Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen vill förbättra djurskyddet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/01/2012

EU-kommissionen antar i dag en ny fyraårig strategi (2012–2015) för bättre djurskydd i EU.

  Europeiska kommissionen – pressmeddelande

  Bryssel den 19 januari 2012. IP/12/28

  En förbättring behövs för EU:s djurskyddslagstiftning har utvecklats som svar på kriser och politiska krav under de senaste trettio åren. Den är är ofta detaljerad och sektorsspecifik, men långt ifrån heltäckande. Bestämmelserna tillämpas inte på ett enhetligt sätt i olika EU-länder. Med tanke på de mycket olika klimatförhållanden, markförhållanden och driftssystem där lagstiftningen tillämpas behövs en ändring.

  Den nya strategin har formen av ett meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

  I kommissionens meddelande konstateras det att brister i EU-ländernas tillämpning av EU-lagstiftningen på flera områden är en av de viktigaste faktorer som negativt påverkar djurskyddet i EU. Ett annat hinder för ett fullständigt och enhetligt genomförande är att marknaden inte erbjuder tillräckliga ekonomiska incitament för att följa lagstiftningen.

  I meddelandet noterar man också att många berörda parter inte har tillräckliga kunskaper om djurskydd, och man framhåller luckor i EU-lagstiftningen som gör det svårare att säkerställa lämpliga djurskyddsvillkor för vissa typer av djur.

  För att ta itu med dessa problem innehåller strategin två delar: ett förslag till en heltäckande djurskyddslag och en förstärkning av de nuvarande åtgärderna. Lagförslaget förväntas främja ett innovativt synsätt inriktat på faktiska djurskydds­resultat i stället för mekaniska insatser och förstärka fokus på de berörda parternas utbildning och fackkompetens.

  I den andra delen föreslås bättre verktyg för att öka EU-ländernas efterlevnad av lagstiftningen, intensivare internationellt samarbete i djurskyddsfrågor, bättre information till konsumenterna och undersökningar inom de områden där de största problemen med djurskydd tycks finnas.

  Kommissionen antog sin första djurskyddsstrategi 2006. På gårdar runt om i EU finns det ca två miljarder fåglar (slaktkycklingar, värphöns, kalkoner, ankor och gäss) och trehundra miljoner däggdjur (kor, svin, får osv.). Det finns också ganska många sällskapsdjur i EU, enligt beräkningar t.ex. omkring hundra miljoner hundar och katter.

  Läs mer:

  http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

  Frågor och svar

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 19/01/2012  |Till början