Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen antar nya regler om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/12/2011

Efter ett omfattande offentligt samråd har Europeiska kommissionen antagit ett reviderat paket med EU-regler om statligt stöd för bedömning av offentligfinansierad kompensation för tillhandahållande av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Det nya paketet klargör viktiga principer för statligt stöd och introducerar en mångsidig och proportionell metod med enklare regler för sådana tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som är små, lokala eller har ett socialt syfte, samtidigt som konkurrensaspekterna kommer att beaktas bättre i ”större” ärenden.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 20 december 2011 – IP/11/1571

  Medlemsländerna har stor frihet att själva avgöra vilka tjänster som är i allmänhetens intresse. Men kommissionen måste se till att offentlig finansiering för tillhandahållande av sådana tjänster inte medför en otillbörlig snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden.

  De nya reglerna, som ersätter det s.k. ”Monti-Kroes”-paketet från juli 2005, klargör grundläggande begrepp som ”ekonomisk verksamhet” för att underlätta tillämpningen av reglerna såväl för nationella som för regionala eller lokala myndigheter.

  Alla sociala tjänster kommer att undantas från anmälningsskyldigheten till kommissionen, oavsett hur stor kompensationen är. De tjänster som berörs måste tillgodose sociala behov i fråga om hälso- och långtidsvård, barnomsorg, tillgång till och återanpassning på arbetsmarknaden, subventionerat boende samt vård och social integrering av sårbara grupper. Tidigare beviljade man undantag endast för sjukhus och subventionerat boende. Andra tjänster av allmänt ekonomiskt intresse undantas under förutsättning att kompensationen är mindre än 15 miljoner euro per år.

  Kommissionen föreslår dessutom en minimiersättning för övriga åtgärder under vilket en åtgärd anses vara fri från stöd. Meningen är att taket för detta ”stöd av mindre betydelse” i samband med tjänster av allmänt ekonomiskt intresse ska sättas vid 500 000 euro under en treårsperiod. Detta kommer att minska den onödiga byråkratin kring tjänster av ringa omfattning. Ett slutligt beslut kommer att fattas i vår.

  Å andra sidan kommer man att titta närmare på andra tjänster där kompensationsbeloppen är större än 15 miljoner euro per år och risken för snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden därmed också är större. Om möjligt bör en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse anförtros ett företag genom ett öppet och transparent anbudsförfarande för att garantera bästa kvalitet till lägsta kostnad för skattebetalarna, som betalar för tjänsterna.

  I mars 2011 inledde kommissionen ett omfattande samråd om en översyn av paketet, som upphör att gälla vid utgången av 2011 (se IP/11/347). I september 2011 samrådde kommissionen med berörda parter om de aktuella förslagen till nya regler (se http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_sgei/index_sv.html Kommissionen fick in värdefulla bidrag från medlemsländer, EU-institutioner och berörda parter. Utkasten har sedermera reviderats med beaktande av synpunkter från berörda parter.

  Det nya lagstiftningspaketet (dvs. de tre texter som redan antagits) finns på följande adress: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

  För närmare upplysningar, se IP/11/1579,MEMO/11/929.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början