Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår åtgärder för att komma till rätta med problem med gränsöverskridande arvsskatt
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/12/2011

Medborgare i EU som ärver utländsk egendom drabbas ofta av skattekrav från mer än en medlemsstat. I extrema fall skulle faktiskt det totala värdet av tillgångarna i ett gränsöverskridande arv behöva betalas i skatt, eftersom flera medlemsstater kan komma att hävda sina beskattningsrättigheter på samma arv eller ta ut högre skatt på arv från utlandet än på arv inom landet.    Medborgare kan bli tvingade att sälja ärvd egendom enbart för att kunna betala skatterna, och småföretag kan få svårigheter med att överlåta en verksamhet vid ägarnas frånfälle. För att komma till rätta med dessa problem har kommissionen idag antagit ett heltäckande paket om arvsskatt. Kommissionen analyserar problemen i ett meddelande, en rekommendation och ett arbetsdokument och lägger fram lösningar när det gäller gränsöverskridande arvsskatt i EU.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den15 december 2001 – IP/11/1551

  I dagens meddelande betonas att det finns två huvudsakliga problem med gränsöverskridande arvsbeskattning i EU. 

  Det första är problemet med dubbelbeskattning eller beskattning i flera länder, där mer än en medlemsstat hävdar rätten att beskatta samma arv. Olikartade nationella regler, avsaknad av bilaterala arvsskattekonventioner och otillräckliga nationella åtgärder för undvikande av dubbelbeskattning kan resultera i att medborgare beskattas två eller flera gånger för samma arv. Det står medlemsstaterna fritt att tillämpa nationella arvsskatteregler på det sätt de finner lämpligt så länge de inte strider mot EU:s bestämmelser om icke-diskriminering och fri rörlighet. Kommissionen föreslår inte någon harmonisering av medlemsstaternas arvsskatteregler. Däremot rekommenderar kommissionen en bredare och mer flexibel tillämpning av nationella åtgärder för att undvika dubbelbeskattning. På så sätt vill man bidra till att hitta en pragmatisk, snabb och kostnadseffektiv lösning på de betydande skattebördor som kan drabba många medborgare. I rekommendationen i det i dag presenterade paketet föreslås hur medlemsstaterna skulle kunna förbättra befintliga nationella åtgärder för att säkerställa att dubbelbeskattning i mesta möjliga mån undviks. Den anger lösningar i de fall flera medlemsstater har beskattningsrätt. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att införa lämpliga lösningar i sin nationella lagstiftning eller administrativa praxis.  

   

  Det andra arvsskatteproblem som medborgare kan drabbas av är diskriminering. Vissa medlemsstater tillämpar högre skattesats om tillgångarna är belägna eller den avlidne och/eller arvingen bosatta utanför medlemsstatens territorium. I dessa fall är EU-lagstiftningen entydig: Medlemsstaterna är skyldiga att iaktta de grundläggande principerna om icke-diskriminering och fri rörlighet sam fastställs i fördragen. I arbetsdokumentet som offentliggörs idag redogörs det för principer för icke-diskriminerande arvs- och gåvobeskattning, vilka illustreras av exempel ur rättspraxis. Detta kommer att hjälpa medlemsstaterna att göra sina bestämmelser förenliga med EU-lagstiftningen, samtidigt som medborgarna görs mer medvetna om de regler som medlemsstaterna måste följa. 

  Problem vid beskattning av gränsöverskridande arv får allvarliga konsekvenser för enskilda, men samtidigt står intäkter från beskattning av inhemska och gränsöverskridande arv endast för en mycket liten del – mindre än 0,5 % - av medlemsstaternas totala skatteintäkter. De gränsöverskridande fallen torde motsvara en mycket mindre andel.

  De fullständiga texterna till meddelandet, rekommendationen och arbetsdokumentet finns på följande webbadress:

  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/inheritance/index_en.htm

  För ytterligare information, se MEMO/11/917

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början