Sökväg


Om oss
Om representationen

EU planerar för tillräckliga, trygga och bärkraftiga pensioner
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/02/2012

Kommissionen lägger fram en vitbok om tillräckliga, trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner, där man överväger hur EU och EU-länderna tillsammans kan ta itu med de problem som våra pensionssystem ställs inför. Kommissionen föreslår en rad initiativ för att skapa förutsättningar så att arbetsföra personer kan fortsätta att arbeta, vilket ska ge en bättre balans mellan tiden i arbete och tiden som pensionär. Dessutom ska man se till att de som flyttar till ett annat land får behålla sina pensionsrättigheter, att människor ska uppmuntras att spara mer och att löften om pensioner verkligen infrias så att man får den pension man har rätt att förvänta sig.

  Bryssel 16.2.2012 – IP/12/140

  Pensioner är huvudinkomstkällan för omkring en fjärdedel av EU:s befolkning i dag, och de yngre européerna kommer också att behöva lita på sina pensioner senare i livet. Om inte EU kan tillhandahålla anständiga pensioner nu och i framtiden kommer miljontals européer att drabbas av fattigdom på ålderns höst. EU åldras också genom att människorna lever längre och har färre barn. Redan nästa år kommer befolkningen i arbetsför ålder i EU att börja krympa. Pensionerna blir allt större belastningar på de nationella budgetarna, vilket slår särskilt hårt under den rådande finanskrisen.

  Vitboken läggs fram under Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 och bygger på ett omfattande samråd som inleddes i juli 2010. Den omfattar en rad politikområden och ansluter till kommissionens årliga tillväxtöversikt för 2012. Åtgärderna på EU-nivå ska stödja och komplettera de nationella pensionsreformerna. I vitboken föreslås bl.a. att man ska skapa bättre förutsättningar för äldre att fortsätta arbeta genom att anpassa praxis på arbetsplatser och arbetsmarknader, att utarbeta kompletterande privat pensionssparande och stärka tryggheten i dem samt göra det lättare att flytta med kompletterande pensioner till andra EU-länder. Dessutom bör man fortsätta att övervaka att pensionerna är tillräckliga, bärkraftiga och trygga och stödja pensionsreformerna i EU-länderna.

  Mer information:

  Vitboken om pensioner.

  Eurobarometerundersökning om aktivt åldrande.

  Pressmeddelande om aktivt åldrande IP/12/16 + Mémo/12/10

  Europeiska kommissionens webbplats om pensioner och socialpolitik: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=sv

  Europeiska kommissionens webbplats om pensioner och den inre marknaden: http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm

  Europeiska kommissionens webbplats om pensioner och ekonomiska och finansiella frågor: http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.htm

  Se även:

  Videoklipp:Bridging Europe's pensions gap

  Video om pensioner

  Film - Vilket land betalar min ålderspension?                http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I072202&sitelang=en

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 20/02/2012  |Till början