastak” som fortsätter att hindra kompetenta kvinnor att nå toppositioner inom våra börsbolag. Jag kommer att bedriva ett nära samarbete med Europaparlamentet och samtliga medlemsstater för att åstadkomma förändringar inom det här området.

  Det senaste årets utveckling mot en jämnare könsfördelning i europeiska bolagsstyrelser har varit snabbare än på länge (en förbättring med 1,9 procentenheter från oktober 2010 till januari 2012, jämfört med ett långsiktigt genomsnitt på 0,6 procentenheter per år). Ökningen kan tillskrivas bland annat uppmaningarna från kommissionen och Europaparlamentet (MEMO/11/487) samt ett antal nationella lagstiftningsinitiativ. Frankrike, som införde lagstiftning om jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser 2011, står ensamt för ungefär hälften av ökningen i EU. Allmänt sett går utvecklingen emellertid långsamt. Antalet kvinnor som är ordförande i bolagsstyrelser har till och med minskat något, från 3,4 % 2010 till 3,2 % i januari 2012.

  Det finns en stark opinion i Europa om att denna situation behöver ändras. 88 % av européerna anser att det vid likvärdig kompetens bör finnas lika många kvinnor som män på topposter inom näringslivet, enligt en ny Eurobarometerundersökning som offentliggjordes idag (se bilaga). Vidare anser 76 % av européerna att kvinnorna har den kompetens som krävs. Dessutom är 75 % av de tillfrågade positiva till lagstiftning om könsfördelningen i bolagsstyrelser, och en relativ majoritet av de svarande (49 %) anser att böter skulle vara den mest lämpliga mekanismen för att genomdriva en sådan lagstiftning (se bilaga).

  Det finns allt tydligare bevis för att en bättre balans mellan kvinnor och män i beslutsfattandet leder till betydande ekonomiska fördelar (se dagens rapport från kommissionen). Fler kvinnor i toppbefattningar kan bidra till en mer produktiv och innovativ arbetsmiljö och förbättrade företagsresultat överlag. Detta stärker också konkurrenskraften. Kvinnor utgör 60 % av de nyutexaminerade från universiteten, men få av dem når toppositioner inom företagen. Att öka kvinnors möjlighet att nå ledande befattningar fungerar som ett incitament för dem att gå in och stanna kvar på arbetsmarknaden, bidrar till att höja sysselsättningsgraden bland kvinnor och bättre utnyttja deras potential. – Om vi vill uppnå målet i EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, nämligen att öka sysselsättningsgraden bland kvinnor och män mellan 20 och 64 år till 75 %, måste vi göra en jämnare könsfördelning till ett verktyg för tillväxt, sa kommissionens vice ordförande Viviane Reding.

  I mars 2010 tog kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Reding initiativ till kvinnostadgan (se IP/10/237), där ett av målen är att främja ökad jämställdhet i beslutsfattandet. Kommissionen följde sedan upp dessa åtaganden genom att i september 2010 anta strategin för jämställdhet för de kommande fem åren (se IP/10/1149 och MEMO/10/430), där man utforskar riktade initiativ för att fler kvinnor ska få höga befattningar i det ekonomiska beslutsfattandet. I Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2012 aviseras också ett lagstiftningsinitiativ för jämnare könsfördelning inom börsnoterade företag.

  Kommissionens rapport i dag visar att även om det har skett vissa framsteg på senare tid, särskilt i länder som har infört könskvotering, går framstegen fortfarande långsamt. Det finns också stora skillnader mellan länder: i Finland och Lettland är andelen kvinnor i de största företagens styrelser 27 % respektive 26 %, medan motsvarande siffror är 3 % för Malta och 4 % för Cypern.

  Läs mer:

  Hela pressmeddelandet IP/12/213

  Pressmaterial – kvinnor i bolagsstyrelser:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

  Offentligt samråd –  Ojämn könsfördelning i företagsstyrelser i EU:

  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

  Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor:

  http://ec.europa.eu/reding

  Europeiska kommissionens databas om kvinnor och män i beslutsfattande ställning:

  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

   

  Kontaktpersoner:

  Matthew Newman  +32 2 296 24 06                      

  Mina Andreeva  +32 2 299 13 82

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/03/2012  |Till början