Sökväg


Om oss
Om representationen

Ekonomisk prognos: En mild recession i euroområdet med tecken på stabilisering
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/02/2012

Inbromsningen av återhämtningen i slutet av 2011 väntas fortsätta under det första halvåret 2012. Under det andra halvåret väntas en blygsam tillväxt. För hela året 2012 förutspås det att den reala BNP-tillväxten blir oförändrad i EU och minskar med 0,3 % i euroområdet. Motsvarande siffra för Finlands del är 0,8 procent. Osäkerheten i ekonomin är fortfarande stor och skillnaderna i utvecklingen mellan EU-länderna är stora. Inflationsprognosen för 2012 har justerats något uppåt jämfört med höstprognosen, till följd av stadigt höga energipriser och höjda indirekta skatter. Inflationen uppgår nu till 2,3 % i EU, 2,1 % i euroområdet och 3 % i Finland. 

  Bryssel den 23 februari 2012 - IP/12/163

  – Det finns tecken på att EU:s ekonomi stabiliseras, även om tillväxten har stagnerat. Tilltron till ekonomin är fortfarande låg, men trycket på de finansiella marknaderna lättar. Många av de åtgärder som krävdes för att skapa finansiell stabilitet och förutsättningar för en mer hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen har nu vidtagits. Med ett fast agerande kan vi vända blad och gå vidare från stabilisering till att främja tillväxt och sysselsättning, säger Olli Rehn, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

  De ekonomiska utsikterna påverkas av en sämre världsekonomi, där den nuvarande svaga globala efterfrågan inverkar på nettoexporten. I EU är företagens och konsumenternas förtroende fortsatt lågt, även om det nyligen noterats en svag förbättring i takt med att finanssektorn visat tecken på att stabiliseras. En trovärdig politik i sårbara länder och stigande tilltro till att man kommer att klara av att hantera statsskuldkrisen har bidragit till att stabilisera marknaderna. Staternas risker har under senare tid minskat något för vissa länder, men ränteskillnaderna är fortfarande stora. Risken för en kreditåtstramning har minskat, till stor del beroende på ECB:s likviditetsåtgärder. Förtroendet väntas återkomma gradvis och investeringarna och konsumtionen väntas återhämta sig under andra halvåret 2012.

  Till följd av höga energipriser är inflationen högre än vad som angavs i höstprognosen. Kärninflationen har stabiliserats kring 2 %, och den totala HIKP-inflationen har sjunkit i mindre utsträckning än väntat. Inflationen väntas fortsätta att sjunka under prognosperioden. För hela 2012 beräknas konsumentprisinflationen nu uppgå till 2,3 % i EU och 2,1 % i euroområdet.

  Då osäkerheten i ekonomin är stor är risken stor för att EU:s tillväxtutsikter 2012 blir sämre än beräknat. En större statsskuldkris som i sista hand leder till en kreditåtstramning och kraftigt försvagad inhemsk efterfrågan skulle förmodligen leda till en djup och förlängd recession. En bättre BNP-tillväxt än väntat kan följa av en tilltro till att ekonomin återhämtar sig kraftigare än väntat och en starkare global efterfrågan, t.ex. om bostadsmarknaden i USA stabiliseras.När det gäller inflationen verkar riskerna i stort sett uppväga varandra. Riskerna för ökad inflation hänger samman med att störningar i oljetillförseln på grund av geopolitiska spänningar och en oväntat hög efterfrågan från framväxande marknader skulle kunna leda till en högre råvaruprisinflation.

  En mer detaljerad rapport finns på följande webbadress: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-interim_forecast_en.htm

  Läs hela pressmeddelandet: IP/12/163

  Kontaktpersoner:

  Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)

  Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

  Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/02/2012  |Till början