Sökväg


Om oss
Om representationen

Erasmus Mundus: mer pengar till arabvårens länder
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

16/12/2011

Europeiska kommissionen har mer än fördubblat antalet bidrag som erbjuds studerande och högskolelärare från länderna i Nordafrika och Mellanöstern som deltagit i folkresningarna under den arabiska våren. För närvarande  finansieras, utöver de 525 stipendier som redan planerats för 2011-2012, ytterligare 599 stipendier  i länderna  vid södra Medelhavskusten. Denna finansiering går via Erasmus Mundus som är den internationella versionen av Erasmus, Europeiska kommissionens program för student- och lärarutbyte.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  16 december 2011 – IP/11/1558

  Erasmus Mundus är öppet för sökande från hela världen. Sedan programmet startades 2004 har över 12 000 studenter, 300 doktorander och 2 000 universitetslärare fått stipendier till gemensamma masters-  eller doktorandutbildningar.

  Cirka 6 000 studenter och forskare från 150 länder har under läsåret 2011-2012 redan fått stipendier på totalt 210 miljoner euro. Kommissionen har tillhandahållit ytterligare 10 miljoner euro till länder i södra Medelhavsområdet för att finansiera de extra 599 stipendierna. Dessa länder förväntas kunna dra fördel av ytterligare ökningar i finansieringen av Erasmus Mundus stipendier och bidrag under 2012-2013.

  Mer än tre fjärdedelar av de bidrag som har getts via Erasmus Mundus sedan 2004 har tilldelats personer i länder utanför EU, däribland över 3 000 i Nordafrika och Mellanöstern. Stipendiets storlek beror på studietidens eller praktikperiodens längd, den ansökandes utbildningsnivå och ursprungslandet. Icke-europeiska medborgare som studerar i Europeiska unionen erhåller minst 1000 euro i månaden som bidrag till levnadskostnaderna, medan europeiska studenter som studerar utanför Europa får minst 500 euro i månaden.

  Erasmus Mundus erbjuder finansiering till tre målgrupper, nämligen studenter inom gemensamma masters- och doktorandutbildningar, partnerskap mellan högskolor samt projekt som syftar till att göra PR för Europas högskoleutbildning.

  Gemensamma masters- och doktorandutbildningar

  Ett konsortium med minst tre högskolor i eller utanför Europa kan söka EU-medel för att erbjuda stipendier till studenter som anmäler sig till en gemensam masters- eller doktorandutbildning. Utbildningarna måste vara av enastående akademisk kvalitet och inbegripa obligatoriska studie- och forskningsperioder vid minst två högskolor. En gemensam utbildning är en integrerad utbildning som erbjuds av minst två högskolor och som leder till ett enda examensbevis. Studenter beviljas stipendier med ledning av kriterier som högskolorna själva fastställer.

  Över 160 högskolor deltar för närvarande i gemensamma utbildningar, inbegripet 25 högskolor utanför EU. Man kommer att kunna söka stipendier till 131 gemensamma mastersutbildningar och 34 gemensamma doktorandutbildningar under 2012-2013. Utbildningarna täcker många olika ämnen som kemi, datateknik, kriminologi och koreografi.

  På nedanstående adress finns en fullständig förteckning över gemensamma masters- och doktorandutbildningar i Erasmus Mundus för läsåret 2012-2013: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

  Erasmus Mundus-partnerskap

  Det finns också bidrag via Erasmus Mundus-partnerskap. Tack vare dessa kan studenter, forskare och personal besöka partnerhögskolor utomlands för studier eller undervisning under en tid på mellan tre månader och tre år. I juli 2011 valdes 46 nya partnerskap ut för bidrag. I dessa partnerskap ingår  369 EU-högskolor och 450 högskolor utanför EU. Konsortierna måste inbegripa minst fem högskolor från minst tre EU-länder och högskolor från länder utanför EU. Man ägnar särskild uppmärksamhet åt mindre gynnade grupper och personer i en utsatt situation.

  På nedanstående adress finns en fullständig förteckning över alla Erasmus Mundus-partnerskap : http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php

  PR för högre utbildning i Europa

  Det ges också stöd till projekt som gör PR för den europeiska högskoleutbildningen som ett attraktivt val eller främjar samarbete med den. År 2011 valdes sju sådana projekt ut, där över 100 partner utanför EU ingick och som täckte sådana ämnen som klimatförändringar, arkitektur och kulturturism, eller hade en stark regional inriktning. På nedanstående adress finns en förtecknig över projekten: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_promote_ehe_en.php

  Erasmus för alla

  Erasmus Mundus kommer att ingå i kommissionens nya föreslagna program för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott med namnet Erasmus för alla, som ska startas 2014.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början